‘VES werkt al 43 jaar voor welvaart en welzijn’

Op 17 oktober gedenkte de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) dat een kleine groep toen nog jonge economen (A.J. Brahim, Th. L. M. van Phillips, A.R. Caram, R.P. Koningsverdraag en R.A. Somaroo) het initiatief namen tot de formele oprichting van de vereniging. Reeds geruime tijd daarvoor waren er tussen deze economen informele contacten geweest. Aanvankelijk hebben zij zich beperkt tot het in een huiselijke sfeer discussiëren over tijdens hun academische studie vervaardigde geschriften en interessante wetenschappelijke publicaties. Het accent heeft toen duidelijk gelegen op activiteiten in de meer persoonlijke sfeer en navenant minder op die in de zakelijke of ambtelijke sfeer. De discussies zijn bedoeld geweest voor het aanwakkeren van de eigen interesses en de wetenschappelijke bevrediging en minder gericht op bevordering van het bedrijfs- en algemene volksbelang. Geleidelijk heeft de behoefte zich doen gevoelen om het doel van het onderlinge contact te verbreden en te verdiepen. De achterliggende gedachte is geweest dat economen gelet op de aard van hun wetenschap ook als groep niet langer uitsluitend op zichzelf georiënteerd kunnen zijn. Aangezien zij als individu beroepsmatig midden in de maatschappij staan, zijn zij evenzeer geroepen hun gedachten en opvattingen als collectiviteit in bredere kring kenbaar te maken. Het gaat er dan om praktisch bruikbare adviezen uit te dragen gebaseerd op het fundamentele economische beginsel van het met de beschikbare schaarse productiemiddelen bereiken van een optimaal welvaartsniveau. Dit streven heeft geresulteerd in de formele oprichting van een beroepsvereniging voor economen, nu alweer drie en veertig jaar geleden. Conform haar statuten heeft zij in essentie een duale doelstelling. Enerzijds richt zij zich op bevordering van de beoefening van de economische wetenschap en anderzijds op het stimuleren van de toepassing van de resultaten van de economiebeoefening op de actuele situatie in Suriname. Een evolutie heeft zich evenzeer voltrokken in de wijze waarop onze leden het verenigingsdoel trachten te bereiken. Aanvankelijk heeft het accent gelegen op het discussiëren over onderwerpen van economische aard; dus op het eerste deel van haar doelstelling. Gelet op de maatschappelijke aard van de economiebeoefening is geleidelijk het accent verlegd naar het tweede deel: te weten de praktische toepassing. De vereniging is aanvankelijk echter nogal terughoudend geweest bij het geven van concrete adviezen voor het actuele economische beleid, vanwege een zekere beduchtheid voor het verwikkelt raken in het vaak controversiële politieke besluitvormingsproces. Deze terughoudendheid heeft zich hoe langer hoe minder doen gevoelen. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van diverse maatschappelijk relevante adviezen over actuele thema’s, zoals monetaire stabiliteit, stabilisatieprogramma’s, ontwikkelingsfinanciering en good governance. De Vereniging heeft het vaste voornemen bij voorrang te blijven werken aan de bevordering van de welvaart en het welzijn van onze gemeenschap, m.n. door meer aandacht te besteden aan de relevantie van de factor kennis voor de duurzame ontwikkeling van de economie van Suriname. Het gaat hierbij vooral om het formuleren van concrete beleidsdoelstellingen en strategieën voor zowel de private als de publieke sectoren om ons kennisniveau fors te verhogen. Nu wij streven naar diversificatie van de productiestructuur en het verbeteren van onze internationale concurrentiepositie is een steeds grotere inbreng van de factor kennis vereist, naast de inzet van de traditionele productiefactoren natuur, kapitaal en arbeid. Daartoe is het noodzakelijk het aanbod van goed opgeleide krachten uit te breiden en de aansluiting van het aanbod met de vraagzijde van de markt te verbeteren. Op dit terrein is er nog veel werk te verzetten. We spreken de hoop uit dat onze Vereniging in de komende jaren verder zal evolueren en haar activiteiten met nieuw elan en innovatieve deskundigheid uit zal voeren. Dan zal zij nog beter in staat zijn haar statutaire doelstellingen te realiseren, zowel in het belang van haar eigen leden als tot heil van ons Land en Volk. Op dit heugelijk moment spreken wij de hoop uit dat onze Vereniging de komende tijd verder zal evolueren en haar activiteiten met hernieuwd elan en innovatieve deskundigheid verder gestalte zal geven. Alleen op deze manier zullen wij nog beter in staat zijn de statutaire doelstellingen te realiseren, zowel in het belang van de eigen leden als de wetenschapsbeoefening, maar bovenal ten dienste van de samenleving, aldus de VES.

error: Kopiëren mag niet!