Goed voorbeeld doet volgen

Jarenlang is er veel commotie geweest betreffende de veel te hoge salarissen alsmede emolumenten van onder andere bewindvoerders en parlementariërs in Suriname. Door recent een wet aan te nemen, is er een einde gekomen aan de ongebreidelde beloning van de president, ministers tevens vicepresident die allemaal gekoppeld waren aan het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO). Het luidkeels gemopper van bepaalde parlementariërs (sommigen overgelopen) is reeds geventileerd via de media terwijl enkele van deze figuren nog meer verdienen dan volksvertegenwoordigers in vele westerse landen. Wellicht komen sommigen nog niet uit! Waar dat aan zou liggen moet nog eens goed geanalyseerd worden. Het is bekend dat met name in Nederland de leden van de Eerste- en Tweede Kamer veelal zelf hun buitenlandse reizen moeten bekostigen. En als deze bij wijze van uitzondering worden vergoed, wordt er gewoon economyclass gereisd. De voorzitter van DNA moet buitenlandse kosten die zijn gemaakt met gewaarmerkte bonnen vergoeden! Het is publiek geheim dat heel vaak ambtenaren, deskundigen, DNA-leden alsmede anderen die meereizen bij bijvoorbeeld familieleden logeren terwijl zij daarbij zeer hoge daggelden declareren. Evenzo zou hieraan een stop moeten worden gezet. Het is vaker gezegd dat bepaalde personen, vanwege hun ambtelijke functies, soms zelfs drie salarissen toucheren: als ex-minister, politieman alsmede parlementariër. Goed voorbeeld doet volgen! Daarom is het belangrijk om niet alleen maar oeverloze kritiek te leveren maar zodanig te handelen dat zulks inspirerend werkt voor anderen. Overigens heeft de VHP een voorstel in het parlement ingediend om de extra vergoedingen zes maanden te bevriezen totdat er nieuwe wetgeving is gemaakt. Niet alle VHP´ers hebben in DNA hebben vrijwillig ingestemd met genoemde beslissing!
Geruisloos
De jonge parlementariër Asiskumar Gajadien (1967) heeft zonder daar veel publiciteit aan de geven zelf zijn ambtenarensalaris beëindigd als onderdirecteur van het ministerie van Openbare Werken. Gajadien is evenzo waarnemend fractieleider van de VHP. Wat deze volksvertegenwoordiger eveneens siert, is zijn eenvoud. Met zijn academische titels loopt hij niet te koop. Bij vele anderen merk je wel dat zij hun titels gebruiken om kracht te zetten bij hun (politieke) argumenten. Een van de fractie voorzitters van de grootste populistische partij in Suriname die het altijd beter schijnt te zien is daar heel bekend om. Op dit gebied heeft hij zijn naam ook mee. Gajadien is samen met Bholanath Narain (die zeker geen onbekende is in ons land) initiatiefnemer geweest van de Vernieuwingsbeweging bij de VHP. Het is misschien wel de moeite waard om een kritische analyse te maken en dan te oordelen of er na de bestuurswisseling (2011) veel is veranderd binnen deze politieke partij. Het is opvallend dat nog steeds, dat sedert het bestaan van deze politieke organisatie (1949), het bestuur wordt geleid door figuren die bewust dan wel onbewust gerekruteerd worden uit een kleine religieuze (Hindoestaanse) hervormingsbeweging. Personen (vaak weinig geschoold alsmede slecht opgevoed) die zich nauwelijks in de politiek verdiept hebben, pogen de populariteit van personen in bepaalde politieke partijen te promoten, ook door hun ongefundeerde mening op de (sociale)media te uiten om hun ideeën kracht bij te zetten. De gewenste resultaten moeten nog blijken. Het leveren van commentaar dient plaats te vinden op de wijze zoals bijvoorbeeld de parlementariër Gajadien zulks doet, namelijk met onderbouwd met de kracht van argumenten en feiten. Daarbij mag je best wel kritisch zijn; de feiten moeten kloppen en het moet verifieerbaar zijn.
De gepensioneerde ambtenaren
In het licht van het goede voorbeeld geven, zou het van adequate solidariteit getuigen als de huidige ambtenarenorganisaties (vakbonden) samen met de belangenbehartiger van gepensioneerde ambtenaren – Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) – een lans breekt voor deze groep om de jarenlange gecreëerde financiële achterstanden in te lopen. Wellicht wil de heer Gajadien – die de onderwerpen die met sociale onrecht te maken hebben – vaak treffend weet aan te pakken, zich eveneens samen met zijn collega’s voor deze kwestie inzetten. Een adagium is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten horen te dragen. Het huidige bestuur van de BBGO is nu ook ertoe overgegaan om pakketten uit te delen aan de behoeftige gepensioneerden die vanwege het omhoog schieten van de wisselkoersen niet meer uitkomen met hun karig pensioen. Het zou beter zijn dat de BBGO krachtiger zou opkomen voor hun gerechtvaardigde belangen om hen zodoende zowel financieel als sociaal weerbaar te maken. Misschien dat in plaats van straatacties te propageren, wellicht een gang naar de rechter meer op zijn plaats is. Wij moeten dan aan de rechter vragen om de achterstallige gelden geïndexeerd vergoed te krijgen van de overheid. In september 2018 heeft de minister van Financiën voor de eerste keer slechts de jarenlange achterstallige 500 Srd. overgemaakt. Dus nog steeds niet de algehele achterstand! Het schijnt een traditie te zijn van de Surinaamse overheid om de gestorte premies niet te sparen en of te beleggen maar uit te geven aan allerlei andere, in onze ogen, minder belangrijke zaken. Wellicht moet er een ontwerpwet ingediend worden om de gestorte premies van de ambtenaren onder toezicht van een bestuur te stellen. Nu loopt de overheid constant achter terwijl er eveneens periodes zijn geweest waarbij door devaluatie van de Surinaamse munt de pensioenen volledig waardeloos waren geworden omdat toezicht ontbrak. Gelukkig is deze zaak enigszins gerepareerd! Aan de andere kant meende de vorige vicepresident, Ameerali, zonder enige vooraankondiging een einde te maken aan de waardevastheid van de ambtelijke pensioenen terwijl hij zonder een cent premie te betalen van een riant pensioen kan genieten. Wat een asociale man zeg! Ik hoop dat onze politici een goed voorbeeld nemen aan Gajadien en zonder veel morren genoegen nemen met één salaris aan het eind van de maand om zo ook het goede voorbeeld te geven.
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!