Ook anticorruptiecultuur introduceren

In de media is gisteren gebracht de ontheffing van een aantal arbeidsinspecteurs voor het afpersen van ondernemers en het ontvangen van gelden voor werk dat niet door hen gedaan moest worden althans werk dat kosteloos moest worden verricht. De dienst van de Arbeidsinspectie is in de afgelopen regeerperiode enkele keren onderwerp van gesprek geweest in ons parlement. Er is altijd aandacht gevraagd voor het integriteitsvraagstuk waarmee deze dienst te kampen zou hebben. De arbeidsinsepecteurs zijn verenigd in een bond. Deze bond heeft niet alleen als taak om op te komen voor de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de isnepcteurs. De bond heeft ook als taak om de leden in te lichten en te helpen vormen en hen te behoeden van het kwaad dat over hen kan komen. In de vorige regeerperiode was er een staking op deze dienst. De reden was dat de baas van de arbeidsinspectie niet respectvol genoeg begroette wanneer hij ze in de wandelgangen en op de trappen tegenkwam. Men had moeite met de man. Deze leidinggevende – die het overigens ook niet lang volhield op deze dienst – had bezwaar tegen de corruptie die er gaande was op de dienst waar hij leiding aan moest geven. Ook rapporteerde hij in de media dat er sprake was van een grote chaos en wanorde en gebrek aan discipline. De medewerkers deden waar ze zin in hadden.Toen hij daartegen maatregelen begon te treffen en orde wilde stellen in de tent, werd hijd e grootste vijand van de bond. Een staking was het gevolg van de ordenende maatregelen die het diensthoofd wilde treffen. De bond schaarde zich achter zijn leden en distantieerde zich van enige ordening. Het diensthoofd ondernam toen een stap die zeer weinig diensthoofden in de publieke sector ooit hebben ondernomen: hij betichtte een aantal medewerkers openlijk van het plegen van corruptie. Kennelijk verkeek de man zich op de belofte van een ‘kruistocht tegen corruptie’ van zijn partijvoorzitter en president van het land. Het diensthoofd wees naar bewijs dat hij zwart op wit had. Maar de man was te ver gegaan door zich een van de kruisridders te wanen in het legioen van de man die de kruistocht had beloofd. Uiteindelijk moest de man het veld ruimen. De arbeidsinsepcteurs en hun bond waren veel sterke dan het legitieme punt dat de dienstleiding maakte. Niemand in het land maakte zich druk om de issue waar het om draaide bij deze dienst, niemand kwam ook op voor dit diensthoofd, ook niet de direchte belanghebbenden uit de vakbonden en de werkgeversbedrijven. Het integriteitsprobleem werd beschouwd als te zijn niet-bestaand. In de dagelijkse handel en wandel is te merken dat het vertrouwen in de dienst danig is afgenomen. Kleine en eenvoudige arbeiders zijn bang om zich naar de dienst te begeven voor een klacht, omdat men bang is dat men verraden zal worden bij de werkgever. Ook is men het vaak niet eens met de standpunten die deze dienst inneemt. Werknemers die maar de dienst stappen hebben vaak geen ander middel en hoop meer. De vraag rijst waarom pas maatregeken worden getroffen wanneer werkgevers opeens in het verweer komen. Uit de reacties van de burgerij weten wij dat de ontevredenheid bij de arbeiders vele malen groter is dan de ontevredenheid bij de werkgevers. Vaak worden deze laatsten verweten de dienst te manipuleren.
In elk geval is het een positieve zaak dat een begin wordt gemaakt met het op orde brengen van deze zeer belangrijke dienst. De bond die in deze actief is, moet gaan beseffen dat hij ook een taak heeft om het imago van de dienst te helpen verbeteren. De bond moet zich gaan samenspannen met de regering om de dienst te bevrijden van het negatieve imago welke vaak ook in ons parlement aan de orde is gebracht. Uit de reacties die we opvangen van het publiek weten wij dat er zeker medewerkers en leidinggevenden zijn in deze dienst die een heel goede job doen en een clean imago hebben. Deze goede medewerkers dienen de ruimte te krijgen om het verschil te helpen bewerkstelligen. Het is een positieve zaak dat het publiek weet dat er maatregelen worden getroffen en zullen worden getroffen tegen hen die de dienstregels niet in acht nemen. De hele regering moet een plan aannemen om de overheidsdienst, met de nadruk op alle diensten met inspectie- en vergunningfuncties, te zuiveren van corruptieve krachten. Er is een discussie gaande over de anticorruptiewet, maar er is nog geen sprake van een een cultuur van anticorruptie die geintroduceerd moet worden binnen de publieke sector. Zover zijn we nog niet.

error: Kopiëren mag niet!