Wat moet God nog meer zeggen over LBGT? (deel 2)

De LBGT-beweging dankt haar ontstaan aan het schrappen van het woord “sekse”(biologische geslacht) om deze te vervangen door het meer algemener gebruik van het woord “gender” dat ook geslacht betekent. In V.N. conferenties over de vrouw en haar rechten (Mexico, Kopenhagen, Nairobi, Cairo, Beijing en daarna) in de jaren volgend op 1975, Het Jaar van de Vrouw, ging het steeds o.a. over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Volgens de Duitse sociologe Gabriele Kuby1 “gaat het om het stapsgewijs uithollen van de eigen identiteit van man en vrouw, van de traditionele normen aangaande het seksuele gedrag en de sociale vormen gebaseerd op huwelijk en gezin. De genderideologie is een hoofdprincipe van het beleid van de EU en ook van de VN”. Kuby vervolgt: “Het begrip gender veronderstelt dat iedere seksuele gerichtheid – heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en transseksueel – gelijkwaardig is en door de maatschappij moet worden aanvaard. Het doel is “de opgelegde heteroseksualiteit” te boven te komen en een nieuwe mens te scheppen die de vrijheid heeft zijn seksuele identiteit onafhankelijk van zijn biologische geslacht te kiezen en te beleven. Het verschil tussen man en vrouw wordt als een sociale constructie beschouwd, als een uitvinding van het “heteroseksuele patriarchaat”. (zie ook haar boek: The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom) Vrouwenrechten worden mensenrechten. In dit klimaat eist de LBGT-beweging ook haar rechten op en verkrijgt ze die ook.
Overtreding van de mensenrechten is per definitie discriminatie en in sommige gevallen misdaad tegen de menselijkheid. Discriminatie van deze groepen is in een aantal landen strafbaar. Dit is geen nieuw verschijnsel. Oorlogen in de Bijbel m.n. in het Oude Testament, zouden in hedendaagse termen genocide genoemd worden. Op deze manier krijgt ook het verhaal van Sodom (Genesis 19) een nieuwe inhoud. Het begrip Sodomie voor homoseksualiteit verwijst naar deze gebeurtenis. In de essay van Guiamo moeten we voorzichtig zijn met het interpreteren van dit verhaal in een samenleving waar 5 tot 10 % van de mensen homo is. Deze percentages zijn afgeleid uit de studies van Alfred Kinsey die in twee historische werken Sexual Behavior in the Human Male (1948) en Sexual Behavior in the Human Female (1953) verslag doet van zijn onderzoekingen. De studies van Kinsey (de zgn. Kinsey reports) worden als het begin van de seksuele revolutie beschouwd. Kinsey was de mening toegedaan dat zodra een bepaalde vorm van gedrag relatief veel voorkomt, deze als ‘normaal’ diende te worden beschouwd. Dit gold bijvoorbeeld voor seksuele buitenechtelijke relaties, homoseksualiteit, groepsseks, sadomasochisme, pedofilie, bestialiteiten, pornografie en abortus. Hij wist het Amerikaans juridisch systeem zover te krijgen dat de wetgeving werd veranderd. Pedofilie zou dan nog strafbaar zijn, maar volgens hem zijn pedofielen geen recidivisten. Latere studies en onderzoekingen hebben de gegevens van Kinsey weerlegd, maar het kwaad was reeds geschied. Als gevolg hiervan krijgen pedofielen in Amerika lage straffen opgelegd, maar dit is aan het veranderen. Kinsey zelf was een pedofiel die veel kinderen seksueel heeft misbruikt en zijn onderzoekingen als dekking daarvan gebruikte. Hij wordt zelf beschouwd als een perverse psychopaat. Het logo van het blad Playboy heeft symbolisch een Kinsey kenmerk. De vlinderdas onder het konijn is symbool voor de balletjes strikdas van Kinsey. Op elke officiële foto is hij gekleed met zo’n das om zijn nek. De vlinderdas was voor hem symbool van de vrijheid van de vlinder, die van bloem tot bloem gaat voor zijn behoeftebevrediging (nectar). Elk balletje stelt de anus voor. Alfred Kinsey zelf was Darwinist als bioloog en satanist.
