Chan Santokhi: ‘VHP uit FEP als regering niet luistert!’

ZEKER VHP uit FEP.1Het feit dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) besloten heeft om ook zitting te nemen in het Financieel Economisch Platform (FEP) moet niet betekenen dat de regering zonder goed onderbouwde reden kan weigeren haar gegeven advies op te volgen. Het moment dat de regering de goede adviezen niet meer opvolgt, zal de oranje partij overwegen om uit het platform te stappen. Dit zegt partijvoorzitter Chan Santokhi, die tevens fractieleider van de VHP is in het parlement. Santokhi zegt dat via partijlid Stanley Raghoebarsing, die zitting heeft in de FEP, getracht zal worden de gemeenschap zoveel mogelijk te informeren over de besluiten die worden genomen. ‘Wij kijken welke maatregelen men wenst te treffen, maar wij gaan als VHP alles doen dat de gevoelens van de samenleving ook daar gehoord zal worden. Op het moment dat men niet naar ons zal willen luisteren, zullen wij overwegen uit het platform terug te treden, omdat wij daar zitten om op te komen voor de belangen van het volk’, stelt de politicus
VHP is waakhond tegen slecht beleid
Santokhi geeft aan dat de partij vanaf 26 mei reeds aangegeven heeft geen regeerverantwoordelijkheid te willen delen. De beslissing om toch via een ander model technisch advies te geven, heeft de bedoeling om te waken voor het desastreus financieel beleid van de NDP-regering. ‘Wij zitten daar als een soort waakhond. De rol van de VHP is om te proberen invloed uit te oefenen, waardoor de maatregelen niet zodanig zijn dat de samenleving slachtoffer daarvan moet worden’, zegt de VHP-topper. Aangezien het FEP een korte levensduur heeft, eist de VHP dat de taken van dit platform overgenomen worden door de Sociaal Economische Raad (SER). Aanlopend daarop moeten de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountants Dienst (Clad) goed fungeren. Een planbureau moet opgericht worden, waar plannen op de juiste wijze gemaakt kunnen worden.
Alles binnenshuis eerst aanpakken
Santokhi vindt dat de president eerst schoon schip in huis moet houden, voordat hij de gemeenschap vraagt in te leveren. Daarom wordt als eerste ook gevraagd om drastische bezuinigingen binnen de politieke posten door te voeren. Ook de vermeende corruptieve praktijken binnen zowel regeringsinstituten als wel staatsbedrijven moeten dringend aangepakt worden. Hij begrijpt dat er een pakket van maatregelen voorbereid wordt, waaronder ook de verhoging van energie- en watertarieven. ‘Als wij de maatregelen treffen, moeten wij ook gaan onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn voor de huishoudens en de handel. Wat voor gevolgen dat zal hebben voor de consument. Overal waar verhoogd wordt, zal de consument voelen’, stelt de politicus. Hij verwacht daarom dat vooral binnen de staatsbedrijven er goed bestuur plaatsvindt, waarbij ook alle transparante mechanismen aanwezig zijn. Ook aan onderhandse gunningen moet er volgens hem een eind komen.
‘Het volk heeft de NDP regeermandaat gegeven. Ga regeren!’
Santokhi zegt dat het volk de NDP mandaat heeft gegeven voor regeerverantwoordelijkheid. Dit is ook meerdere malen aan de NDP-voorzitter kenbaar gemaakt. Hij vindt het daarom frappant dat de NDP niet alleen in staat is het mandaat uit te voeren. ‘Wij weten dat onder andere door dit regeerbeleid wij geraakt zijn in een financiële crisis. Uiteraard hebben zaken als lagere inkomsten uit de olie- en goudsector ook een rol gespeeld. Maar toen wij in 2012 hele hoge inkomsten hadden en er in het parlement gesproken werd over een spaar- en stabilisatiefonds, heeft niemand ons advies gevolgd om te gaan sparen. Wij zeggen daarom dat deze regering ook verantwoordelijk is voor de financiële crisis, waarin wij zijn terechtgekomen’, aldus Santokhi.

Goede zaken worden ook in parlement ondersteund

Santokhi zegt dat goede zaken ook in het parlement zullen worden ondersteund. Het gaat vrijwel om de waslijst met meer dan 20 punten, die eerder aan het staatshoofd zijn overhandigd. Indien een advies niet in het FEP is ondersteund, zal deze ook niet in DNA-verband worden ondersteund. Echter zegt de VHP-fractieleider tegelijkertijd dat zijn fractie wel zal afrekenen met desastreuze en geld verspillende voorstellen. Zij zal in geen enkel geval toestaan dat het verkwistend beleid wordt voortgezet. Uiteraard weet hij dat participatie ook voordelen en nadelen heeft. ‘Zo horen wij ook argumenten dat als je nu gaat participeren, je ook verantwoordelijk gesteld kan worden indien zaken fout gaan. Daarom heeft de partij commentaar geleverd bij de terms of reference. Hierin is duidelijk gezegd dat de VHP zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van het beleid’, aldus Santokhi.
Het platform is maandagavond ingesteld en kort hierna is direct aangekondigd dat bepaalde sectoren hard aangepakt zullen worden. Het uiteindelijk doel van het FEP is het staatshoofd zodanig te adviseren dat er allereerst op het gebied van staatsfinanciën evenwicht wordt bewerkstelligd, terwijl op de tweede plaats de macro-economische indicatoren in een gezonde relatie tot elkaar moeten zijn om rust te garanderen. Het platform zal in snel treinvaart acht belangrijke doelen moeten vaststellen. Het karakter hiervan is technisch, waarbij DNA en de regering de uiteindelijke besluiten zullen nemen. De trekker van het platform is KKF-voorzitter Henk Naarendorp.
FR

error: Kopiëren mag niet!