Industrieel beleid is meerzijdig

De minister van HI is bezig een industrieel beleid te formuleren en daarbij is ze zeer serieus. Ze heeft de hulp ingeroepen van Unido, de VN Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (Organization for Industrial Development). Dat is een gespecialiseerde VN-agentschap die industriële ontwikkeling bevordert, met als uiteindelijk doel armoedereductie, inclusieve globalisatie en milieuduurzaamheid. De misse van de Unido is het bevorderen en versnellen van inclusieve en duurzame industriële ontwikkeling, welke aangeduid wordt als ‘Isid’, met name in ontwikkelingslanden en economieën in transitie. Isid is erkend en geïntegreerd in de 2030 Agenda for Sustainable Development en de daarmee verband houdende Sustainable Development Goals (SDG’s). De erkenning van Isid vindt met name plaats in SDG no. 9: “het aanleggen van resilient infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en koesteren van innovatie”. De Isid zou volgens de Unido van toepassing zijn op min of meer alle 17 SDG’s. De focus van de Unido ligt op drie aspecten, namelijk het creëren van een gedeeld voorspoed, het verhogen van de economische concurrentiekracht en het beschermen van het milieu. Door Unido ‘binnen te halen’ heeft HI een zeer wijze stap gedaan, maar het niet minder moeilijk gemaakt voor onze ondernemers die eenzijdig en rechtlijnig denken, min of meer overwegend in koloniale termen. De vraag rijst of de Unido een niet door het Westen aan de ontwikkelingslanden opgedrongen programma propageert. Door te gaan varen op het kompas van Unido, harmoniseert HI het industrieel beleid met het sociaal beleid dat op het pad ligt van bijvoorbeeld Sociale Zaken en Arbeid, een landelijke strekking hebben waarvoor RO kan inkomen en een energiecomponent hebben, waarbij NH ook van belang is. Ook zijn de nieuwe sectoren van belang, waarbij LVV, NH en TCT in beeld komen. De Unido richtlijnen zullen maken dat deze departementen elkaar niet als vijanden, maar veel gemakkelijker als medestanders zullen herkennen. Dat zal maken dat bij de uitvoering van het industrieel beleid, de mens zich inderdaad centraler geplaatst zal voelen. Het betrekken van de Unido is een mijlpaal dat bereikt wordt door HI. Andere ministeries moeten ook intenser samen gaan werken met de VN-organen en agentschappen. Het hele VN-programma is op elkaar afgestemd en alle 17 ministeries van Suriname zullen in het VN-organogram kredietwaardige organen en agentschappen vinden om als richtsnoer te gebruiken. Wanneer de departementen dat doen, dan zullen ze ontdekken hoe gemakkelijk het is om met elkaar samen te werken. Dit interdepartementaal samenwerken en elkaar ondersteunen en aansturen is slecht in Suriname, omdat we elkaar niet herkennen. De departementen moeten dezelfde beleidstaal gaan praten en elkaars taal leren begrijpen. Door het betrekken van Unido en het oprecht opvolgen van de richtlijnen zal HI goed kunnen linken met de sociale ministeries. Zo legt de Unido wanneer het gaat om het creëren van een gedeeld voorspoed, de nadruk op het ontwikkelen van de agro-industrie (HI, LVV, RO, Arbeid). Dit past geheel in ons straatje nu waar wij streven naar diversificatie van de economie, waarbij de agrarische sector een belangrijke rol speelt. In dit kader benadrukt de Unido ook de participatie van meer vrouwen en jongeren in de productieve activiteiten (HI, LVV, NH, Biza, Jeugdzaken, Arbeid, RO). De nadruk ligt ook op de menselijke veiligheid in het bijzonder in postcrisissituaties (HI, LVV, Milieu, NH). Met betrekking tot het aspect van het verhogen van de economische concurrentiekracht ligt de nadruk op de investering in technologie (HI, Minowc, TCT) en de ontwikkeling van ondernemerschap en kleine en middelgrote ondernemingen (HI, LVV, TCT, Arbeid, RO). Er is in dit kader ook het subthema handel in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR), waarin zaken als rechten van arbeiders, cliënten, andere bedrijven en de (lokale) gemeenschap en ook het milieu een rol spelen (HI, Milieu, Arbeid, RO). De Unido heeft als derde thema ‘het beschermen van het milieu’ waarbij grondstoffen/hulpbronnen efficiëntie van belang zijn evenals ‘low carbon’ productie, schone energie voor productiedoeleinden en de toepassing van de multilaterale milieuverdragen (Milieu, NH). Het is positief dat het ministerie zich laat leiden door de Unido en het is te hopen dat het ministerie de totale aanbevelingen van de Unido ter harte neemt, dus uitgaat van de integrale benadering. Uit de benadering die Unido heeft met betrekking tot industrieel beleid en ondernemerschap, blijkt dat het niet uitsluitend gaat om dividend en het maken van winst. Zaken doen is een ingewikkelde materie, als men het tenminste goed wil doen. Wij hebben een koloniaal verleden, welke niet lange terug in onze geschiedenis ligt. Suriname is uitgebuit en ingericht voor dat doel. Die fysieke infrastructuur en instituties en de mentale belasting zijn een erfenis uit die periode. De businesswereld zit nog met een kunu van een simplistische, eenzijdige benadering van zaken doen. De HI-minister zal binnen enkele maanden een industrieel plan presenteren voor diversificatie van de economie en dat zal zich voltrekken over een aantal decennia. Uitvoering van het plan zal welvaart scheppen voor de samenleving via de banen en de bedrijvigheid in de economie (investeringen, spin-off). Belangrijk is het ministerie van onderwijs en in tweede instantie ook arbeid die via regulier onderwijs en vakonderwijs de arbeidskrachten helpen vormen voor de verschillende sectoren. Hun programma’s moeten modern zijn, een landelijke strekking hebben en afgestemd op de toekomstige vraag naar industriële vaardigheden.

error: Kopiëren mag niet!