CPAS gaat betaalde rij- en voertuigenbelasting terughalen

Anand Biharie, voorzitter van de Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS), voelt zich gemotiveerd om de betaalde rij- en voertuigenbelasting terug te halen voor burgers die wel hebben voldaan aan hun belastingplicht. Dat maakte hij bekend in het actualiteitenprogramma Rahid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (Kaak). Tot eind maart heeft de overheid ruim SRD 52 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. Echter, zeker de helft van de belastingplichtigen, hebben deze belasting niet betaald. Biharie vindt dat personen die wel hebben betaald, voor niemendal hebben betaald nu blijkt dat naleving van de wet twee maanden later nog steeds niet afgedwongen kan worden. Daarom zouden deze geinde middelen terstond teruggegeven moeten worden aan deze belastingbetalers, zolang de wet niet in orde is en de rechtszaak is afgehandeld bij het Hof van Justitie. “Er is een ongerechtvaardigde verrijking van de overheid gaande. Dat betekent dat er een wettelijke grondslag voor de burger aanwezig is om bezwaar aan te tekenen. Zij zouden het geld dus moeten terugkrijgen”, aldus de CPAS-voorzitter. Hij zal binnenkort een mediaoproep te plaatsen, waarin burgers een bepaald formulier kunnen invullen. “Dan ga ik voor de burgers die betaald hebben een procedure opstarten om dat bedrag terug te krijgen”, aldus Biharie.
Vonnis in hoger beroep kan lang duren
De CPAS heeft op 10 april een verklaring bij de griffie van het kantongerecht ingediend, waarin wordt aangegeven dat de stichting in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de kantonrechter op 28 maart. De kantonrechter wees toen de vordering van de stichting af. “Wij dienen het zogenaamde beroepschrift aanstaande woensdag in om aan de rechter te vragen om het vonnis van de rechter te vernietigen. Er is sprake van feitelijke en juridische misslagen.” Biharie is van mening dat de kantonrechter in juridisch opzicht een beslissing heeft genomen, die onbegrijpelijk is en niet kan volgens wet en recht. “Omdat het uitgaat van een onjuiste opvatting van het recht. Daarom gaan we in hoger beroep bij het Hof van Justitie”, stelt de CPAS-voorzitter. Het is volgens hem volgens de wet best wel mogelijk dat het Hof binnen 3 maanden vonnis in deze zaak kan wijzen. Echter, dat zal de agenda van de rechterlijke macht ook moeten toelaten. “Het kan dus evengoed ook een jaar duren. In dit jaar krijgen wij niet relatief snel een vonnis van de rechter in hoger beroep”, aldus Biharie.
Rij- en voertuigenbelasting vertrapt recht burgers
De CPAS-voorzitter blijft bij zijn opvatting dat deze belasting niet betaald moet worden zolang de zaak nog in hoger beroep loopt. “Zolang de rechtszaak loopt, mogen de minister van Financiën en de procureur-generaal de wet niet handhaven. Dat is rechtsbeginsel dat zij tot nu toe in acht heeft genomen. De minister, pg en noch de politie zal de burger dan een boete mogen opleggen vanwege het niet betaald hebben van de belasting”, stelt hij. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft echter een andere reden waarom leden tot nu toe verboden zijn om op te treden tegen personen, die geen rij- en voertuigenbelasting hebben betaald. Zij vindt de wet onoverzichtelijk en onduidelijk, terwijl de procureur-generaal bovendien onbevoegd is om instructies of richtlijnen tot de opsporing te geven aan de politie, aangezien deze functionaris geen vervolgingsambtenaar is en ook geen deel uitmaakt van het bevoegde gezag conform het Politiehandvest. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten zijn leden te verbieden op te treden totdat er instructies c.q. richtlijnen zijdens het Openbaar Ministerie zijn ontvangen. Biharie denkt dat de SPB deze zaak zo heeft geformuleerd, omdat zij misschien de eer niet aan de CPAS wilt geven. “Misschien den man no wani gi a grani. Het is wel waar dat de Wet Rij- en Voertuigenbelasting veel manco’s en tekortkomingen heeft. Het is gewoon een slecht wetsproduct. Het lijkt gewoon alsof schooljongens een wetsproduct hebben opgesteld. Het verkracht het recht van de burger”, aldus de CPAS-voorzitter.
SRD 6.300 opgehaald op 7 februari
Via de politieke organisatie Strei! werd op 7 februari in totaal SRD 6.300 vanuit de burgerij binnengehaald om een rechtsproces op te starten tegen voornoemde wet. Dit bedrag is volgens Biharie gebruikt voor de proceskosten, vervoerskosten, organisatiekosten en andere zaken behorende bij de rechtszaken. “Het is niet genoeg om dat allemaal te doen, maar wij gaan het doen”, aldus Biharie. De CPAS slaagde eerder erin meer dan 10.000 bezwaarschriften te verzamelen en deze in te dienen bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: