Ravaksur wil met regering praten over huidige en aankomende problemen

Ravaksur wil met regering praten  over huidige en aankomende problemenDe Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) wil met de regering aan tafel zitten om te praten over de problemen binnen de samenleving, die niet zijn opgelost, ondanks loonsverhogingen zijn toegekend in de afgelopen periode. Er is een bepaald traject uitgestippeld om belangengroepen te informeren over actuele problemen, die besproken moeten worden. Onder deze belangengroepen vallen ook gepensioneerden en onderwijzers.
De raad volgt al geruime tijd de ontwikkelingen met betrekking tot de koopkracht van loontrekkers in Suriname. Het valt haar op dat de verschillende groepen aan wie loonsverhogingen in de afgelopen periode zijn toegekend, hiervan slechts marginaal of helemaal niet hebben kunnen profiteren. De loonsverhogingen hebben namelijk niet automatisch geleid tot verbetering van de koopkracht van de loontrekkers. Dit ziet de raad zowel in de particuliere sector alsook bij de verschillende groepen landsdienaren. Hier liggen onder meer de volgende twee hoofdredenen aan ten grondslag. Voordat de loonsverhogingen zijn uitbetaald, zijn de consumentenprijzen zonder gegronde redenen verhoogd en de prijsverhogingen duren voort. Een niet onaanzienlijk deel van de loonsverhoging wordt weggemaakt door de lage belastingvrije voet en het feit dat de inkomens van werknemers in hogere belastingschijven terechtkomen.
Prijzen in toom houden
Met betrekking tot de prijzen is het voor Ravaksur duidelijk dat de overheid de prijscontrolemechanismen dient aan te scherpen om deze illegale praktijken de kop in te drukken. “Het kan immers geenszins de bedoeling zijn dat prijzen a la dol worden verhoogd, zonder dat hiertegen wordt opgetreden. Niet alleen de werknemers, maar ook de gepensioneerden en anderen met relatief lage vaste inkomens worden ernstig door deze illegale prijsverhogingen getroffen”, schrijft de organisatie op 2 november naar de president. Ravaksur eist van de regering dringende maatregelen op het stuk van het in toom houden van de prijzen.
Met betrekking tot het punt van de belastingen wenst Ravaksur aan te geven onverkort voorstander te zijn van een fundamentele wijziging van het loon- en inkomstenbelastingstelsel, waarbij de schijven en tarieven periodiek worden aangepast. Bij de aanpassing zou ook rekening worden gehouden met inflatoire ontwikkelingen. Ravaksur wijst de regering op gemaakte afspraken met de vakbeweging. Een van de afspraken was dat bij de introductie van de BTW de belastingvrije voet, de belastingschijven en -tarieven ook gelijk zouden worden aangepast, teneinde een verschuiving van de belastingdruk van de directe naar de indirecte belastingen te bewerkstelligen. Als tussenstap zijn er in overleg met de vakbeweging overgangsmaatregelen getroffen in de vorm van de heffingskorting, en de verhoging van de vrijgestelde bedragen bij eenmalige uitkeringen en kinderbijslag.
Intussen heeft de regering aangekondigd dat de introductie van de BTW vooralsnog wordt aangehouden, zonder op te geven wanneer dit zal gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat ook de voornoemde belastingverlichting op de lange baan wordt geschoven ten nadele van loontrekkers. Integendeel is de belastingdruk op lonen verhoogd, doordat loontrekkers in hogere schijven zijn terechtgekomen, met alle gevolgen van dien voor hun besteedbaar inkomen.
Daarenboven is door de regering de intentie bekendgemaakt om per 1 januari 2019 de Wet Rij- en Voertuigenbelasting wederom van kracht te doen zijn. Dit zal betekenen een nog hogere druk via de indirecte belastingen, waarbij bekend is dat deze in ons land, gemeten op basis van internationaal gangbare standaarden, reeds enorm hoog is.
Daarnaast is het doorwerkingseffect van bovengenoemde maatregel bovendien duidelijk prijsverhogend. Het is volgens de raad duidelijk dat deze zaken een per saldo negatief effect zullen hebben op de koopkracht van werkers, de gepensioneerden en op de trekkers van vaste lage inkomens. De vakcentrales verenigd in Ravaksur doen een beroep op de regering om zo spoedig als mogelijk om de tafel te zitten, teneinde te geraken tot de aanpak van de in haar brief aangehaalde vraagstukken. Ravaksur ziet in dit kader daarom verdere bespreking en uitwerking van concrete voorstellen op dit stuk vol gaarne tegemoet.
Gezien de Rij- en Voertuigenbelasting in januari 2019 wordt ingevoerd, drukt Ravaksur erop om deze kwestie zo snel als mogelijk in de behandelkamer te brengen. De brief is ondertekend door voorzitters van 5 vakcentrales (C-47, PWO, AVVS de Moederbond, FAL en Osav). CLO heeft volgens Ravaksur woordvoerder Robby Berenstien al eerder aangegeven dat die voorlopig niet participeert binnen de Ravaksur. Indien er een dialoog op gang komt tussen partijen en CLO zich daarbij wenst aan te sluiten, staan de deuren volgens Berenstein altijd open.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!