Centrale Bank treft verdere maatregelen ter stabilisering valutamarkt

dblogoDe Centrale Bank brengt meerdere maatregelen in stelling om de vraag en aanbodfactoren op de valutamarkt verder in evenwicht te brengen. De interventies om aan de importvraag van de economie te voldoen gaan in verhoogd tempo door. De interventies garanderen dat de importen van productie-inputs en basisgoederen normaal voortgang vinden en de binnenlandse productie en consumptie geen last ondervinden van gedaalde internationale prijzen voor onze exporten. Door de Centrale Bank zullen bepaalde controle mechanismes worden ingebouwd zodat er zekerheid is dat de interventie middelen doelmatig worden besteed. Door te interveniëren zorgt de Centrale Bank in samenwerking met de algemene banken er tevens voor dat de allocatie van deviezen geordend en volgens maatschappelijke prioriteiten (basis goederen en productie middelen) plaatsvindt. Verder zijn er gesprekken gaande met het bedrijfsleven over bestaande knelpunten in de voorziening en aanwending van deviezen in de economie en hoe gezamenlijk tot een werkbare oplossingen te komen.
De vreemde valuta window voor kleine kasverhandelingen van het publiek is verder uitgebreid. De Bank opereert deze faciliteit sinds drie weken en ervaart dit als zeer succesvol in het verlichten van dagelijkse noden die zich in de vreemde valutasfeer voor de kleine man voordoen. Vanuit het publiek is zeer positief gereageerd, en de Bank stapt nu over om deze faciliteit met een ruimere geografische spreiding beschikbaar te stellen. Dit zal de Bank binnenkort doen in samenwerking met drie banken. Zo zal de Surinaamse Postspaarbank haar filiaal te Nickerie voor dit doel inzetten; GODO zal ditzelfde verwezenlijken te Albina en de Volkskredietbank in Para. De maximale hoogte van de toegestane verkopen, namelijk US$ 300 of Euro 300, zal voor zover gehandhaafd blijven; wel wordt de faciliteit gemonitord en zal evaluatie uitwijzen of er verdere uitbreiding nodig is.
Voorts is de Bank ook in gesprek met de cambio’s over hun bijdrage in de stabilisering van het contante segment van de valutamarkt. De cambio’s gegeven aan een tekort in de cash markt voor de US-dollars te ondervinden en de gesprekken focussen op constructies om vraag en aanbod in evenwicht te krijgen. De Bank zal tegen bepaalde voorwaarden contante valuta aan de cambio’s beschikbaar te stellen zodat zij kunnen helpen bijdragen om de rust op de valutamarkt terug te doen keren.
De CBvS doet ten slotte ook op alle gelederen het beroep om mee te werken aan een gezonde valutamarkt die ondersteunend is aan een duurzame ontwikkeling van de economie en het betaalsysteem.

error: Kopiëren mag niet!