Regering stimuleert alle sectoren in 2016; oplossing Tigri grensgeschil

1Jaarrede president Bouterse 2016 2
1Jaarrede president Bouterse 2016Ondanks de indiening van een sobere begroting door de regering, kijkt president Desi Bouterse positief naar de verdere ontwikkeling van het land in 2016. De regering zal uiterlijk in haar derde regeringsjaar uit de moeilijke sociaaleconomische situatie zijn beland, waarbij er meer armslagruimte zal zijn. Dit gaf het staatshoofd woensdag aan tijdens zijn jaarrede. Met de gestelde doelen van de regering zal het land in naar schatting 25 jaar uitgroeien tot een moderne agrarische, mijnbouwkundige en toeristische, welzijnssamenleving, stelde Bouterse. ‘De brede schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen.’ Iedere Surinamer zal volgens de president moeten bijdragen aan de ontwikkeling van het land naar ‘draagkracht en vermogen’. Alleen de allerarmsten en mensen, die geestelijk en psychisch beperkt zijn en niet in staat zijn arbeid te verrichten, zullen van deze verplichting vrijgesteld zijn. Niemand zal zijn verplichtingen kunnen verzaken, stelt de president. De economie van Suriname zal planmatig worden gedifferentieerd. De nationale productie zal worden gedifferentieerd en de informele sector zal geïntegreerd worden in de formele industrie. De inkomsten uit de niet-hernieuwbare sectoren zullen moeten worden gealloceerd en worden aangewend ten behoeve van de ontwikkeling van de agrarische sector. Er zal een agro-industrie worden gevestigd. De agrarische sector zal met nadruk op het economisch kenmerk ontwikkeld worden.
Buitenlandse investeerder voor oplossing woningnoodproblematiek
Het staatshoofd is voornemens om buitenlandse investeerders in te zetten om zo de woningnoodproblematiek in het land te helpen oplossen. Volgens de president is het oplossen van de woningnood een blijvend streven van zijn regering. Het ligt in de bedoeling om in het komende jaar te beginnen met de bouw van 1.500 huizen. Te Richelieu en Oldenburg zullen nog 500 woningen worden opgezet. In samenwerking met de Volksrepubliek China zullen 1.000 huizen worden gebouwd. Het gaat om een schenking ter waarde van USD 60 miljoen.
Overleg grensgeschil Suriname-Guyana
Bouterse kondigde aan dat de regering voornemens is om het jarenlange grensgeschil tussen Suriname en buurland Guyana voorgoed op te lossen. ‘Ik denk niet dat er Surinamers zijn die een andere mening hebben voor wat betreft de grenzen van het Surinaamse grondgebied, dat bijkans 164.000 km2 beslaat.’ Het Tigri-gebied maakt een samenhangend deel uit van het grondgebied van Suriname, dat Guyana sedert 1969 op brute en gewelddadige manier geoccupeerd heeft. Tijdens bilaterale gesprekken zal geprobeerd worden een einde hieraan te maken.
Opvoering agrarisch kredietfonds
De kwaliteit en standaard van de in Suriname geproduceerde agrarische producten zijn belangrijk. Binnen deze sector zal gewerkt worden aan de lokale industriële verwerking van de agrarische producten voor een betere positie op de wereldmarkt. De kassenteelt en de landbouw in het binnenland zullen hierbij een extra stimulans krijgen. Het agrarisch fonds zal worden opgevoerd.
Stimulering toerismesector
Ook de toerismesector zal gestimuleerd worden. Dit zal de deviezenverdiensten optrekken en meer werkgelegenheid creëren. Er zal een masterplan toerisme worden samengesteld, welke zich qua planning zal uitstrekken over een periode van 10 tot 20 jaar. Vooral eco-, gezondheids- en wellness-toerisme zullen worden uitgedragen. In dit kader zal het visumbeleid versoepeld worden en zullen de vliegroutes uitgebreid en goedkoper worden. Er zal een tourism board en een fonds ter ontwikkeling van de toerismesector worden opgericht.
Aardgas en hydro- en zonne-energie als alternatief
Ten aanzien van het energievraagstuk zei de president dat de aanpak hiervan cruciaal is en dat gekeken zal worden naar de aardgasvoorkomens in Suriname als alternatief voor hydro-energie en tevens zullen de mogelijkheden van het gebruik van zonne-energie verder bekeken worden.
Meer beroepskader aantrekken
Om te komen tot ontwikkeling van het land deed de president ook nog een verzoek aan de Surinaamse diaspora om haar bijdrage daarbij te leveren. ‘Wij verwelkomen de diaspora om deel te nemen aan de ontwikkeling’, zei Bouterse. Hij gaf voorts aan dat de kenniseconomie in het land in versneld tempo zal moeten worden opgebouwd. Er zal meer beroepskader moeten worden geleverd en het onderwijs op lager, midden en hoger kader niveau zal integraal moeten worden aangepakt. De immigratiewetgeving zal worden aangepast aan de gewijzigde economische omstandigheden. Indien het land niet beschikt over voldoende arbeidskrachten, zullen die uit het buitenland moeten kunnen worden aangetrokken.
Uitbaggeren Suriname- en Nickerierivier
Het uitbaggeren van de Suriname- en de Nickerierivier en de Saramaccadoorsteek zullen ter hand worden genomen. Het milieu van het land zal voor onszelf en voor de wereldgemeenschap beschermd moeten worden. Het land zal zich openstellen voor wetenschap en techniek om een beter inzicht te krijgen in het milieu en zal zich houden aan internationale milieuverdragen. ‘Het milieu is waardevoller dan rijkdom door goud’, stelde de president.

error: Kopiëren mag niet!