ONZE HERVORMERS STAAN VOOR ÉÉN ENORME UITDAGING

Gezien de vele positieve reacties  die  wij in de achter ons liggende perioden van het lezerspubliek  hebben ontvangen, mogen wij gerust aannemen dat onze bescheiden bijdrage gepresenteerd via de rubriek vrije tribune, in Dagblad Suriname van blijvende waarde is.

In deze rubriek behandelen wij op een evenwichtige wijze de wereldbeschouwelijke achtergronden van maatschappelijke en politieke stromingen in ons land. Mede door deze positieve ondersteuning krijgen de lezers steeds betere analyses voorgeschoteld. Met onze analyses willen wij het inzicht verdiepen in de wijze van denken binnen de politieke partijen: NDP-VHP-NPS-enz. De Surinaamse samenleving is zoals bekend reeds bij de inrichting ervan in een financieel- economisch- en cultureel afhankelijke positie ingekaderd.

 Er is vrijwel geen officieel document te vinden over Suriname waarin niet geklaagd wordt over het gebrek aan geld; zulks is immers sinds 1667 het geval. Anders gezegd het Surinaams volk is in een afhankelijkheidspositie gekaderd, door het voormalig moederland en de bestendiging van bovengenoemde beleidsstrategie door de thans huidige oppositionele coalitie NPS/VHP+ regeringen.

Beste lezer hier in grote lijnen de erfenis gekregen van de toenmalige Kolonisator en voorgaande NPS/VHP+ regeringen:

  1. Een zeer mens onwaardige ouderzorg ;Lands Weldadigheid gesticht- lantie Grong.
  2. Een sociaal stelsel dat onder grote druk verkeerde.
  3. Een zeer belabberde Infrastructuur.
  4. Zeer verouderde achterhaalde instituten en instituties; o.a. de financiële sector.
  5. Een agrarische sector en ook de industrialisatie zijn allemaal blijven steken in de 17de Eeuw periode.
  6. Een om niet naar huis te schrijven levenstandaard van de Surinaamse mens.
  7. Ook is geërfd een vijf+ veertig procent (45%) slagingscultuur binnen ons onderwijs gebeuren.

De hierboven geschetste oude NPS/VHP+ koloniale ontwikkelingsstrategie is niet instaat gebleken om de Surinaamse mens de elementaire menselijke bestaansgaranties te bieden. Einde, historische wandeling. Ik hoop dat wij door onze wandeling  van daarnet de denk richting en de positie waar wij ons als natie thans bevinden, hebben kunnen vaststellen.(DENK RICHTING)

De NDP met haar coalitiegenoten- BEB/HVB; onze hervormers, staan voor een enorme uitdaging.

De huidige regering doet zo te zien niets anders dan wat elke regering met een duidelijke ontwikkelingsvisie zou doen : Zij doet wat elk land zou doen als het geconfronteerd wordt met de historische realiteit van een samenleving die is opgezadeld met een aan het buitenland grenzend gericht economisch bestel.

De huidige NDP+ regering is middels initiatieven en vaste structuren bezig om de bovengenoemde vorm van conditionering op te heffen. Er is thans een sfeer van dominantie van functionele rationele wetgevingsproducten.

De formele houding met betrekking tot procedures waar het primair om efficiëntie en effectiviteit gaat, verbetert zienderogen. Er is duidelijk sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit met zoveel mogelijk resultaat en zo gering mogelijk offers.

Daarbij heeft de Surinaamse samenleving tot nu toe geen dramatische /chaotische situatie gekend in het sociaal economisch leven van alledag. Wat vooral is opgevallen is het feit dat de methodologische systematiek van een stap- voor- stap besluitvorming die erop gericht is om de van de kolonisator en voorgaande NPS/VHP+ regeringen ge-erfde scheefgetrokken sociaal economische structuur, te moderniseren ; waarbij nu elke stap wel doordacht en dus rationeel, moet worden gezet.

De nieuwe ontwikkelingsstrategie: De combinatie van een rationele levensstijl, vrijheid van de Surinaamse mens, in economisch opzicht- het recht om kritisch te mogen denken in alle vrijheid morele beslissingen te mogen nemen en een moderniserende bureaucratische organisatie van het totale regeringsapparaat;  vormen de ‘’ architectuur voor de ontstane   nieuwe Surinaamse ontwikkelingsstrategie.

De ontwikkelingsstrategie is onder andere om de levensstandaard van de Surinamers te verhogen. Dit weten de ver gemoderniseerde samenlevingen en landen ook wel uit opgedane kennis en ervaringen.

Kijkt u maar naar o.a. : America, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en China de Internationale Instituten en Organisaties, etc.. Vandaar de spontane ondersteuning van uit de Internationale gemeenschap aan de Surinaamse samenleving in de ruimste zin des woord.

Beleidsmatig zitten wij goed. Wij kunnen gerust stellen dat de wijze van aanpak door de huidige regering zoals de organisatorische perfectie met betrekking tot het herstel en stabilisatie programma waarvan de successen al zichtbaar zijn hebben alle ertoe geleid dat de nationale productie op gang begint te komen.

Dat is ook de mening van de Internationale gemeenschap. Ook is opgevallen dat economische factoren en mechanismen thans een wezenlijke factor zijn van onze moderniserende maatschappelijke organisaties.

De Surinaamse samenleving is nu, 2020, op het juiste spoor en wel op het spoor van een gedegen economische groei. Dit valt niet te ONTKENNEN.

NDP+ etaleert SOLIDARITEIT en dat is meer dan een verbondenheid; het ademt de geest van objectiviteit uit. Onze solidariteit is niet voor een bepaalde groep; het geldt voor de totale Surinaamse samenleving, het geldt voor alle mensen .De NDP+ regering, dus onze overheid ziet het als een verplichting om mensen die beneden een bepaalde levensniveau dreigen te komen, te ondersteunen.

Daarnaast levert de staat een aantal diensten aan een ieder  die  zulks nodig heeft enkel en alleen om de mensen weerbaar te maken om het leven tegemoet te treden. Deze vorm van verantwoordelijkheidsbesef wordt door de samenleving/ het electoraat als zeer positief ervaren.

Uit overige informaties blijkt dat de NDP+ regering het goed doet en dat op basis hiervan 70% van de Surinamers D.D. Bouterse de huidige NDP leider met zijn coalitie, HVB/BEB terug zien als president.

Tot slot: De huidige NDP+ ontwikkelingsstrategie richt zich o.a. ook op het verbeteren van de publieke diensten die onze mensen ontvangen en die ervoor zorgen dat het beheer van de financiën en middelen van ons land met integriteit en de nodige transparantie gebeurt.

De NDP+ regering doet alles om de levenstandaart te verhogen. Dit is de maatschappelijke werkelijkheid en de harde realiteit!

COMITÉ VOOR MODERNISERING

RESSORT FLORA.

E. CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: