Leeftijd aanvrager vuistvuurwapen 30 jaar

“Een vuistvuurwapen wordt eerder getrokken dan een jachtgeweer”, zei Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos dinsdag bij de verdere behandeling van de Vuurwapenwet in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de bewindsvrouw zou het daarom goed zijn om de leeftijdgrens voor het aanvragen van vuistvuurwapens te houden op 30 jaar, omdat dit ook de leeftijd is waar de aanvrager adolescent is en overgaat in de volwassenheid. “Het verschil in leeftijd is genomen om de veiligheid in de maatschappij te waarborgen”, stelde Van Dijk-Silos. Tijdens de eerste ronde voor het parlement is door leden voorgesteld om de leeftijden voor het aanvragen van vuistvuurwapens en jachtgeweren op 25 jaar te houden. Wat de jachtgeweren betreft zal deze gesteld worden op 25 jaar.
Vuurwapencommissie zal advies uitbrengen aan pg
Van Dijk-Silos voerde aan dat er voorts een Vuurwapencommissie zal worden ingesteld die advies zal uitbrengen aan de procureur generaal. De bevoegdheid tot verlening, verlenging en intrekking van een vuurwapenmachtiging blijft bij de pg. Deze commissie zal bestaan uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden en ze worden door de president benoemd op voordracht van de minister en na goedkeuring van bedoelde voordracht door de Raad van Ministers (RvM). De bewindsvrouw benadrukte dat de leden van de commissie voor een periode van vijf jaar door de president zullen worden benoemd. De president heeft wel de bevoegdheid om een lid tussentijds door een ander te doen vervangen wederom na goedkeuring door de RvM. Opmerkelijk is dat de leden van de commissie na het verstrijken van hun periode terstond in aanmerking kunnen komen voor herbenoeming wegens geldende redenen. De commissie is ten aanzien van haar werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de pg.
Tarief aanvraag vuistvuurwapen gesteld op SRD 2000
Het nieuwe tarief voor de aanvraag van vuistvuurwapens zal volgens de minister gesteld worden op SRD 2000 en bij de verlenging op SRD 1250. “Het is een drastische verhoging. Dat onderkennen wij”, benadrukte de bewindsvrouw. De redenen voor deze verhoging zijn de dekking van de kosten bij de afhandeling van aanvragen voor de schriftelijke machtiging en op de tweede plaats wordt voor inkomstenverhoging van de staat gezorgd. Tegelijkertijd zal deze verhoging voor ontmoediging zorgen van het hebben van een wapen. Het nieuwe tarief zal per 1 januari 2018 worden ingevoerd, waardoor de regering voldoende ruimte heeft om de awareness op te voeren. De kosten hebben volgens Van Dijk-Silos niet alleen te maken met papier en inkt, maar ook met salarissen, water, stroom en materiële kosten. “Dat moet allemaal gedekt zijn”, aldus de minister.
FR

error: Kopiëren mag niet!