Verdeeldheid in de VHP

dblogoAl jaren vraag ik om meer vernieuwing, verandering en vooral verjonging te brengen binnen de gelederen van de VHP. Dit geldt voor alle vertegenwoordigende organen binnen deze partij, alsmede het bestuur. Personen die de leeftijd van 50 jaar hebben gepasseerd, kunnen naar internationale maatstaven niet meer tot jongeren gerekend worden! Nu is weer een opportunistische groep uit Nederland onder leiding van enkele Arya Samaadjies vertrokken naar Suriname om heisa (khandan) te maken onder het mom van propaganda. Insgelijks op de DNA-kandidaatlijsten overheersen de leden van deze beweging die reeds in de tijd dat Lachmom voorzitter was, oververtegenwoordigd waren. Het zou geen probleem zijn als het echt om capabele personen ging! Maar vaak wordt daar niet op geselecteerd. Door dit systeem van patronage wordt veel schade toegebracht aan deze partij. Het is niet zomaar dat voor de derde achtereenvolgende keer een lid uit de Arische groep wederom partijleider is geworden. Je zou verwachten dat in ieder geval de leider van de andere groep bij de laatste bestuursverkiezingen – de heer Bholanath Narain van de Vernieuwingsbeweging – nu een prominente plaats zou krijgen op een DNA-kandidatenlijst in een bepaald district. Dit om de eenheid in de partij te vergroten. Maar ook omdat hij een harde werker is en aspirant-kandidaat was voor de DNA-kandidatenlijst. Al langere tijd is hij schaduw-kandidaat. Niets daarvan! De partijleider schijnt zich omringd te hebben door figuren die navenant er een gewoonte van hebben gemaakt om alleen maar te verdedigen en te schelden als er opbouwende kritiek wordt geleverd. In de psychologie wordt dit een afweermechanisme genoemd. De VHP is een etnische partij gebleven waar nu gelukkig idem dito enige namen van moslimjongeren worden waargenomen op de gepresenteerde DNA-kandidaatlijst. En de christenen? De leider van de VHP heeft er een gewoonte van gemaakt om een preek uit te spreken op bepaalde religieuze feestdagen. Maar nu komt het heel hypocriet over als van de grootste religieuze groepen niets te merken is op de verkiezingslijsten. De VHP is toch een partij van waarden en normen? Van de kreet van natievorming valt eveneens niets te merken! Dat is natuurlijk heel navrant. Voorts van de andere grootste religieuze groepering onder de Hindostanen namelijk de sanatenies is geen evenredige afspiegeling (verhouding) te zien op de kandidaatlijsten van DNA die in de media circuleert. Moet deze groepering niet meer opkomen voor hun belangen? Vaak wordt een discussie betreffende deze materie om moverende redenen onder het tapijt geveegd, omdat er natuurlijk abject wordt gehandeld. Desgelijks veroorzaakt dit handelen verdeeldheid binnen de partij.
Zwakke partijvoorzitter
Wij zien dat de huidige voorzitter van de VHP alleen maar erop uit is om president te worden van Suriname. Of deze persoon daarvoor de juiste competenties bezit, betwijfel ik nu ten zeerste. Een presidentskandidaat hoort niet te schelden op podia, maar op waardige wijze aan te geven hoe hij het land wil dienen door met een verkiezingsprogramma te komen dat gerealiseerd gaat worden. Het lijkt mij niet de juiste stijl te zijn van een integere potentiële kandidaat voor dit ambt om slechts door moddergooien een democratisch gekozen persoon weg te werken. Het valt mij bovendien op dat jongeren tegenwoordig niet meer zoveel eisen stellen aan de integriteit van personen die op hoge functies in ons land worden geaccommodeerd. Belangrijk is dat gewerkt wordt aan het dagelijks bestaan van de bevolking, waarbij gedacht wordt aan vraagstukken als armoede, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Van de voorzitter van de VHP, die tevens coördinator is van de zogenaamde V7, wordt vooralsnog niet vernomen hoe er op dynamische wijze er concreet gewerkt gaat worden aan de vele braakliggende terreinen die aandacht vragen. Dat het bestuur van de VHP onder leiding van de huidige voorzitter toestaat om omstreden kandidaten op de DNA-kandidaatlijsten te plaatsen in diverse districten is niet alleen maar een kwestie van zwakte, maar toont tevens aan dat corruptie en nepotisme onder druk van belanghebbenden hoogtij vieren.
Wanneer houdt men de eer zichzelf
In Suriname bestaat er nog geen goed functionerend antecedentensysteem dat het mogelijk maakt om te onderzoeken of gegadigden voor bepaalde functies bekwaam en geschikt zijn. Door deze ambivalentie lukt het veel personen om op te klimmen tot zeer hoge functies zonder dat enig onderzoek naar hun verleden mogelijk en gedaan is. Voorts lijken sommige lieden door de te hoge vergoedingen die gegenereerd worden in de politieke ambten geenszins geneigd te zijn de eer aan zichzelf te houden bij slecht functioneren. Zelfs niet na vele termijnen deel uitgemaakt te hebben van een college. Hierdoor is er van doorstroming geen sprake! Een sterke partijvoorzitter dient erop toe te zien dat zulks niet gebeurt. Immers in Suriname bestaat er door een zeer zwakke moreel besef van een bepaalde hoge ambt niet de verantwoordelijkheid om de eer aan zichzelf te houden. Dit gebeurt alleen in een democratische samenleving waar hoge standaarden bestaan van een goed normbesef. Hoe vaak hebben bijvoorbeeld politici en vakbondsleiders in Suriname de eer aan zichzelf gehouden door hun functie neer te leggen in heikele zaken? Omdat de VHP één van oudste politieke partijen in ons land is, zou het bepaalde personen sieren om de eer aan zichzelf te houden, en jongeren zeker een kans geven om hun dromen waar te maken. Wanneer een bestuur onder een leiding van een zeer zwakke voorzitter niet durft om zelf een knoop door te hakken, dan moet de persoon in kwestie de eer aan zichzelf houden om verdere verdeeldheid binnen de partij te voorkomen. Helaas bestaat deze traditie niet in Suriname en zeker niet binnen de VHP. Wellicht begrijpt u nu waarom er zoveel zwevende kiezers zijn en waarom de diverse prognoses niet wijzen op een overwinning van de V7 noch de VHP. Na zoveel aanwijzingen van mijn kant verwacht ik niet dat er verandering hierin komt. En eerlijk gezegd, ben ik heel erg teleurgesteld dat men binnen de gelederen van de V7 , maar meer nog bij de VHP steeds verkiest met deze opportunisme visie en werkwijze een verkiezing te winnen. In mei 2015 weten we meer!
Robby Roeplal

error: Kopiëren mag niet!