Een evaluatie

Bij een evaluatie van de huidige monetaire toestand van Suriname blijkt daarbij heel duidelijk dat het streven van politici in voorgaande decennia om regeermacht te kunnen verwerven zij niet als voornaamste doel hadden gesteld het land economisch vooruit te brengen. Er werd overwegend alleen gesproken en wel met trots over het verwerven van regeermacht. Maar nimmer over wat zij aan economische ontwikkeling tot stand hebben gebracht voor land en volk. Regeermacht verwerven betekent namelijk in dienst treden van het volk en als zodanig het volksbelang adequaat zien te behartigen en het ook leiden naar een betere toekomst. En de mogelijkheden om zulks te kunnen verwezenlijken waren en zijn nog aanwezig. Het heeft namelijk aan de leiders van het land gelegen dat Suriname nog niet die economische en culturele ontwikkeling bezit. Suriname heeft in voorgaande jaren aan enorme grote exporten van grondstoffen en andere goederen gedaan. Behalve de internatials hebben ook Surinamers aan grote exporten van goederen uit het land gedaan. Enkele van hen hebben de opbrengsten uit de desbetreffende exporten doen oppotten in het buitenland in plaats dit aan te wenden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van hun land Suriname. En de overheden hebben dat oogluikend toegelaten niet beseffende dat zulks de verdere economische ontwikkeling van het land niet adequaat bevordert. Maar vreemd was het echter dat wanneer de exporteurs behoefte hadden aan deviezen om hun zaken relaties in het buitenland af te wikkelen zij dan voorheen ongehinderd deze haalden bij de lokale bankinstellingen en voor kleine bedragen soms via de Dienst Der Posterijen middels het postwisselverkeer. Suriname kon dus toen adequaat in de deviezen behoeften voorzien van iedereen. En dat kon vanwege de deviezen ontvangsten van de multinatials en de deviezen uit het ex-moederland voor het doen onderhouden van de troepenmacht en andere zakelijke relaties in Suriname. Het blijkt dat het land voorlopig niet in staat is adequaat te kunnen voorzien in de deviezen behoeften van iedereen in het land. Uit de jaarrede van de president op 30 september j.l. in De Nationale Assemblee met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname is af te leiden dat de staat momenteel over onvoldoende financiele middelen beschikt om het land adequaat verder te kunnen leiden. Er zal dan ten behoeve van het staatsbudget moeten worden over gegaan tot bezuiniging van de staatsuitgaven en ook nog belastingheffingen doen op goederen en diensten in het land. Het is belangrijk dat de overheid het bestedingspatroon van de samenleving in de gaten houdt en indien de situatie daartoe dwingt daarbij ook de noodzakelijke maatregelen te doen nemen. Het vermoeden wordt thans geopperd dat er intensief gebruikt wordt gemaakt van de toen opgepotte deviezen als boven genoemd om groot kapitaal goederen uit het buitenland nu in te voeren in het land. Goederen waarvoor er veel vreemd geld voor onderhoud benodigd is zullen ongetwijfeld te zijner tijd ten laste komen van het staatsbudget. Het is belangrijk dat de overheid er op toeziet dat grote delen van de samenleving geen enorme bestedingen doen die de nationale inkomen ver te boven gaan. Grote bestedingen moeten op een verantwoorde wijze kunnen worden verklaard. Dit ter voorkoming van een overbelasting van de staatshuishouding. Het land moet verder op wetenschappelijke basis worden geleid. Suriname voorwaarts!!!
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!