Institute for Graduate Studies and Research

De uitvoering van de strategische visie van Staatsolie heeft sterke uitstralingseffecten op de nationale economie. Deze effecten zullen zich uiteindelijk weerspiegelen in een hoger productieniveau en in een materiële verbetering van de handelsbalans. Er moet echter voor worden gewaakt dat de verwachte vergroting van de internationale reserves inflatoire impulsen oproept.
Op vrijdag 14 november zal drs. Regilio Dodson zijn masteropleiding “Macroeconomic Analysis and Policy” van het Institute for Graduate Studies and Research afronden. Bij die gelegenheid zal hij zijn thesis verdedigen over de kwantitatieve effecten van de uitvoering van de strategische visie van Staatsolie NV op de macro-economische kernvariabelen van Suriname. Deze visie richt zich op het leidend zijn van de onderneming in de binnenlandse energie-industrie, op het leveren van een significante bijdrage aan de vooruitgang van ons land en op het uitgroeien tot een regionale speler.
Dodson heeft het door dr. Marein Van Schaaijk ontwikkelde Surya model en de daarbij behorende dataset, die vooralsnog loopt tot 2020, als uitgangspunt gekozen voor zijn exercities. Hij heeft het model en de dataset aangepast en uitgebreid zodat zij specifiek toegesneden zijn op het doel van zijn onderzoek. Tegelijkertijd heeft hij de relevante informatie, vermeld in de documentatie over Vision 2030, omgezet in variabelen die geschikt zijn om te worden geïncorporeerd in het model. Ten slotte heeft hij simulaties gedraaid, waarbij de data over Staatsolie eerst op nul en dan op hun geprognosticeerde waarden zijn gesteld. Door vergelijking van beide uitkomsten is een schatting gemaakt van de effecten van de uitvoering van de strategie. De aldus verkregen modeluitkomsten bevestigen het vermoeden dat de tot 2020 te verrichten investeringen, met een equivalent van in totaal circa een kwart van het bruto binnenlands product, belangrijke uitstralingseffecten zullen hebben op de groei van het volume van het bruto binnenlands product en op het per capita inkomen. De verwachting is ook dat de internationale reserves sterk zullen toenemen als gevolg van de import van investeringskapitaal en van het op den duur grotendeels vervangen van de olie-invoer door lokale producten. De internationale reserves zullen bijgevolg fors oplopen, wat echter het risico van het oproepen van inflatoire spanningen in zich bergt.
De thesis is beoordeeld door de heren drs. K. Eckhorst MA en drs. V. Jadnanansing RBA. De examencommissie wordt voorgezeten door drs. D. Kort, onderdirecteur van het IGSR, en bestaat verder uit prof. dr. A.R. Caram, coördinator Economische Masteropleidingen.
Belangstellenden zijn welkom bij de openbare verdediging van de thesis en kunnen een elektronisch exemplaar daarvan aanvragen bij het secretariaat van het instituut op het e-mailadres: [email protected]
Prof. dr. Marten Schalkwijk
Directeur IGSR Paramaribo

error: Kopiëren mag niet!