Suriname herkozen tot voorzitter Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development

Suriname herkozen tot voorzitter van de Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) (2)De 11e jaarlijkse vergadering van de Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), die gehouden is van 26 tot en met 30 oktober 2015 op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Gevéne, Zwitserland is succesvol afgesloten. NV Grassalco was deelgenoot van deze jaarlijkse bijeenkomst welke mede georganiseerd is door de United Nations Conference for Trade and Development, UNCTAD.
Dit jaar waren er meer dan 250 participanten van 67 landen als ook vertegenwoordigers van verschillende internationale -, industriële- en sociaal maatschappelijke organisaties. Tijdens de conferentie hebben de landen Frankrijk, Duitsland, Nederland, de Islamitische Republiek van Iran en Rwanda zich aangesloten als nieuwe participerende lidlanden.
Het doel van dit forum is om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in de mijnbouwsector op zowel nationaal als mondiaal niveau ter bevordering van de ontwikkeling en welzijn van mensen, organisaties, overheden en landen. Op dit forum wordt kennis, expertise en ervaring tussen landen en organisaties onderling gedeeld teneinde modaliteiten te ontwikkelen voor het duurzaam oplossen van de mijnbouwsector. De raamwerken die door de IGF zijn samengesteld, mede met ondersteuning van de participerende lidlanden, worden jaarlijks aangescherpt met nieuwe ontwikkelingen in de mijnbouwsector welke onder andere heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de ‘Mining Policy Framework (MPF)’ en de ‘Guidance for Goverments on managing artisanal and smale-scale mining’. Dit jaar was het streven van de IGF naast haar verdere groei in aantal participerende landen, het verder ontwikkelen en monitoren van de MPF, ook de ‘demand by driven’ benadering genoemd. Met deze benadering zullen zij tevens werken aan het verlenen van technische ondersteuning aan de lidlanden.
Tijdens deze conferentie hebben de Latijns-Amerikaanse landen (Columbia en Brazilië) en de Afrikaanse landen (Mali, Kameroen, Nigeria en Ghana) unaniem de voordracht van voorzitterschap van de heer Glenn M. Gemerts ondersteunt en goedgekeurd. Hierdoor is de heer Gemerts bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de IGF. De keuze om hem weer te plaatsen in deze voorzittersrol is mede vanwege zijn kennis, expertise en ruime ervaring in de mijnbouwsector, nationaal en internationaal. De heer Gemerts heeft zowel in zijn openings- als in zijn slotspeech de nadruk gelegd op het belang van duurzame ontwikkeling in de mijnbouwsector waar alle participerende landen naartoe streven. In de meeting kwam duidelijk naar voren dat overheden, particulieren en niet-gouvernementele organisaties voorstander zijn dat ‘mine-closure and post-closure’ naast haar milieuaspecten ook moet worden bekeken vanuit haar sociaal-economische verantwoording.
Dit jaar heeft de IGF de MPF diepgaander benaderd vanuit haar 6 pilaren. De pilaren bestaan uit: juridisch- en milieubeleid op mijnbouw, de financiële verdiensten, de sociaal-economische verdiensten, milieu management, rehabilitatie van uitgemijnde mijnbouwgebieden en de aspecten bij artisanale- en kleinmijnbouw. De nadruk werd sterk gelegd op de juridische-, financiële- en sociaal-economische aspecten bij het beëindigen van een mijnbouwrecht en voornamelijk de rehabilitatie van uitgemijnde mijnbouwgebieden. De landen Indonesië en Ghana deelden hun kennis en ervaring mee over de wijze hoe hun overheden dit aspect in de mijnbouw benaderen en aanpakken. In deze landen zijn er duidelijke wettelijke regelingen voor ‘mine-closure en post-closure’ waardoor de mijnbouwgerechtigde zich vanaf begin van het verkregen recht ervan bewust is met welke financiële en sociaal economische aspecten er rekening moet worden gehouden.
De delegatie van Suriname bestond uit: Glenn M. Gemerts, voorzitter van IGF, tevens beleidsadviseur van NV Grassalco en mevrouw Linda J. Linger, Legal & Corporate Affairs Manager NV Grassalco.

error: Kopiëren mag niet!