Carl Breeveld: “Je kunt niet alles dekken met wetten en regels”

Uitgaande van de nieuwjaarsrede van de president zal de Sociaal Economische Raad zo meteen weer een feit zijn. De raad moet uit dertien leden bestaan, die door de president worden benoemd, waarvan vijf met inachtneming van een voordracht van de regering, vier met inachtneming van een voordracht van algemeen erkende representatieve organisaties van ondernemers en vier met inachtneming van een voordracht van algemeen erkende representatieve organisaties van werknemers. Zo een sociaaleconomische raad zal bestaan uit mensen met verschillende ideeën. De raad adviseert op schriftelijk verzoek van de regering of van De Nationale Assemblee en kan de regering uit eigen beweging adviseren over aangelegenheden van sociale en economische aard. Dit advies zou betrekking kunnen hebben op een vraagstuk van nationale aard, waarbij zowel de regering als DNA zelf aan de slag moet gaan. De regering zal een besluit moeten nemen, maar zal volgens VSB-voorman Ferdinand Welzijn moeilijk om het besluit van de raad heen kunnen gaan, omdat ze weet dat het voorstel van de raad draagvlak heeft. De wetgeving op zich is strak en beschermt de leden bij het aankaarten van bepaalde zaken. Zo zouden de leden van de raad, zoals in artikel 18 van de wet opgenomen, niet gerechtelijk vervolgbaar zijn voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben gezegd of daar schriftelijk hebben overgelegd. Maar wat als de leden er toch voor kiezen om in plaats van oprecht advies uit te brengen, te kwader trouw om te gaan met hun positie? Hoe corruptiegevoelig zou de SER kunnen zijn?
Is SER corruptiegevoelig?
“Deze mensen hebben toegang tot alle data. Ze zijn wetenschappers. Ze gaan binnen wetenschappelijke commissies met deelvoorstellen komen, die verder worden geformuleerd in een algemeen conceptvoorstel. Het is wel de bedoeling dat er consensus is. Als er geen consensus is, kunnen mensen ook een minderheidstandpunt innemen”, zegt Welzijn.
“Wij hebben genoeg deskundigen in huis. De vraag is, wat voor waarden de mensen hanteren. Je kunt niet alles dekken met wetten en regels. De eigen attitude is van belang”, zegt volksvertegenwoordiger Carl Breeveld. In zijn algemeenheid is volgens Breeveld de SER noodzakelijk, vooral voor het lange-termijn-denken. “Wij zijn teveel in korte-termijn-denken vastgelopen, waarbij wij niet in staat zijn om dingen op duurzame wijze neer te zetten. Alles staat en valt met de normen en waarden van de mensen die als basis dienen voor hun handelen. Alles staat en valt met transparantie, eerlijkheid, goede naam etc. Wij leggen ook een keurige eed af als wij in het parlement komen, maar uiteindelijk komt het in de uitvoering op de persoonlijke keuzen die mensen maken neer. Daar moet er continu in geïnvesteerd worden”, aldus Breeveld. De VSB heeft intussen al bekendgemaakt dat zij Sigmund Proeve, Maarten Schalkwijk en Mariette Tjon A Ten voorgedragen heeft als kandidaten voor de SER, terwijl Paul Torilal, Marlon Telting en Adit Moensi zijn voorgedragen als plaatsvervangende leden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!