Weer heisa bij VHP

Op 7 mei 2016 heeft de VHP (bestuursvorm: vereniging) een roerig congres gehouden waarbij diverse regels in de statuten alsmede het huishoudelijk reglement van de VHP zijn veranderd. Nog geen twee jaar na deze datum wil het bestuur wederom diverse regels in genoemde documenten muteren voornamelijk omdat zij zogenaamd dreiging ervaart van andere partijen. De wet op de politieke partijen dient zodanig gewijzigd te worden dat termijnen die voor bestuursleden zijn vastgesteld voor een bepaalde periode niet meer gewijzigd kunnen worden. De democratische regels worden in het eigen belang met de voeten getreden. Zo kan de partijleider nooit tegelijkertijd politiek leider en partijleider zijn. Hierdoor kan conflict of interest ontstaan omdat zowel in een publieke- als private lichaam belangen behartigd worden. Dat hoort iemand als Chandrikapersad Santokhi (1959) met een politieachtergrond zich aan te trekken. Belangrijke juristen binnen de partij protesteren tegen de ondemocratische regels die weer op de agenda voor het partijcongres staan van 11 maart 2018 en voorgesteld worden om deze aan te nemen. In Suriname heerst er veel ongeletterdheid. Dat weet ik als ervaren coördinator van een volkstelling. Meestal worden de voorstellen van het hoofdbestuur van politieke partijen voetstoots, zonder het indienen van amendementen, aangenomen. Daar rekent het hoofdbestuur zondermeer op, vandaar dat er zeer ingrijpende veranderingen op de agenda staan. Ik nodig daarom alle congresleden uit om hun stem te laten horen en de mutaties niet zomaar aan te nemen omdat zij soms wel degelijk een persoonlijk- en niet een algemeen belang dienen.
DNA-leden mogen geen zitting meer hebben in het hoofdbestuur
Zoals hiervoor gesteld is het zeer ondemocratisch om zitting te hebben als volksvertegenwoordiger in het hoofdbestuur van een partij zoals zulks het geval is bij de VHP. Bovendien belemmert zulks de doorstroming van jonge talenten. Een DNA-lid dat al voor de vierde keer volksvertegenwoordiger is voor deze partij wordt wederom in de gelegenheid gesteld om zitting te nemen in het hoofdbestuur. Waar blijven de democratische principes binnen deze partij. En als je teveel kritiek levert, is er een “vriendengroep” van de bestuursvoorzitter die gelieerd is aan zijn zogenaamde religieuze achtergrond (Arya Samaadj) die alle opbouwende suggesties wegwuift. Het is nu al de derde keer op een rij dat een voorzitter uit deze religieuze groepering is gekozen in de VHP. Nu wil het hoofdbestuur de statuten zodanig wijzigen dat de voorzitter van deze partijen niet meer voor ten hoogste twee termijnen wordt gekozen maar: “Zoveel als mogelijk!” Dit is toch je reinste dictatuur? De afspraken die destijds door de Vernieuwingsbeweging waren gemaakt met het bestuur in het kader van democratische hervormingen worden met de voorgestelde wijzigingen op 11 maart aanstaande met de voeten getreden. Het bestuur mag niet ingrijpen in de reeds verworven vrijheid van de leden door nieuwe regels te “verzinnen”.
Belangrijk is dat het bestuur van de VHP juist meer gaat delegeren en mandateren om de democratische beleving alsmede het vertrouwen in de partij te vergroten: “Waarom moet de voorzitter altijd de mooiste plekken in het publieke domein verkrijgen?” Wellicht zijn er betere kandidaten in de partij. Het zou de partij sieren om bij het samenstellen van de statuten en huishoudelijk reglement evenzo bestuurskundigen tevens gedragswetenschappers te raadplegen. Al langere tijd merk ik dat Santokhi niet de juiste leider is die de VHP nodig heeft. Nu hij al twee termijnen de partij gediend heeft, verdient het de voorkeur een andere persoon voor deze functie te kiezen om de partij en wellicht indirect ons land uit de malaise te halen. Met een autoritaire leider gaat het beslist niet lukken en valt te voorspellen dat het dezelfde richting zal uitgaan als bij de NPS. Met deze laatste partij valt er natuurlijk eveneens niet meer zo goed samen te werken gezien het standpunt inzake percelen in DNA: “De landbouwers waarvoor de VHP tot nog toe altijd is opgekomen, zijn meestal de dupe van de nieuwe wet waarin verhogingen van tarieven zijn opgenomen voor grondhuur, grondbelasting, erfpacht en akkergelden.”
Hoofdbestuur VHP moet bedanken
Als het hoofdbestuur zittingstermijn zelf vaststelt, moet zij de eer aan zichzelf houden en onmiddellijk bedanken. Het hoofdbestuur dient gekozen te worden door de daarvoor bevoegde organen en leden. Tevens dienen leden in de andere ondersteunende (vertegenwoordigende) organen van de VHP democratisch gekozen te worden onder toezicht van de partij. Hierbij kan mandatering een goed middel zijn voor de te nemen besluiten. Op 29 mei 2009 is een document getekend tussen het hoofdbestuur en de Vernieuwingsbeweging om de democratische beleving te vergroten. Met de komst van Santokhi als voorzitter van de partij lijkt dit document in de vergetelheid te zijn geraakt. Ik zal de ontwikkelingen van eveneens deze partij kritisch blijven volgen en hoop op een democratische en constructieve vergadering aanstaande zondag 11 maart 2018. Wellicht zullen er door onder andere de ingediende moties alsmede amendementen gronden gevonden worden om het partijcongres – het hoogste orgaan van een politieke partij – te verdagen.
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!