NPS-beschieting zorgvuldig afhandelen

Er is bezorgdheid in de politieke wereld met betrekking tot de beschieting van het NPS hoofdkwartier. Het is in de recente gescheidenis niet voorgekomen dat letterlijk een kogel is afgevuurd door een politiek huis. De kogel had een persoon kunnen treffen en dan was de situatie veel ernstiger geweest. Nu komt naar buiten dat er in de straat en vanuit de directe omgeving er vijandigheid is ten toon gespreid richting de NPS. Zo zou recent ook een vlag aan de vlaggenmast zijn verbrand. De regering is opvallend stil wat betreft het incident en dat is ontoelaatbaar. De NPS is een oppositiepartij en de regering had allang een statement moeten maken dat ze geen voorstander is van geweld in de politiekvoering. De regering had een statement moeten maken over de politieke vrijheid heerst in Suriname en de regering had haar commitment naar de burgerrechten en de vrijheden weer moeten maken en benadrukken. Nu wordt een verklaring gegeven over het feit dat militairen een privelocatie bewaken. De vraag rijst of militairen daarvoor ingezet mogen worden. De vraag rijst ook waarom militairen de priveplaats (een bar) moeten bewaken. In de media worden vaak opmerkingen gemaakt over hetgeen plaatsvindt bij de NPS. Figuren die verbonden zijn aan de regeringspartij schijnen tot in de puntjes op de hoogte te zijn van wie gaat en wie komt bij de NPS. Er wordt met zekerheid beweerd wie op welk uur aanwezig was bij de NPS en hoe lang de mensen binnen zijn geweest. Door mensen verbonden aan de NPS is enige tijd terug aangegeven dat men het gevoel heeft dat men gevolgd wordt. Critici beweren dat de aanwezigheid van de militairen in de omgeving van de NPS te maken heeft met het feit dat deze partij een oppositiepartij is. De straat waarlangs het NPS hoofdkwartier staat, is een eenrichtingsweg, waardoor het verkeer gemakkelijker te volgen is. In elk geval is het zeer erntsig dat minder dan 2 jaar voor de verkiezing een kogel door een partijgebouw van de oppositie gaat. De militaire politie heeft een verklaring uitgegeven dat er geen sprake zou zijn van een strafbaar feit. De NPS neemt met deze verklaring geen genoegen en heeft de pg gevraagd om een onderzoek in te stellen. Nu moet gezegd worden dat de pg’s van Suriname niet uitblinken in het verrichten van politiek impopulair werk, zie maar naar de wijze waarop men om probeerde te gaan bij de 8 decemberstrafzaak. Politiek geweld is niet onbekend in Suriname, het is voorgekomen in de jaren ’80. Exponenten uit deze militaire periode zijn nu aan de macht via democratische verkiezingen. Zo zal de internationale gemeenschap tegen deze zaak aankijken. Daarom is het van belang dat de Surinaamse regering op het hoogste niveau met een verklaring uitkomt. In elk geval moet benadrukt worden dat de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens uitdrukkelijk genoemd worden in de grondwet en ook de beleving van het burgerschap en de participatie bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaal-rechtvaardige samenleving. De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de souvereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van
fundamentele rechten en vrijheden. De politieke macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend in overeenstemming met de grondwet. De politieke democratie kenmerkt zich door participatie en representatie van het Surinaamse volk. De grondwet benadrukt de politieke democratie en de deelname van het volk aan algemene, vrije en geheime verkiezingen ter samenstelling van de volksvertegenwoordigende organen en van de regering. Politieke partijen waartoe dus ook de NPS behoort spelen hierbij een belangrijke rol. De Staat erkent de bevoegdheid van de burgers om politieke organisaties op te richten, behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien. Politieke organisaties moeten de nationale souvereiniteit en de democratie respecteren. Bij het uitoefenen van haar bevoegdheden moeten de politieke een aantal zaken in acht nemen. Deze zijn genoemd in de grondwet. De NPS heeft zich gehouden aan deze zaken. De grondwet van Suriname gaat uit van de vrij en onbevreesde participatie van burgers aan de politiek. Wanneer er kogels afgevuurd worden op gebouwen van politieke partijen en er geen aannemelijke verklaringen door de regering worden afgegeven, dan zal er vrees ontstaan onder de bevolking en zou er zelfs gesproken kunnen worden van intimidatie. Deze geluiden zullen sterker naar voren komen naarmate de verkiezingen dichterbij naderen. Het is dus zaak dat de regering de zaak van de NPS-beschieting zorgvuldig afhandelt. Daarvan is nu nog geen sprake.

error: Kopiëren mag niet!