Politie-echtpaar buiten functie inzake verdwijning boetegelden

1 Politie echtpaar buiten functie in boete verdwijningzaakDe gewestelijke politiecommandant (gpc) van Para, Roberto Prade, heeft na de ontdekking van het kastekort van de geïnde boetegelden twee politieambtenaren, in deze een echtpaar te werk gesteld op station Rijsdijk, buiten functie gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de agente die bij de administratie was ingedeeld de geïnde boetegelden sinds juni 2014 niet had gestort. Dit kwam aan het licht toen haar superieur, die ook op hetzelfde bureau te werk is gesteld, haar hiermee confronteerde. De agente gaf toen te kennen dat zij niet eraan toe is gekomen om de gelden af te dragen. Naderhand zijn beide wetsdienaren gezamenlijk het geld gaan storen. Tot grote verbazing van de superieur bleek toen dat er een tekort was van SRD 37.000. Dit werd terstond gerapporteerd aan Prade. Hij heeft op zijn beurt de agente en haar echtgenoot, die ook agent van politie is en eveneens op dit bureau werkzaam is, buiten functie gesteld. De vraag rijst of het niet tot één der taken van de gpc, als hoofdverantwoordelijke, behoort om erop toe te zien dat de geïnde boetegelden regelmatig worden afgedragen. Dagblad Suriname heeft naar aanleiding van het gebeurde geprobeerd de gpc te spreken, echter was hij telefonisch niet bereikbaar.
Verstoorde werkrelatie
Sinds de gpc op Para te werk is gesteld, zouden er spanningen zijn op de werkvloer. Uit betrouwbare bronnen is vernomen dat op een vergadering van 31 maart 2014 een hulpofficier die een minuut te laat was niet meer werd toegelaten. Tot heden mag de hulpofficier geen vergaderingen bijwonen. Ook de communicatie met de gpc kwam maar niet tot stand. Indien er zaken doorgerapporteerd moesten worden, geschiedde dit door tussenkomst van ondergeschikten. Ook de gpc op zijn beurt deed zaken via ondergeschikten aan deze hulpofficier toekomen.
Opmerkelijk is ook dat de gpc tot nu toe niet bereikbaar is voor de diverse hulpofficieren. Slechts één van de ressortcommandanten heeft toegang tot hem. Indien er zich een calamiteit voordoet, is Prade niet bereikbaar. Ook Dagbad Suriname heeft meermalen tevergeefs naar de gpc gebeld. Elke keer wordt door de secretaresse aangegeven dat Prade niet op zijn plaats is. Soms was het telefonisch zelfs te horen dat Prade de boodschap dat hij niet binnen is, voorkauwde aan de secretaresse. De werkrelatie op Para is thans verslechterd. De politiemannen verschijnen erg gedemotiveerd aan het werk.
Korpschef niet op de hoogte?
Uit de gesprekken met de diverse politiemannen blijkt dat de korpschef niet op de hoogte is van het dictatoriaal beleid op Para, vanaf het aantreden van Prade. Ook is gebleken dat de gpc op gezette tijden racistische uitspraken doet naar zijn collega’s toe. De politiemannen die uit vrees hun mond niet durven open te doen, vragen de media om dit probleem aan te kaarten en op deze wijze de dienstleiding te verwittigen. Zij hopen dat de korpschef op onderzoek uitgaat en waarnodig maatregelen treft om zaken weer recht te trekken. Dagblad Suriname probeerde de korpschef telefonisch te contacten, echter was hij niet bereikbaar voor commentaar.

error: Kopiëren mag niet!