Geetapersad Gangaram Panday: ‘Machtsconcentratie en machtsbehoud centraal in partijregels VHP’

Geetapersad Gangaram Panday
Geetapersad Gangaram Panday
Het partijcongres van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft de aanvullingen en wijzigingen van de statuten op 11 maart goedgekeurd. Eén persoon stemde tegen en wel Geetapersad Gangaram Panday. “Ik heb inderdaad opnieuw tegen de aanvullingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) gestemd. De VHP is een democratische partij en de partijregels moeten dan ook in overeenstemming zijn met de basisuitgangspunten die gelden in het verenigingsrecht”, zegt Gangaram Panday om een verduidelijking gevraagd aan Dagblad Suriname. De voormalige minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) vindt dat met deze wijzigingen de machtsconcentratie en machtsbehoud centraal staan in de partijregels van de VHP. Volgens de politicus moet er met een wijziging juist ordening zijn en geen onoverzichtelijke en chaotische situatie. De VHP’er vindt dat er sprake moet zijn van checks and balances, voorzien in tussentijdse vacatures door het congres, goede controle op financiën en niet overdreven toegekende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur en hoofdbestuur. Op dit moment zijn er te veel bevoegdheden toegekend aan het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur.
Benoemde kernen hebben dezelfde bevoegdheden als gekozen kernen
Zo was in het concept opgenomen dat de benoemde kernen pas na de kernbestuursverkiezing stemrecht zouden hebben. Een dag voor het congres is dit gewijzigd, waardoor zij dezelfde bevoegdheden hebben als de gekozen kernen. “Deze wijziging is het congres niet voorgehouden en daartegen heb ik zonder succes geprotesteerd. En waarom moet de partijvoorzitter tevens voorzitter zijn van alle districtsafdelingen? Je moet de afdelingen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven. Het is niet juist dat het lidmaatschap van besturen van in statuten genoemde gekozen organen worden beëindigd bij het opzeggen van vertrouwen door het hoofdbestuur dan wel bij ontheffing”, aldus de politicus.
Termijnregeling HR in strijd met statuten
De VHP’er heeft vooral ernstige kanttekeningen geplaatst over de nieuwe termijnregeling, aangezien regels hierover in het Huishoudelijk Reglement (HR) in strijd zijn met de statuten. “In de media wordt doorstroming in de partijregels erg benadrukt. Ook deze kwestie is niet goed geregeld. In de statuten is opgenomen dat het beleid gericht zal zijn om de partij te versterken, te moderniseren en te verjongen en dat ter garandering van dit beleid zal het bekleden van politiek-bestuurlijke alsmede partij-bestuurlijke functies aan maximale termijnen worden verbonden. Van deze bepaling mag slechts in bijzondere gevallen worden afgeweken. In het Huishoudelijk Reglement staat hierover: ‘De politiek-bestuurlijke functies, zoveel als mogelijk 2 aaneengesloten termijnen in dezelfde functie in het orgaan. De partij-bestuurlijke functies, zoveel als mogelijk 3 aaneengesloten termijnen in dezelfde functie in het orgaan’. Ik ben van mening dat deze regeling in strijd is met het bepaalde in de statuten, terwijl door deze formulering er helemaal geen sprake is van doorstroming”, aldus Gangaram Panday.
Onjuist dat hoofdbestuursleden financiën-controlerende verificatiecommissie voordragen
De verificatiecommissie is volgens de VHP’er belast met het verifiëren van het gevoerd financieel beleid van het hoofdbestuur. “Is het dan juist dat het hoofdbestuur de leden van deze commissie voordraagt? Waarom laat men dit niet over aan het congresbestuur? De voorbereiding en organisatie van de verkiezing van het hoofdbestuur dient door het congresbestuur in overleg met het hoofdbestuur te geschieden en niet omgekeerd. De verlenging van de zittingsperiode van het hoofdbestuur mag niet door het hoofdbestuur geschieden”, stelt hij.
