V7 niet eens met hertelling 20 stembureau’s Paramaribo

NDP versus V7Naar aanleiding van een door de Nationale Democratische Partij ingediende protest naar aanleiding van de tellingsresultaten van stembureau’s en door hen daarna belegde spoedpersconferentie vraagt de V7-combinatie aandacht van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) voor de hierna volgende punten. De mededeling van de voorzitter van het Hoofdstembureau dat op basis van het protest van de NDP er een hertelling zal plaatsvinden van de door de NDP aangegeven stembureau’s roept vele vragen op. Een van de vragen die hierbij gesteld moet worden is, hoe het mogelijk is dat er stembureau’s worden genoemd die nog niet gecalled zijn. Gesteld moet worden dat de wijze waarop de processenverbaal van de stemming en de opname van de resultaten van de stemming en de daarbij behorende verkiezingsdocumenten uitdrukkelijk en uitputtend is vastgelegd. Door het Hoofdstembureau moet worden nagegaan en aangetekend dat aan alle formele vereisten is voldaan alvorens de stukken in ontvangst te nemen. Indien daarbij verzuimen worden ontdekt moeten deze direct worden gecorrigeerd. Nadat alle processen-verbaal reeds in ontvangst waren genomen, heeft de voorzitter van het Hoofdstembureau te kennen gegeven dat na controle voorzitters en leden van stembureau’s zijn uitgenodigd om de geconstateerde fouten te corrigeren. Op grond van de vorenstaande mededelingen constateren wij dat reeds bij het in ontvangst nemen van de processen-verbaal en de overige verkiezingsdocumenten er fouten zijn gemaakt. Wij wijzen met nadruk erop dat de in het stembureau aanwezige kiezers terstond na de voorlezing van het proces-verbaal bevoegd zijn bezwaar aan te tekenen. De voorzitter van het stembureau is gehouden dit bezwaar in het proces-verbaal op te nemen. Naar de letter en geest van de wet kan slechts met bezwaren ter plekke gedaan en waarvan in de processen-verbaal een aantekening is gemaakt, rekening worden gehouden. Nu blijkt dat door het Hoofdstembureau processen verbaal in ontvangst zijn genomen welke niet aan de vereisten der wet voldoen, hetgeen als een verzuim worden aangemerkt. Wij hebben er kennis van genomen dat deze verzuimen thans worden hersteld. Wij hebben van het Hoofdstembureau alsook vanuit de media begrepen dat er van de zijde van de NDP protest is ingediend waarbij geen duidelijkheid is verschaft over de precieze inhoud de protestbrieven.
Wij nemen de vrijheid om te wijzen op enige markante opmerkingen welke door de woordvoerder van de NDP tijdens een op hedenmiddag gehouden persconferentie zijn gedaan.
1. Dat de NDP na bestudering van de turflijsten die door hun vertegenwoordigers zijn opgemaakt op een aantal stembureau’s niet overeenkomen met de uitkomsten van de stembureau’s
2. Nog markanter is de opmerking dat de voornoemde turfers hebben gemarkeerd de NDP ers die op die stembureau’s zijn gaan stemmen en dat de op de NDP uitgebrachte stemmen niet overeenkomen met de leden van de NDP die aldaar moesten stemmen, althans woorden van gelijke strekking of betekenis. Op een vraag van een journalist is door de woordvoerder aangegeven dat de NDP ers gedisciplineerd stemmen. Op een nadere vraag dat de stemming geheim is is er geen duidelijk antwoord gegeven. Bovendien heeft betrokkene medegedeeld dat het zou gaan om meer dan duizend stemmen. De vraag rijst hoe hij aan deze aantallen komt terwijl er nog stembureau’s zijn die hercalled moeten worden. Zulks roept vele vraagtekens op of deze hele actie niet bedoeld is om de uitslag te manipuleren in het voordeel van de NDP.
Wij vragen u dringend ons ten spoedigste een kopie van de protestbrief van de NDP ter beschikking te stellen en een delegatie te ontvangen om ons te informeren over de nog te nemen stappen. Aldus een persbericht van de V7-combinatie.

error: Kopiëren mag niet!