Voor het voetlicht

De teleurstellingen die achtereenvolgende regimes hebben opgeleverd op het gebied van noodzakelijk geachte veranderingen staan genoteerd. Een cyclisch proces van het periodiek stemmen tegen een ongewenst persoon in de politiek lijkt wel een traditie te worden. Burgers zijn daarom niet geïnteresseerd in vergelijkende beschouwingen tijdens verkiezingscampagnes. Time for change, wordt hen ingeprent, maar dan bedoeld als tijd voor andere gezichten. Economiedebatten en politieke dialogen geraken daardoor in de gedachtewereld van de burgers op de achtergrond. De reacties van personen via de sociale media spreken daarover boekdelen. Laaiend enthousiasme over een waarschijnlijke stembuszege mag er wezen, maar zelfoverschatting van een andere regeringsleider zal het land Suriname verder naar de knoppen helpen. Als Surinaamse gemeenschap hebben wij er niet wijs aan gedaan om juist nu in een diep dal terecht te zijn gekomen. Immers, de wereld staat nu op zijn kop. Economieën die na de financiële crisis weer wat op adem kwamen, zijn nu wederom in zwaar weer terechtgekomen. De pandemie slaat wereldwijd toe tijdens een periode van geleidelijk herstel na een ernstige financiële ramp.  Het onvolledige in de benaderingen van onze economen en van politiek deskundigen is, voor wat Suriname betreft, hierin gelegen dat zij de economische crisis boven alles van belang vinden, terwijl de institutionele crisis waarin het land reeds tientallen jaren verkeert, kennelijk niet als een ramp wordt beschouwd. Dat thans van een ernstige vertrouwenscrisis in de relatie bankwezen versus gemeenschap sprake is, wordt maar voor lief genomen. Dat de samenleving grotendeels geen vertrouwen meer stelt in het parlement staat buiten kijf. Regeringsgezinde assembleeleden blijken steeds weer de beschermers te zijn van ‘hun’ regeerteam’. De institutionele crisis van heden is de ordinaire versterking van wat al was. Instituten en functies voor toezicht, controle en inspectie functioneren reeds decennialang gebrekkig terwijl instituties als democratie en rechtstaat nu ernstig verzwakt zijn. Vervolging en rechtspraak staan onder druk. Over de morele crisis zijn door personen en organisaties reeds pijnlijke doch terechte opmerkingen gemaakt. Het moreel verval wordt met de dag erger. Politiek en relevante instituten hebben steeds minder vat op allerlei schadelijke netwerken waarvan vele onzichtbaar en ongrijpbaar worden. Verkiezingscampagnes en dialogen zijn voorbijgegaan aan het spanningsveld tussen jong en oud dat door veranderende opvattingen en toenemende mondigheid bij jongere burgers alleen maar versterkt wordt. Opmerkelijk is dat op politiek gebied jong nog teveel aansluiting zoekt bij oud waardoor achterhaalde tradities worden overgedragen. Anno 2020 wijst veel erop dat de aanstaande regering in hoofdzaak op de ons bekende wijze zal optreden terwijl de regeringsgezinde volksvertegenwoordigers zich zullen scharen achter wat binnen de gelederen van de meest machtige politieke organisatie(s) is of wordt besloten. Bekende gezichten in de politiek dienen zich weer aan. De bijgekomen boeteregels in geval van zetelroof zullen van assembleeleden meer de gehoorzame onderdanen maken dan personen die een eigen mening erop na mogen houden. Partijdiscipline overheerst immers. De aantrekkelijkheid van de maandelijkse inkomsten als politiek ambtsdrager zal ook de nieuwelingen ertoe bewegen zich maar koest te houden. Ambities hebben voor het politieke ambt in Suriname is niet meer verbonden met het wel en wee van de burgers, met hun bekommernissen, doch wordt ingegeven door de materiële voordelen. Krijgen de ambtenaren straks loonsverhoging dan zullen ook de aangetreden politici daarover zwijgen. De eigen baat gaat immers voor de missie uit.  De nieuwe orde moet zich maar aanpassen aan de oude gebruiken. Tijdens de gevoerde verkiezingscampagnes is het verouderde denken over de politiek wederom naar voren getreden. Immers, oplettende burgers zullen wel gemerkt hebben hoe vaak kandidaat-assembleeleden zich uitgesproken hebben over hetgeen waarvoor zij zullen gaan. Gekozen DNA-leden zullen, zo bezien, dan elk een onderdeel of een onderdeel van het totale overheidsbeleid toegewezen krijgen waarvoor zij zich zullen inzetten. Zo zal een inmiddels uitverkorene zich inzetten voor het afslanken van het overheidsapparaat. Het verschijnsel van spookambtenaren zal worden aangepakt. Waar de scheidslijnen in de actieve politiek lopen beseft het toekomstig lid kennelijk niet. Dit is tekenend voor het primitieve denken over en in de politiek. Wat integrale benadering van politieke en beleidsvraagstukken inhoudt wordt aankomend kader in politieke organisaties klaarblijkelijk niet bijgebracht. Zo worden de departementen nog altijd gezien als de afzonderlijke brievenbussen waarin voor elk daarvan post wordt gedeponeerd handelend over specifieke vraagstukken die het betreffende departement regarderen. Maar zo werkt het integrale denken niet. In het ingewikkelde maatschappelijk leven is het geenszins zo dat de talrijke kwesties eenvoudigweg gerubriceerd kunnen worden als bijvoorbeeld ‘een economisch vraagstuk’ of ‘een onderwijsvraagstuk’ of ‘een medisch vraagstuk’. Het nog overheersende brievenbussensysteem zal in de veranderde voorstelling nooit kunnen werken. Het omgaan met beleidsvraagstukken vereist steeds meer kennisintegratie, terwijl de werking van het bestuursapparaat nog altijd gebaseerd is op het fundament van de kennisspecialisatie. Ook met zoveel academici, zoveel beleidsadviseurs en zoveel consultants blijft het niveau van beleidsvorming en beleidsuitvoering maar op een niveau dat niet bevredigt. Permanente departementale overlegplatforms voor intersectoraal overleg alwaar hoge beleidsambtenaren samen met externe belanghebbenden in het kader van professionele beleidsvoorbereiding elkaar ontmoeten, blijven uit. Maar laat ons niet vergeten dat wij leven in een land alwaar oude een verouderde structuren gekoesterd worden. Dat de traditionele functies van Districtscommissaris en van bestuursopzichter ‘oude stijl’ nog voorkomen is daarvan een getuigenis.

Stanley WesterborgOrganisatieanalist.         

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: