USV feliciteert rechterlijke macht

Asha-MungraDe Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is zeer verheugd over het feit dat op 5 december 5 vrouwelijke leden plaatsvervangers bij de rechterlijke macht zijn beëdigd in het ambt van rechter. Ook de toelating van vijf juristen die de raio-opleiding hebben doorlopen, waarvan vier dames wordt door de USV als zeer positief ervaren. Met deze historische gebeurtenis kan onomstotelijk gesteld worden dat de Surinaamse vrouw vooraanstaande posities kan bekleden in de Surinaamse samenleving.
Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.
Ethische inzichten, politieke keuzes en fundamentele vragen aangaande de waarde van, of juist terechte kritiek op, algemeen geaccepteerde en verdedigde denkbeelden als mensenrechten, open normen in het burgerlijk recht, trias politica, juridisch activisme, de verzorgingsstaat, en democratie als cultureel fenomeen, zijn vraagstukken die vaak aan de kaak gesteld worden. Hierin ligt de uitdaging voor de rechter om in hun oprechte oordeel bij te dragen aan het hooghouden van het rechtsfilosofisch esprit met het doel tot verdieping van de rechtenstudie te komen en een moreel en intellectueel beter jurist of staatsman te worden.
In ons land is de verhouding binnen de rechterlijke macht momenteel 14 vrouwen en 5 mannen. Deze aanwinst van 4 vrouwelijke rechters zal een wezenlijke bijdrage helpen leveren enerzijds aan het optimaliseren van de rechterlijke macht, die al geruime tijd met een tekort aan rechters zat en anderzijds wordt hiermede het aanzien van de rechterlijke macht opgevijzeld als je de rechtstaat democratiseert. Dit in tegenstelling tot de wetgevende macht en de uitvoerende macht in ons land die helaas in het geheel niet democratisch is , getuige de ernstige discrepantie van het aantal vrouwen in ons parlement (vijf van de 51 leden) , en slechts één vrouwelijke minister. Evenwel is de verwerpelijke institutionalisering van etnische
ministeries een ernstige aantasting van de democratie in onze multi-etnische samenleving.
De USV spreekt de hoop uit dat ook binnen de politiek vrouwen zichtbaarder zullen worden. Als gekeken wordt naar de diverse politieke partijen dan merken wij dat weinig of zelfs
helemaal geen vrouwen bestuursfuncties bekleden of leiding geven aan een politieke partij.
De USV hoopt dat de onlangs beëdigde vrouwelijke rechters een stimulans zullen zijn voor de Surinaamse vrouw om ook vooraanstaande posities op elk niveau van de Surinaamse samenleving na te jagen. Hierdoor zal geleidelijk aan de ongelijke verhouding tussen man en vrouw voor wat het bekleden van vooraanstaande posities betreft weggenomen kunnen worden. De USV feliciteert de rechterlijke macht en wenst alle pas benoemde en beëdigde leden en leden plaatsvervangers veel succes, geestelijke kracht en wijsheid toe in hun hoge respectabele ambt . Ook feliciteren wij de Surinaamse samenleving met deze aanwinst binnen de rechterlijk macht.
Gezien de huidige verhouding man / vrouw binnen de rechterlijke macht roept de USV de mannen op om meer belangstelling te tonen voor een hoge functie bij de rechterlijke macht.
De USV vreest met grote vreze dat het voorstel van de huidige minister van Justitie en Politie om te komen tot een verkorte opleiding tot rechter de scholingskwaliteit van de rechters zal aantasten en degraderen. Zij is van mening dat de opleiding tot rechter een gedegen opleiding moet zijn en blijven zoals zulks tot heden het geval is. Het recht is immers zoveel omvattend en kan derhalve niet gedefinieerd worden. En daarvoor is kwaliteit van de rechters vereist.
Immers de grenzeloosheid van het recht zou men kunnen omschrijven als volgt: “het recht beschermt de ongeboren vrucht in de moederschoot en waakt nog over de stoffelijke resten van de dode”.
Unie van Surinaamse Vrouwen (USV)
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!