Het verhaal van Sodom is anders dan de moderne uitleg die verwijst naar het ongastvrije optreden van de mannen van Sodom tegen de gasten van Lot. Hier wordt voorbij gegaan aan het bovennatuurlijke karakter van de gebeurtenis. Ten eerste waren de gasten van Lot engelen. Engelen zijn bovennatuurlijke wezens zonder lichaam, dus geesten; in de geschiedenis van Sodom hebben ze een lichaam. Dit is een vorm van antropomorfisme, (maar ook van Epifanie) die ten tweede een wonder verrichten door de mannen blind te maken (een wonder is een bovennatuurlijk verschijnsel), waardoor ze de ingang van het huis van Lot niet konden vinden. De mannen van Sodom verlangden dus seksuele omgang te hebben met bovennatuurlijke wezens. We zouden denken dat dit niet kan of dat dit een fictief verhaal is als een van de “literaire genres” die in de Bijbel voorkomen. Niets is minder waar. De Bijbel blijft actueel. Dit gegeven van seks met bovennatuurlijke wezens, lees geesten, is niet onbekend in enkele districten van ons land als vorm van het bedrijven van Incubus (mannelijke demon, die vrouwen bezoekt) en Sucubus (vrouwelijke demon, die mannen bezoekt). Is er iets nieuws onder de zon? De Bijbel is het laatste woord, want God heeft gesproken en de mens is niet veranderd. Het waren niet alleen de mannen van Sodom. In de hele streek rond deze stad was dit verschijnsel bekend waardoor met Sodom ook de steden Gomorra, Adama en Zeboïm werden weggevaagd door zwafel en zout (Deut. 29:23). Wat de mannen van Sodom en andere steden wilden doen was God perverteren door een onreine handelwijze met de reine wezens van God. God perverseren is schennis of aanranding van de zedelijkheid en de reinheid van God. Dat is godslastering of blasfemie.
Gruwel
De hiervoor genoemde steden lagen in het land Kanaän, waar 400 jaar later de Israëlieten uit Egypte verlost, onder leiding van Mozes naar toe trokken. Dit land en de omliggende volkeren hadden hun goden. Vóór het ontstaan van Israël, als land en volk, was er geen sprake van gruwelen, waardoor we hierover niets lezen in het Bijbelboek Genesis. Als Mozes de wet van God ontvangt, lezen we over gruwelen, dus pas in het boek Exodus en daarna. Deze term wordt in verband gebracht met homoseksualiteit en andere vormen van seksualiteit buiten de man-vrouw-relatie in het huwelijk. Dit begrip wordt ook voor het offeren van kinderen aan de Moloch gebruikt. “Gruwel” staat in verband met afgoderij, dus het dienen van andere goden dan Jahweh door de volkeren rondom Israël. Milkon en Moloch worden genoemd de gruwel van de Ammonieten, Kamos de gruwel van de Moabieten, Astoreth de gruwel van de Sidoniërs7. De Ammonieten en Moabieten waren nakomelingen van Lot (Sodom) die zijn dochters bij hem verwekten nadat ze hem dronken hadden gevoerd. Homoseksualiteit en andere vormen van seksualiteit waren onderdeel van de tempelprostitutie. Dus seksualiteit in dienst van de afgodendienst. Deze seksualiteit diende om de goden aan te roepen en tevreden te stellen waardoor die het land vruchtbaar zouden maken (agrarische bemesting en vruchtbaarheid). Een obelisk stond voor een fallus (de god Baäl) die naar de hemel reikte om seksuele omgang te hebben met Astarte, de godin des hemels. Door het offeren van kinderen aan de Moloch geloofde de vader dat de levenskracht (lees: potentie) van het kind, de zoon, overging op de vader. Ik hoorde een predikant spreken van Oudtestamentische Viagra. Het kind werd opgeofferd om het plezier van de vader te bevredigen. Abortus is niet anders. Miljoenen levens worden op deze wijze opgeofferd op het altaar van het hedonisme. Zelfzucht wordt door de apostel Paulus in zijn brieven als afgoderij afgeschilderd.
