Halfjaarrapport 2015 DSB: tegenvallende resultaten ten opzichte van 2014

Halfjaarrapport 2015 DSBTen opzichte van december 2014 is volgens het halfjaarrapport van De Surinaamsche Bank, in juni 2015 een 2,6% (SRD 205 miljoen) toename op de balans van de bank te zien. Het balanstotaal bedroeg per 30 juni 2015 SRD 4,188 miljard. Bij dit nogal tegenvallend resultaat van de bank voor het eerste halfjaar van 2015, wordt door bankdirecteur Sigmund Proeve, aangegeven dat hij verwacht dat met aangescherpte maatregelen, de resultaten over het tweede halfjaar beter zullen zijn dan het eerste. De aanscherping van maatregelen zal liggen op het gebied van risicobeheersing en versnelde incassering van stagnante kredieten. De indicaties zijn dat de verbeteringen die nu reeds zichtbaar zijn, zich in het laatste kwartaal van 2015 zullen voortzetten. Het halfjaarrapport is dit jaar later dan normaal verschenen. Dat het resultaat over het eerste halfjaar ver beneden de projecties van de bank ligt, heeft haar oorzaak in de non- performing loans oftewel stagnante kredieten, onder andere ten gevolge van de achterstallige betalingen van de overheid aan ondernemers en de daarbij getroffen voorzieningen.
Ook de ‘credit-card affaire’, waarbij de bank via fraude enkele miljoenen Amerikaanse dollars kwijtraakte aan een cliënt, heeft een negatief effect gehad op de bankbalans. De economische situatie in het land heeft gevolgen gehad voor de bank. Merkbaar is dat de kredietverlening van de bank met 1,4% is afgenomen, terwijl de uitgifte van schatkistpapieren voor de overheid is toegenomen met 12%. Er is nu een ‘verkrapping’ op de rentemarge van de bank te merken van rond de 11%, rapporteert de bank. Het jaarverslag stelt dat de economische situatie in Suriname, zowel wat productie alsook deviezenverdiencapaciteit betreft, in het afgelopen halfjaar verslechterd is. Dit heeft onder andere tot een afname van de monetaire reserve geleid. Daarnaast is de druk op de monetaire reserve verder toegenomen door het beleid van de Centrale Bank van Suriname om op de vreemde valutamarkt te interveniëren. Deze interventies hebben volgens het verslag ‘niet geheel’ aan de verwachting van de beleidsmakers voldaan. De bank verwacht in de komende periode een vertraagde economische groei in het land. Het resultaat over 2015 zal volgens het verslag aan het eind van het jaar veel minder zijn dan het eind resultaat over 2014, waardoor de gestelde targets van dit jaar door de bank niet gerealiseerd zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!