NH moet oog hebben voor economische ontwikkeling en sociale realiteit

Er is onnodig commotie omtrent de mogelijkheid die aan een bedrijf is gegeven om een waterbedrijf te exploiteren in Suriname. De minister van NH zal straks bekend worden om de gemiste kansen die de economie in Suriname weer kunnen helpen opkrikken en tegelijkertijd goede banen kunnen creëren. Er is een zonnepanelenproject door deze minister getorpedeerd, zonder dat hij zijn besluit om de deur dicht te houden, goed heeft kunnen motiveren. Er zijn grootschalige zonnepalenprojecten in veel landen van de wereld en het past in het plaatje van ‘duurzame ontwikkeling’. De minister heeft ons doen geloven dat grootschalige zonnepanelenprojecten niet realistisch, reëel en haalbaar zijn. Er is niet uitputtend met de investeerders onderhandeld en men zal uitwijken dus naar andere landen. Wat nog bezwaarlijker is, is het feit dat de minister ons nog geen plan, dus een onderbouwde visie, weet te presenteren over het vergroenen van onze economie en het energiebeleid daarbij. Het zonnepanelenproject zou eventueel aangepast onderdeel kunnen zijn van onze middenlange en langetermijn energievisie. Nu heeft de minister moeite met een waterproject. De minister wil veel cancelen zonder met eigen investeringsinitiatieven en oplossingen te komen. De benadering van de minister zal de economie en de sociale ontwikkeling niet ten goede komen. Suriname kampt momenteel met een werkgelegenheidsprobleem. Dit probleem heeft de potentie om de sociale rust in de samenleving behoorlijk aan te tasten en op den duur de politieke stabiliteit in gevaar te brengen. De NH-minister heeft wel degelijk belangen die hij moet behartigen en hij heeft wel zeker de plicht om bij aangeboden investeringsvoorstellen het milieu- en sociale assesment te (doen) maken. Daarbij moet er een traject worden ingebouwd waarbij, bij een initieel negatieve uitkomst, verzachtende en mitigerende maatregelen worden ingebouwd. Het botweg weigeren en afwijzen bij onduidelijkheden of twijfels, zonder aanbiedingen over en weer, is het bewijs van gebrek aan tact en een gebrek aan de holistische benadering. Suriname behoort tot de landen in de regio die het minst ‘foreig direct investment’ aantrekken. De financieel-monetaire ontwikkelingen van de laatste tijd hebben de situatie er niet beter op gemaakt. Er is geen rij van investeerders die hun kapitaal in Suriname willen investeren. Vroeger pleegde men dat nog te zeggen tijdens de verkiezingscampagnes, maar dat is niet meer zo. Met zijn houding houdt de minister geen rekening met de sociaalmaatschappelijke realiteit waarin wij leven, het is geen uitgekiende pro-Suriname houding. Terecht wordt door het kabinet van de president gesteld dat de betreffende resolutie niet moet worden ingetrokken. Door de minister zou aan de president het verzoek zijn gedaan om de resolutie in te trekken, omdat “het presidentieel besluit betreffende zoetwaterexport vanuit Suriname aangaande het bedrijf” althans delen van de voorwaarden daarin opgenomen, niet overeenkomen met de huidige ‘exploitatievisie’. Wat deze exploitatievisie is, is niet bekend. In elk geval is het formeel niet vastgelegd, omdat er op dit stuk bijvoorbeeld geen wetgeving is. Volgens de minister moet een zodanig besluit tot ontginning van zoetwater passen ‘binnen een wettelijk kader’ dus een ‘waterwet’. Daarin moeten dan de objectieve voorwaarden zijn opgenomen die over het algemeen en in alle gevallen dienen te gelden. De vraag in deze is wanneer er een waterwet komt. In welke fase van het in werking doen treden van de waterwet bevindt NH zich? Is het al bij de RvM, de Staatsraad of ligt het al in DNA? Welke prioriteit heeft deze waterwet op het ministerie? De minister zegt dat deze wet moet komen, maar met deze constatering alleen zijn geen zoden aan de dijk gelegd. In het presidentieel besluit zou immers zijn aangegeven dat de toestemming zal wijken voor de voorwaarden uit een toekomstige wet indien die eventueel indruisen tegen de toestemming, zoals die nu luidt. Het presidentieel besluit zal dan ondergeschikt zijn aan die wet en als het presidentieel besluit zaken inhoudt die aangepast moeten worden op grond van die wet, dan zal dat gebeuren. De beredenering van de minister dat als de wet tot stand komt, het besluit een negatieve werking zou kunnen hebben, is niet te volgen. Op het moment van tot stand komen van het besluit is er geen wettelijke regeling. Dat moet de regering echter niet beletten dat investeringen plaatsvinden. Wat het milieu betreft moet Nimos een advies uitbrengen. Ook moet er een social assesment report aanwezig zijn. Dat er geen waterwet is, ondanks we decennialang zeggen dat ons zoetwatervoorraad een economische potentie heeft en duurzaam zou kunnen worden geëxploiteerd, betekent dat NH verzuimd heeft wetsvoorstellen aan de wetgevingsautoriteiten voor te leggen. Zijn verzuim moet NH nu niet opbrengen om investeringen tegen te houden. Daarmee is door ons niet gezegd dat bij gebrek aan wet- en regelgeving, het een vrijgevochten boel moet zijn, integendeel. Er zijn genoeg oplossingen om anticiperend op een toekomstige wet via onderzoeksrapporten toch verantwoord investeringen toe te staan. Terwijl NH helpt waken dat de exploitatie verantwoord plaatsvindt, dient dit departement ervoor te zorgen dat het zijn omissie goedmaakt. Dit jaar nog dient een waterwet in DNA te liggen.

error: Kopiëren mag niet!