God is liefde
God heeft gesproken en heeft ook aan LBGT-ers iets te zeggen indien men wil luisteren. Niemand is verplicht dit te geloven, maar doet zichzelf wel goed door naar dit spreken te luisteren. De vraag is of de LBGT-beweging zo liefdevol is als ze doet voorkomen. Gelukkig zijn er vele getuigenissen van personen, mannen en vrouwen (dus individuen), die verlost zijn geworden uit het netwerk van homoseksualiteit (de beweging). Deze personen hebben zich bekeerd en hun levensstijl is totaal veranderd omdat men ervoor koos om te leven naar de onderwijzing van Gods woord. Er is een uitweg waarvoor gekozen kan worden. Verwijzen naar de liefde van God en de liefde die de naaste geen kwaad doet, is bedoeld om christenen te manipuleren, waardoor men er niet omheen kan dan antwoorden dat men ook de homo’s etc. moet liefhebben en de levensstijl moet goedkeuren. In dit verband wordt gezegd dat ook homo’s e.a. door God zijn geschapen. Als mens is men door God geschapen. God heeft hetero’s geschapen dus ook homo’s. Niets is minder waar. God heeft noch hetero’s noch homo’s geschapen. God heeft een man en een vrouw geschapen en ook nog voor elkaar. Als men als een homo of een hetero geschapen is dan verwijst het naar determinisme waardoor men niet anders kan dan “zo” zijn. Verandering is dan niet mogelijk. Als homo of hetero geschapen zijn, zou ook kunnen gelden voor andere vormen van seksualiteit zoals polygamie, pedofilie en bestialiteit die ook mensenrechten zouden kunnen worden. In het licht van de seksuele revolutie acht ik het geen onmogelijkheid. In het rijtje van literaire genres in de Bijbel verzuimd Guiamo (DWT 29-10-2016) profetische geschriften te vermelden. Deze duiden op o.a. profetieën van de “eindtijd” die nog in vervulling moeten gaan. De eindtijd begon zo’n 2000 jaar geleden en gaat naar een climax, waartoe het uithollen en wegvagen van het huwelijk in Bijbelse zin behoort. Op 23 april 2015 zei Hillary Clinton8 op een Women in the World Summit: “Deep seated cultural codes, religious believes and structural biases have to be changed” (diepliggende culturele codes, religieuze geloofsopvattingen en structurele vooringenomenheden moeten worden veranderd) waarmee ze bedoelde tegen de achtergrond van de conferentie ruimte maken voor de genderagenda in alle verschijningsvormen. Christenen in Amerika hebben dit opgevat als een aanval op het christendom en hun christelijke waarden, hetgeen niet onterecht is. Een banketbakker kreeg een boete opgelegd omdat hij weigerde om een bruidstaart voor een homostel dat in het huwelijk zou treden, te bakken. Indien hij een volgende keer zou weigeren zou zijn vergunning worden ingetrokken. De man antwoordde, dat ze dat maar moeten doen, want hij zou bij een volgende keer ook weigeren. Liberalisme, humanisme, socialisme, sodomie en vormen van ethische bandeloosheid en corruptie maken de tijd rijp voor goddelijk ingrijpen, zo deze niet al is begonnen (Romeinen 1:18-32). We doen er goed aan om de wijze woorden van Salomo tot ons te nemen. In Prediker 3:14 laat hij ons optekenen: Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. God heeft niets meer te zeggen tot LBGT-ers en anderen wat al niet is gezegd. En we doen er goed aan om er aandacht aan te schenken.
Drs. Carlo A. Schuster

error: Kopiëren mag niet!