VES: 'Valse beschuldigingen vp in DNA'

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is bijzonder teleurgesteld in vicepresident Ashwin Adhin met zijn uitspraken gedaan in De Nationale Assemblee op maandag 13 mei 2019. De VES schreef hieromtrent de bewindsman de volgende open brief, die de VES wenst te delen met de samenleving.

Geachte Vice President,
Middels deze brief, welke wij in het kader van transparent bestuur hierna als “open brief” zullen
delen met de gemeenschap, benadert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) U met
hetvolgende. De VES is bijzonder teleurgesteld in de uitspraken die U tijdens de
Begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee op maandag 13 Mei 2019 t.a.v. de vereniging
heeft gedaan.
Terwijl de doorsnee burger Uw eerder optreden in DNA, waar U vol trots sprak over de 83.000
personen die de Staat maandelijks van inkomen voorziet, al lang was vergeten vond U het
belangrijk daar wederom aandacht voor te vragen. Uiteraard is dat Uw goed recht, maar dat U de
Vereniging er met de haren bij heeft gesleept is ongepast. Het zou van goed bestuur getuigen
indien U zich, als bestuurder in dienst van de gemeenschap, eerst afdoende had laten influisteren
wat de “herhaalde onjuiste informatie” van de VES dan precies geweest is. U vond het nodig de
VES te beschuldigen van het herhaaldelijk verspreiden van onjuiste/inkorrekte informatie, zonder
maar 1 van de gewraakte uitspraken te bewijzen. U vond het kennelijk nodig om U te beperken
tot nader uitleg van wat U kennelijk de vorige keer had nagelaten. Nogmaals, die nadere uitleg is
prima, maar dat U de Vereniging er met de haren bij heeft gesleept had U niet moeten doen.
Voor de goede orde willen wij met klem benadrukken dat er van herhaaldelijk verspreiden van
onjuiste informatie m.b.t. aantal ambtenaren door de VES absoluut geen sprake is geweest. Wij
vragen U dan ook deze beschuldiging hard te maken d.w.z. met feiten te staven of deze
beschuldiging per ommegaande publiekelijk te korrigeren. Voorts willen wij U meegeven dat het feit dat zoveel mensen voor hun inkomen van de Staat afhankelijk zijn totaal geen wapenfeit is
om trots op te zijn. Goed bestuur creert namelijk zinvolle werkgelegenheid bij het bedrijfsleven
en stopt ze niet in een reeds overvolle overheid waar er geen werk te doen is of er geen middelen
zijn. Het is ook goed om van de gelegenheid gebruik te maken om U te informeren dat de Staat
niet de zorg heeft over de gepensioneerde ambtenaren, deze hebben gedurende vele jaren een
deel van hun maandsalaris aangevuld door de werkgever, in het Pensioenfonds “gestort”. Dit
wordt slechts door de Staat beheerd, maar het betreft “hun” spaargeld.
Van ernstiger aard is echter Uw rhetorisch geformuleerde conclusie suggererend dat de VES
politiek bezig zou zijn. Deze beschuldiging Uwerzijds is echter niet nieuw. Uw Regering heeft al
op 15 februari j.l. middels een NII persbericht de VES er van beschuldigd betrokken te zijn bij een
“bepaald plan om de Regering schade te berokkenen”. Het bestaan van een “plan” evenals onze
betrokkenheid daarbij heeft U nimmer kunnen bewijzen. Wij brengen U in herinnering dat de
vereniging al langer dan 46 jaren bestaat en haar leden actief zijn in diverse geledingen van de
samenleving, ook op het kabinet van de Vice President. De VES leden stellen hun tijd,
deskundigheid en inzichten vrijwillig ten dienste van de samenleving. Ze pretenderen niet de
economische wijsheid in pacht te hebben maar proberen wel contentieus te werken op basis van
wetenschappelijke economische principes en hun rijke ervaring in de Surinaamse en
internationale economische beroepspraktijk. Wij discusieren met alle politieke partijen maar laten
ons door geen enkele politieke partij in een politieke hoek drukken.
Aangezien U geen van Uw beweringen heeft kunnen staven, en dat ook niet zal kunnen, trekken
we de conclusie dat U de aandacht van de onacceptabele begroting 2019 heeft proberen af te
leiden. Dat is precies waar de schoen wringt.
De vereniging betreurt ook de plek waar U gemeend hebt om de VES negatief te mogen
bespreken, namelijk in DNA. Daar kan de vereniging geen weerwoord geven, maar we hebben
er geen moeite mee om deze bliksemafleider buiten DNA te ontzenuwen.
De VES bestrijdt Uw stelling dat de economie al uit de crisis is. De huidige broze stabiliteit is
absoluut niet duurzaam en ook geen prestatie van de Regering en zeker niet het resultaat van
deugdelijke economisch beleid. Dit is het resultaat van het interen op onze goud- en
deviezenreserves en het verhogen van zowel de Staatsschuld als die van de parastatale
bedrijven, waarbij alle problemen naar de toekomst zijn geschoven.
Deze stabiliteit is ook nog wankel aangezien de Betalingsbalans over 2018 alweer een tekort van
US$ 188 miljoen vertoont en de “stabiele” koers van SRD 7.50 nu al rond de SRD 8.30 ligt. De
VES vreest dat met Uw Begrotingsbeleid met een record tekort van over 2019 van maar liefst
SRD 8800 miljoen het land wederom in een diepe financieel-economische crisis wordt gestort.
De vereniging heeft al in januari 2019 de DNA voorzitter, en alle 50 overige DNA leden,
aangeschreven met het dringend verzoek de door de Regering ingediende Begroting 2019
zodanig te wijzigen dat het tekort wordt teruggebracht naar maximaal 3% van het BBP.
Wij doen van deze plaats op U Vice-President het dringend verzoek om de huidige Begroting
2019 per ommegaande in te trekken en gewijzigd terug te sturen met een tekort van maximaal
3% van het BBP. De huidige generatie Surinamers, maar ook de hierna volgenden, zullen U
hiervoor zeer erkentelijk zijn.
Wij kijken uit naar de onderbouwing van de beschuldigingen en voor een eventuele nadere
toelichting houden wij ons van harte aanbevolen.
VES-bestuur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: