Verkiezingskalender goed volgen

dblogoHet is een positieve zaak dat de verkiezingsautoriteiten burgers ruim in de gelegenheid stellen om hun relevante gegevens op de kiezerslijsten te controleren. Burgers worden via SMS opgeroepen hun gegevens te controleren. De overheid probeert daarbij de diensten zo dicht mogelijk bij de kiezer te brengen, mede door alles online mogelijk te maken. Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen moet men onder meer opgenomen zijn op de kiezerslijsten van het ressort waar men ingeschreven staat. De afsluiting van de kiezerslijsten is op 15 maart 2015. Op deze dag kunnen burgers verzoekschriften indienen ter verbetering/aanvulling van de kiezerslijsten en wel aan de minister van Binnenlandse Zaken. Van 16 maart tot en met 21 maart vindt de registratie plaats van de politieke organisaties die aan de verkiezingen wensen deel te nemen. Het is onduidelijk of alle partijen in staat zullen zijn om dit te doen. Een grote drempel is de 1% regeling: elke partij moet tenminste een ledenbestand hebben dat even groot is als 1% van het aantal stemgerechtigde kiezers. Het CHS maakte in 2010 een aantekening over de werking van deze regeling. Het totale ledenaantal van de aangemelde politieke organisaties en combinaties, inclusief dubbele registraties, op 21 maart 2010 bedroeg 169.770 leden. Afgezet tegen het aantal kiesgerechtigden (toen 324.369) was dat een percentage van 52,33%. Dat is een te hoog cijfer en ergens is iets dan goed fout. Het CHS merkte toen op dat moest worden nagegaan wat de bedoeling van de wetgever was met het stellen van een drempel middels de 1% regeling. Deze drempel werkt duidelijk niet meer, vond het CHS. Het CHS adviseerde om internationaal na te gaan welke modellen er in andere landen, die een drempel stellen, worden gehanteerd. Na 5 jaren merken we dat de zaken ongewijzigd zijn gebleven. Op 9 april 2015 vindt de inlevering plaats van de kandidatenlijsten ter verkiezing als leden van DNA, DR en RR ten kantore van de Hoofdstembureaus, dus in de verschillende districten. Na 9 april wordt vooral wat DNA betreft duidelijk welke personen een plaats op de lijst krijgen en op welke positie. Dan pas gaan veel kiezers echt hun mind kunnen opmaken. De NDP heeft gesteld dat 1 lijsttrekker al duidelijk is en dat is de huidige Nickeriaanse minister van LVV in Wanica. Het aanstellen van deze politicus in Wanica is een gamble die de NDP speelt, waarbij men kijkt naar de censuscijfers. Maar dat is een te fragiele basis, omdat deze politicus bij de neutrale kiezer niet zal opwegen tegen kandidaten van het andere kamp. Na 9 april zullen zulke afwegingen beter gemaakt kunnen worden, immers de track record van kandidaten speelt ook een rol. Het denkwerk moet er ook zijn bij bijvoorbeeld de DNA-leden. Er zijn kiezers die hier dwars door alle politieke partijen stemmen en werkers de voorkeur geven. RR-leden die slabakken en alleen voor hun maandelijkse vergoeding erbij zijn, kunnen dan niet rekenen op stemmen. Er zijn rechter ook genoeg kiezers die de hele rij kleuren van een partij of combinatie, zonder aanzien des persoon. Een belangrijke fase is de distributie van oproepingskaarten van 15 april tot en met 22 mei 2015. Door het CHA was aanbevolen om uiterlijk mei 2011 een studie te maken naar de oorzaak van het hoge aantal niet bezorgde oproepingskaarten. Tot de stemming wordt slechts toegelaten degene die in het bezit is van een oproepingskaart, verstuurd door het Hoofdstembureau van betreffend kiesdistrict. De oproepingskaart wordt elke kiezer toegezonden op het adres dat voorkomt op de kiezerslijst. Het is daarom noodzakelijk dat burgers op de kiezerslijsten controleren of ook het juiste adres van de kiezer voorkomt. Indien een kiezer voorkomt op de kiezerslijst en in het bezit is van een geldige ID-kaart, maar geen oproepingskaart heeft ontvangen, kan hij/zij zich wenden tot de districtscommissaris die de voorzitter is van het hoofdstembureau van het kiesdistrict. Indien de kiezer de oproepingskaart verlegd heeft, kan aan hem/haar een duplicaat oproepingskaart worden verstrekt, waardoor toch gestemd kan worden. Op 25 mei 2015 kunnen nog op de correcte stembureaus oproepingskaarten of duplicaat oproepingskaarten worden uitgereikt en kunnen nog ‘5 voor 12’ ID-kaarten worden gemaakt. Om deel te nemen aan de verkiezingen dient men in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart (ID kaart), uitgegeven door het CBB. Deze kaart dient ter identificatie van de stemgerechtigde op het stembureau. Opmerkelijk is dat niet genoegzaam het besef nog bestaat dat een ID-kaart een vervaldatum heeft. Deze kaarten zouden 10 jaar geldig zijn. De verkiezingsdatum nadert en politieke partijen moeten eveneens goed ingelicht zijn over de strakke deadlines bijvoorbeeld met betrekking tot de inschrijvingen. Politieke partijen zullen elkaar op de voet volgen en verkiezingsautoriteiten moeten steeds op hun hoede zijn en zaken nauwlettend begeleiden. Gehoopt wordt dat bij de samenstelling van de stembureaus de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. Het CHS beval aan dat bij de samenstelling van de stembureaus mensen die eerder hebben gewerkt op een stembureau de voorkeur dienen te genieten. Hierbij kon onder andere gebruik worden gemaakt van het bestand dat is samengesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit bestand zijn de verschillende personen opgenomen die al eerder werkzaam zijn geweest op stembureaus tijdens de verkiezingen van onder andere 2005 en 2010. Het CHS beval aan dat indien mogelijk er gewekt diende te worden met een 50% regel: dat minstens 50% van de leden van een stembureau het werk al eerder moet hebben gedaan. De verkiezingskalender is van tevoren steeds bekend en ons zit een belangrijk deel voor de boeg. Alertheid van belanghebbende partijen en burgers zal zeker ertoe leiden dat er na 25 mei over het verloop van de verkiezingen geen klachten zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!