Vereniging van Apothekers in Suriname: Zorgwekkende toename aantal SZF-Apotheken!

In een “zeer urgent!” schrijven aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid, waaraan Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, gedateerd 20 mei 2020, stelt de vereniging het volgende zeer verontrustende aan de orde:

Betreft: Zorgwekkende toename aantal SZF-Apotheken!

Geachte Minister,

De Vereniging van Apothekers in Suriname (de VvA) vraagt uw dringende aandacht voor de ernstige problemen die ontstaan als gevolg van het groeiend aantal SZF-Apotheken, een beleid dat door uw Ministerie onder uw leiding als Minister van Volksgezondheid is gemaakt en ook wordt uitgevoerd.

Reeds eerder heeft de VvA op diverse momenten ernstig bezwaar aangetekend tegen het opzetten van SZF-Apotheken en gewezen op het feit dat het SZF hulpapotheken heeft opgezet, waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.

Daarbij hebben we steeds diverse zwaarwichtige argumenten naar voren gebracht, waaronder:

1. Er is in ernstige mate sprake van een conflict of interest: Een Staats ZiekenFonds dat zorg behoort in te kopen voor de verzekerden, zoals dat normaliter in alle (niet-communistische) landen het geval is, maar nu zelf die zorg gaat bieden aan de verzekerden en vervolgens zichzelf ook objectief zal moeten controleren (nog afgezien van het feit dat er reeds in geen 5 jaar van die controle sprake is geweest), heeft geen gezonde uitgangspositie om de verzekerden correct te kunnen dienen. De besluiten over de dienstverlening c.q. over de verstrekkingen worden aldus eenzijdig genomen door het Fonds en de verzekerden hebben geen enkele mogelijkheid om daar tegenin te gaan, daar waar normaliter een verzekeraar nog tussen de dienstverlener en de verzekerden in staat en de verzekeraar dan het belang van de verzekerden kan dienen in deze. Dit leidt tot ongecontroleerde, onoverzichtelijke dienstverlening met alle ruimte voor willekeur en het uitoefenen van “macht” in deze over de verzekerden. En dan te bedenken dat het SZF voornemens is om niet de huidige 80 % maar de volledige 100% van alle (verplicht) verzekerden naar zich toe te trekken, middels een wettelijke verplichting daartoe, gesteund door uw Ministerie van Volksgezondheid, waarmee een volledige monopoliepositie aan het SZF wordt gegeven.

* Note: Vermeld zij dat het Hoofd van de Medische Dienst van het SZF door u intussen ook nog is benoemd tot beleidsadviseur bij het inkoopbedrijf (van de overheid) voor medicijnen (BGVS), hetgeen het plaatje van de belangenverstrengeling in deze, terwijl er met uw goedvinden steeds meer nieuwe SZF-Apotheken worden opgezet, nog completer, d.w.z. in de zin van nog erger, maakt.

2. Er is zonder meer sprake van evidente kapitaalsverspilling (van overheidsgelden) en het afkopen van (de toch al schaars in aantal) opgeleide apothekersassistenten, ten koste van bestaande apotheken, daar op dezelfde plekken ook al apotheken van de RGD opereren.3

3. Er zijn fundamentele, ernstige zorgen over de kwaliteitsborging, d.w.z. het ontbreken van elke garantie daarvoor, -aangezien de zogenaamde “hulpapotheken” niet beschikken over een eigen apotheker, hetgeen een wettelijk vereiste is.

Helaas merken wij dat het SZF onverstoord verder gaat met het opzetten van medicijnverstrekkingspunten, hoewel er herhaaldelijk (ook door u!) aan de VvA is medegedeeld dat dit niet meer zou worden toegestaan.

Integendeel, u bent zelf een facilitator geworden in deze, terwijl u ons bij uw aantreden duidelijk hebt aangegeven te gaan voor ordening en dat het SZF zich bij haar core business dient te houden!

De VvA is in zijn algemeenheid niet tegen het streven van zorg die dichtbijhuis is en is ook voorstander van een juiste spreiding daarvan, maar is wel van mening dat dit moet gebeuren met inachtneming van wetgeving, kwaliteitsborging en rationaliteit en gezonde oftewel eerlijke concurrentie. In een geordende samenleving die op groei en vooruitgang is ingesteld, past een beleid dat niet gericht is op het (opzettelijk!) doen ondergaan van bestaande bedrijven middels het met overheidsmiddelen inzetten van overheid gestuurde (nagenoeg reeds) monopolistische concurrentie.

De vergunningen die door de Overheid aan alle (commerciële) Apotheken zijn verstrekt, zijn aan deze verstrekt omdat zij voldeden en voldoen aan alle vereisten daarvoor bij Wet (en in de vergunning) gesteld. Er zijn grote particuliere investeringen door deze Apotheken gedaan en er is voor werkgelegenheid zorggedragen; zij hebben een zeer essentiële functie in deze samenleving die de zorg en de kwaliteit van deze specifieke zorg dient, zij dienen bij voortduring te voldoen aan de aan hen gestelde hoge eisen, waarop elke zorginstantie en zeker ook elke patiënt te allen tijde mag en moet kunnen rekenen! Doordat de Overheid aan deze bedrijven (eertijds) een vergunning heeft verstrekt, is het ook de plicht van de Overheid om deze bedrijven in zoverre te beschermen door hen in ieder geval niet door of zijdens de Overheid te (doen) beconcurreren om hun voortbestaan aldus in gevaar te brengen!

Hoogachtend,

Namens de Vereniging van Apothekers in Suriname

Drs. l . Jong A Liem, Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: