Knelpunten te ondertekenen nieuwe Brokopondo Overeenkomst (3)

Op woensdag 3 oktober 2018 hebben wij de open persconferentie van de Presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa, bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werden er mededelingen gedaan over de door hen bereikte resultaten tijdens de onderhandelingen rond de sluiting van de Suralco operaties en de daaruit voortgevloeide nieuwe concept overeenkomst met de Alcoa. Tevens ging de commissie in op vragen van de pers en belangstellenden. Ofschoon we dit initiatief toejuichen, bekruipt ons het gevoel dat er tijdens de onderhandelingen onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de rechtmatige eigenaren van de uitgemijnde gebieden. Dit deed ons besluiten om u middels dit schrijven daarover in te lichten. Vandaag deel 3 / slot.
Aangezien men in die periode niet wist welke wegen te bewandelen bleef deze akte in tact, en viel:“Ston Bergi” in het concessiegebied van de Alcoa die zich op een ongerechtvaardigde manier heeft verrijkt met de opbrengsten ervan. Uit het binnenkort te publiceren onderzoek blijkt ook dat de handelingen van de notaris en van de koper niet te goeder trouw geweest zijn; men wist immers waarmee men bezig was maar koos er voor de “zwakkere” partij te benadelen.
Hetzelfde notariaat ging er ook toe over de akten van plantage De Vrijheid te vervalsen door de SBM meer rechten te verlenen dan er met de plantage eigenaren was afgesproken. Toen dit bedrog aan het licht kwam en er een rechtszaak aanhangig gemaakt was, greep de overheid in door de onteigeningswetgeving scherper te stellen. Tevens ging men ertoe over wetgeving te fabriceren welke het mogelijk maakte dat ten behoeve van het algemeen belang de privaterechten (belemmeringswet) van individuen kon worden beperkt.
De desbetreffende notaris werd terug gezonden naar Nederland maar de schade die hij door zijn handelingen had aangericht zijn nog steeds merkbaar in onze gemeenschap.
Indien men dieper graaft zal men beslist nog achter andere negatieve, onrechtvaardige en onrechtmatige handelingen komen die gepleegd zijn door deze multinational in ons land.
Op grond van het voorgaande zijn wij dan ook de mening toegedaan dat het – zonder deze voorkennis opstellen van een andere Brokopondo Overeenkomst – nadelige gevolgen kan hebben voor onze toekomst.
Wij hebben inderdaad lopende afspraken met de Suralco, welke vervat zijn in het “Concept Plan Herstel Groot Onoribo”, waarvan eerder in dit schrijven melding werd gemaakt. De laatste bespreking hieromtrent vond plaats in 2012. Enerzijds door perikelen binnen ons bestuur en anderzijds ook doordat de Suralco aan het doen was alsof zijn neus bloedt.
Tevens is het dus niet zo dat alle eigendommen van de Suralco op rechtmatige wijze zijn verkregen. In hoeverre dat zo is vereist een onderzoek door een onafhankelijke derde. Wij weten wel dat het gedeelte van Onoribo dat bij onze voorouders als “Ston Bergi” bekend stond, ons op slinkse wijze afhandig is gemaakt. Deze handeling droeg er weliswaar toe bij dat door de aanleg van de waterkrachtcentrale en de opwekking van energie de ontwikkeling in ons land naar een moderne maatschappij van start ging, maar daarvan hebben wij de voordelen niet ervaren. Toen niet en nog steeds niet!
Erkenning van de offers die wij als plantage gemeenschap daarvoor hebben moeten brengen door zowel de regering als door de Suralco lijkt ons om deze redenen dan ook zeer terecht op zijn plaats.
De berg in haar oorspronkelijke vorm krijgen wij niet terug. Schadevergoeding ter hoogte van de winst die men gemaakt heeft met de exploitatie van de berg lijkt een billijke eis te zijn alsook het uitvoeren van het plan dat we reeds in grote delen hebben samengesteld en uitgewerkt. Ook lijkt het ons billijk dat de formulering van de verjaringstermijn waarbinnen een schadevergoedingsclaim kan worden ingesteld hetzelfde blijft als dat van artikel 5 van de huidige Brokopondo Overeenkomst.
Immers kunnen er, zoals reeds eerder is aangegeven, na het verstrijken van de verjaringstermijn van vijf jaar na de ondertekening van de nieuwe overeenkomst, ook andere zaken aan het licht komen waarvoor de Suralco aansprakelijk gesteld kan worden, zonder dat je dan als rechtzoekende de mogelijkheid hebt om je schade vergoed te krijgen.
In dit schrijven zijn wij ingegaan op de punten waarvan wij vinden dat die tijdens de persconferentie van de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa niet afdoende zijn beantwoord. Wij verschaften u inzicht in de problematiek onze omgeving rakende in de hoop dat u bij het nemen van een beslissing over het voor of tegen stemmen op dit concept, deze punten in overweging neemt. Daarnaast hopen wij op erkenning van de offers door onze voorouders gebracht ten gevolge van het onrecht (al dan niet ten behoeve van de ontwikkeling van ons land) dat aan hen vanwege hun onwetendheid werd aangedaan.
Wij hopen dan ook op ondersteuning van de regering en DNA bij ons streven ons gebied op de juiste manier duurzaam gerehabiliteerd en gesaneerd te krijgen, alsook op bijstand in onze strijd, vergoed en al dan niet materieel gecompenseerd te worden voor de verliezen die wij hebben geleden.
Ofschoon wij hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd, kunt u ons, voor aanvullende informatie vragen of op- en aanmerkingen , altijd contacten.
J. Keizerweerd (2e secretaris Onoribo-Siri)

error: Kopiëren mag niet!