Tweederde meerderheid nodig om vertrouwen in hoofdbestuursleden op te zeggen absurd
De politicus is ook niet eens dat tweederde meerderheid nodig is om middels een motie het vertrouwen in hoofdbestuursleden op te zeggen. “Waarom is voor goedkeuring van een motie betreffende het opzeggen van het vertrouwen in hoofdbestuursleden tweederde meerderheid vereist, terwijl tenminste 75 % van de stemgerechtigde leden op dat moment op het congres aanwezig moet zijn?”, stelt de VHP’er.
Stemrecht kernen moest juist verhoogd worden
Een ander heikel punt is dat het stemrecht van de kernen is teruggebracht van 3 naar 1, terwijl veel door het hoofdbestuur benoemde organen stemrecht hebben. “In 2016 wenste men de kernen te saneren en een kern moest minimaal 50 leden hebben. Nu is het veranderd in 25 leden. Als er sprake is van drastische groei, dan moet dit juist verhoogd worden en niet verlaagd. Waarom moeten nieuwe kernen worden opgericht op plaatsen waar er reeds kernen zijn? Kernbesturen die niet functioneren, moeten vervangen worden”, zegt Gangaram Panday.
‘Moet ik dan voor stemmen terwijl onze rechten drastisch worden beknot?’
Bij verkiezing van het hoofdbestuur mag ook het zittend hoofdbestuur nu een kandidatenlijst indienen, terwijl bij de verkiezing van kernbesturen, ressortsbesturen en districtsbesturen behalve het hoofdbestuur ook de respectievelijke besturen kandidatenlijsten mochten indienen, hetgeen nu niet meer mag. “De drempel van de leden is bovendien verhoogd naar 30 %. Is dit democratie? Moet ik dan vóór stemmen, terwijl onze rechten drastisch worden beknot?” Volgens Gangaram Panday zijn de grenzen van ressorten en districten bij staatsbesluit vastgesteld. Door de wijziging heeft het hoofdbestuur nu de bevoegdheid andere grenzen vast te stellen, hetgeen volgens hem niet juist is.
Hoofdbestuur laat consensus naast zich liggen
In 2016 was volgens hem vastgesteld dat voor het aanvragen van vergaderingen en het indienen van kandidatenlijsten bij verkiezingen, zulks kon door 10% van de leden. Thans is dit drastisch verhoogd naar 30%. “Ik heb hiertegen heftig geprotesteerd en met de juristen is toen consensus bereikt op 20%. Dit is uiteindelijk toch niet overgenomen door het hoofdbestuur. Men heeft dit ook verzwegen.”
Hoofdbestuur beslist bij verschil van inzicht verkiezing kandidaten
Er is ook een bepaling opgenomen dat in geval er verschil van inzicht bestaat met betrekking tot de toepassing van de bepalingen voor de verkiezingen van kandidaten voor volkvertegenwoordigende lichamen tussen de congres- en het hoofdbestuur, het hoofdbestuur beslist. Dit is volgens hem niet juist.
Tweederde meerderheid voor wijziging statuten goede zaak
De ex-LVV-minister zegt wel blij te zijn dat het hoofdbestuur enkele zaken die hij had voorgesteld heeft overgenomen. Hij noemt hierbij zaken als de wijziging van de statuten, die voortaan alleen met tweederde meerderheid mogelijk is. Voorheen was de gewone meerderheid voldoende. “Het congresbestuur wordt niet meer benoemd op voordracht van het hoofdbestuur, doch gekozen. Op het congres is op mijn vraag toegezegd dat ook het congresbestuur een kandidatenlijst mag indienen.”
‘Er zijn nog veel meer’
Gangaram Panday benadrukt dat dit slechts enkele van de onjuistheden zijn in de partijregels. Hij vindt het vooral jammer dat hij slechts 5 minuten tijdens het congres kreeg om de zaken toe te lichten. “Er zijn nog veel meer. Ik hoop dat men zal begrijpen waarom ik zowel schriftelijk als op het partijcongres ernstig heb geprotesteerd en tegen heb gestemd”, aldus de politicus.
FR

error: Kopiëren mag niet!