BEP: Onrechtmatige occupatie serieuzer aanpakken

De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft op vrijdag 10 mei, o.l.v.
ondervoorzitter Andy Aboikoni, een bezoek gebracht aan het gezin van wie de woning te
Leiding 20 in opdracht van een deurwaarder ontruimd en vernietigd is.
Bij die gelegenheid heeft de partij afdeling Wanica, o.l.v. Marlon Cairo en Paul Misdjan, een
bedrag van SRD 5000 aan het getroffen gezin overhandigd om de kosten voor de komende
dagen te helpen dekken. Ondertussen is partijvoorzitter Ronnie Asabina drukdoende om in
coalitieverband te kijken hoe er op korte termijn een oplossing gevonden kan worden voor alle
bewoners in deze wijk die in soortgelijke omstandigheden verkeren.
In een gesprek met BEP voorzitter Ronnie Asabina, zegt hij dat de partij het van belang vindt
om bij dit soort voorvallen een duidelijk standpunt te verkondigen. De reden hiervoor is dat
het in deze betreft enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om de rechten van
burgers te waarborgen en anderzijds de plicht van de burgers om wet en recht te eerbiedigen.
Als politieke partij is het je verantwoordelijkheid om te helpen de juiste balans daarin te
vinden, zonder te proberen andermans leed te gebruiken voor eigen eer en glorie.
De BEP stelt dat occupatie wettelijk verboden en dus strafbaar is. In geval van occupatie zal
meestal ontruiming volgens de wet plaatsvinden met alle consequenties van dien. De partij
waarschuwt daarom alle burgers om occupatie achterwege te laten. De partij pleit daarom
steeds voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen en de kansen in het land, zodat burgers
niet in een onzekere situatie terechtkomen en dan tot een onrechtmatige daad zoals
occupatie overgaan. Occupatie van grond doet zich al decennia lang voor in ons land en het
kan maar niet worden gekeerd. De BEP vindt dat het tijd is om gezamenlijk serieuzer naar dit
sociaal-maatschappelijk probleem te kijken omdat het iets zegt over de sociale structuur van
onze samenleving. In de Surinaamse samenleving wordt vooral de scheidslijn tussen rijken en
armen steeds scherper waardoor bijvoorbeeld werkloosheid, criminaliteit en seksueel
misbruik ernstige vormen aannemen en een bedreiging vormen voor de democratische
rechtsorde. De BEP verzet zich vanaf zijn bestaan tegen deze ontwikkelingen.
Tegelijkertijd zegt de BEP dat er in elke situatie van (vermeende) onrechtmatige handeling
rekening gehouden moet worden met de rechten van de burgers. De partij roept daarom de
bevoegde instanties op om bij hun optredens zoals hardhandige ontruiming, rekening te
houden met de naleving en waarborging van de rechten van de burgers (mensenrechten).
De BEP probeert sinds zijn ontstaan een wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de
grond- en woningnood in het land omdat deze vaak sommige burgers tot wanhoopsdaden
drijft. In de huidige regering levert de BEP als betrouwbare partner op basis van zijn eigen
kracht een bijdrage aan het beleid op dit gebeid. De partij wil meer dan dat doen. Daarom
streeft de BEP ernaar om in de komende verkiezingen meer zetels te behalen om het beleid in
voldoende mate te kunnen beïnvloeden, conform haar ideologie en kernwaarden waaronder
het bestrijden van sociale ongelijkheid en het streven naar eerlijk delen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: