Rosebel Goldmines presenteert afkoopregeling aan vakbond

Rosebel Gold Mines N.V. maakt bekend dat zij deze week start met het bespreken van het sociaal plan met de werknemers die vallen onder de geplande personeelsinkrimping. Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven betreft het een inkrimping van circa 10% van het Rosebel-werknemersbestand. Deze personeelsinkrimping is noodzakelijk uit bedrijfseconomische overwegingen om de verdere continuïteit van het bedrijf te garanderen. Een scherpe daling van de internationale goudprijs, hogere productiekosten en een lagere goudproductie noodzaken het bedrijf tot deze stap, nadat reeds eerder uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen niet afdoende zijn gebleken.
Op 30 september 2015 heeft management van Rosebel de vakbond – Rosebell Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) – formeel geïnformeerd over de personeelsinkrimping en uitgenodigd voor bespreking hiervan. Bij deze besprekingen heeft management van Rosebel het sociaal plan gepresenteerd aan de bond. Initieel had Rosebel het bedrag van SRD 9,7 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het sociaal plan. Naar aanleiding van gesprekken met de bond is dit bedrag verhoogd naar circa SRD 12 miljoen. Rosebel is van mening dat met dit bedrag het Bedrijf een goede en aantrekkelijke aanbieding heeft gedaan en is derhalve teleurgesteld dat er, ondanks al haar inspanningen, geen overeenstemming is bereikt met de vakbond.
Het sociaal plan is opgesteld met inachtneming van de huidige financiële omstandigheden van het bedrijf, waarbij tevens rekening is gehouden met de belangen van de werknemers.
In het sociaal plan is opgenomen een ontslagvergoeding, vastgesteld op basis van o.a. leeftijd, het aantal dienstjaren en een correctiefactor die afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Tevens zijn meegenomen de kerstbonus, vakantiegeld en kinderbijslag, proportioneel tot en met 31 oktober 2015. Verder zal het basissalaris van desbetreffende werknemers worden doorbetaald tot en met 15 december 2015.
Betreffende werknemers behouden de aanspraak op ziektekostenverzekering tot en met 30 april 2016, waarbij tevens de werknemersbijdrage over de gehele periode zal worden betaald door Rosebel. Het Bedrijf zal verder het werknemers- en werkgeversdeel van het Assuria spaarplan, tot en met 15 december 2015, voor betreffende werknemers storten.
Thans gaat Rosebel over tot het voeren van individuele gesprekken met de betreffende werknemers om te geraken tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Degenen die het aanbod in eerste instantie accepteren ontvangen een lumpsum van netto SRD 10.000,-.
Rosebel verwacht het proces in goed overleg met deze groep werknemers te kunnen afronden. Zo niet, dan zal de gang naar de Ontslagcommissie worden ingezet.

error: Kopiëren mag niet!