Mensen rechten, spirituele rechten

In de eerste twee artikelen van de Verklaring van de rechten van de mens komt ter sprake, dat vrijheid en gelijkwaardigheid inherent zijn aan iedere mens en iedereen elkaar moet bejegenen als broeders. We kunnen ons dan afvragen: waar berusten die vrijheid en gelijkwaardigheid op? Waar haalt de mens die vrijheid en waardigheid dan vandaan, oftewel wat is de identiteit van iedere individu?
Mensen kunnen geen broeders van elkaar genoemd worden op basis van hun fysieke relatie, omdat er vele verschillende ouders zijn. Vertrouwen in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen ook niet op fysieke basis gestoeld zijn, omdat juist daar de verschillen het meest uitgesproken zijn.
De oorspronkelijke, niet-fysieke vorm van ieder menselijk wezen is die van licht. Aan dat spirituele wezen – de ziel -, als kind van God, de Hoogste Ziel, de meest Verhevene, de meest Verlichte zijn zowel morele als spirituele waarden en waardigheid inherent.
Het is duidelijk dat de diepere basis van de Verklaring van de rechten van de mens spiritueel moet zijn. Alleen als wij ons de attitude eigen maken, dat we allen spirituele wezens zijn, kinderen van God, de Genadige, meest Liefhebbende, Rechtvaardige zullen we echt in staat zijn anderen te behandelen als broeders waarbij rechtvaardigheid en vrijheid zegevieren.
De wortels
De wortels van Mensenrechten liggen in morele menselijke Waarden. Hoeveel beseffen wij wat deze diepere waarden zijn? Respect, Waardigheid, Eerbied, Vrijheid, Rechtvaardigheid en vooral Vrede.
Mensenrechten en ….plichten
Naast rechten heeft ieder mens ook de plicht om morele waarden na te leven. Door de vaart die de ontwikkelingen, met name in Technologie en Wetenschap, hebben genomen, is de plaats van onderwijs in waarden en normen steeds meer weggevaagd. De diepe uitholling in het menselijk karakter is daar het resultaat van. Hoe kunnen Mensenrechten stand houden als de wortels uitgerukt zijn en de grond onvruchtbaar geworden is? Is het vreemd dat corruptie, criminaliteit, terreur, onderdrukking, misbruik, vijandschap en onwil de atmosfeer steeds meer verpesten?
Opnieuw aanleren
Hier komt de belangrijke rol die onderwijs gebaseerd op waarden kan spelen; menselijke waarden die wederom een plaats kunnen krijgen in de omgangsvormen.
De Brahma Kumaris World Spritual University levert op haar eigen speciale manier een bijdrage in de ondersteuning en promotie hiervan, door overdracht van spirituele kennis en Raja Yoga meditatie. Kennis over onze ware identiteit als spiritueel wezen, relaties gebaseerd op die spirituele identiteit, begrip van het doel van het leven en van menselijke interaktie dragen diepgaand bij tot de kwaliteit van leven.
Door meditatie, wat niets anders is dan het proces van opladen met zuivere energie, kunnen we weer goede, positieve en constructieve gedachten creeren. Gedachten zijn net als zaadjes, die uiteindelijk onze gevoelens en ervaringen aansturen of zelfs bepalen. Meditatie is niet een statisch gebeuren, maar een dynamisch proces.De connectie met de spirituele Bron, de Oceaan van Vrede, wordt dan heel natuurlijk. Net als een krachtcentrale, waardoor de batterij weer opgeladen wordt wanneer het zich ermee verbindt. De oorspronkelijke kwaliteiten van vrede, liefde, zuiverheid komen dan weer tot spontane expressie in respect, waardigheid, eerbied, vrijheid, rechtvaardigheid en vooral wereldvrede.
BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE ORGANISATIE SURINAME

%d bloggers liken dit: