VHP- delegatie voor werkbezoek op Matta

3fc7439c-5ce9-4c6d-b6ab-9194cad1b376(1)Een delegatie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, heeft op zaterdag 11 juni jongstleden een werkbezoek gebracht aan het Inheemse dorp Matta, in het district Para.
Voorafgaand aan dit bezoek had een delegatie uit het dorp Matta, afgelopen vrijdag een kennismakingsbezoek gebracht aan VHP-voorzitter Santokhi.
De VHP-delegatie bestond uit voorzitter Chan Santhokhi, de DNA-leden Dew Sharman, Azis Gajadien en enkele prominenten uit de partij zoals mevr. Urmila Joella, voorzitter van de VHP Adviesraad.
Met dit werkbezoek geeft de VHP steeds meer uitvoering aan haar beleid om te transformeren naar de grootste multi-etnische politieke partij in Suriname, een partij voor alle Surinamers.
Het bezoek had een tweeledig karakter:
Ten eerste, was het een kennismaking met de bewoners van dit dorp, waarbij van gedachten is gewisseld over de actuele politieke situatie in het land. Ten tweede, is op eigen verzoek van de dorpsbewoners een huis-aan- huis bezoek afgelegd om noden van de dorpsbewoners te vernemen. Tevens werd een bezoek afgelegd aan een landbouwproject om de mogelijkheden daarvan te bespreken.
De plaatselijke bewoners hebben aangegeven hoe zij de band met de VHP verder willen verstevigen en de wijze waarop zij de partij zouden kunnen ondersteunen om de ontwikkeling van het dorp ter hand te nemen.
Er is een VHP-kern geïnstalleerd en een werkgroep samengesteld om een ontwikkelingsplan te schrijven voor het dorp Matta en de overige Inheemse dorpen van Para, op basis waarvan gemeenschapsprojecten ontwikkeld kunnen worden. Hierbij zal getracht worden de directe noden zoveel als mogelijk ook daadwerkelijk te verlichten, ondanks het feit dat de partij nu in de oppositie zit.
Het kernbestuur bestaat uit: de heren: Stephano Biswane, Clyde Biswane en Charles Nelson.
De werkgroep bestaat uit: mevr. Urmilla Joella, Aziskoemar Gajadien, Murwin Leeflang en Clyde Biswane.
Ook de perikelen in de gezondheidszorg zoals de verstrekking van de kaarten van baisgezondheidszorg, de voorradigheid van medicamenten en de beschikbaarheid van een arts werden naar voren gebracht. De VHP heeft aangegeven dat zij alles in werk zal stellen om via geëigende kanalen hierin voorzieningen te treffen.
De delegatie heeft een goed beeld kunnen vormen van de situatie waarin de bewoners van Matta verkeren en heeft het werkbezoek als zeer nuttig en constructief ervaren. De voorzitter toonde zich zeer erkentelijk voor de warmte en gastvrijheid waarmee de delegatie is ontvangen en begeleid.
Afgesproken is dat de communicatie tussen de leiding van de VHP, de werkgroep en de kern regelmatig zal plaatsvinden en geïntensiveerd worden. Dit om te komen tot structurele participatie van de Inheemsen binnen de partij waardoor er continue ondersteuning vanuit de VHP naar de Inheemsen toe kan plaatsvinden.
VHP- Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!