Wereld Dovendag

Op zaterdag 27 september 2014 houdt de Stichting Surinaamse Dovenbelangen (Sudobe) een bijeenkomst in het kader van Wereld Dovendag. Hierbij zijn naast doven ook horende mensen welkom.
Het doel van Wereld Dovendag in Suriname is om naast het verstrekken van voorlichting, ook doven vanuit heel het land met elkaar in contact te brengen. Bovendien biedt deze bijeenkomst de dovengemeenschap de gelegenheid tot netwerken. Sudobe vertegenwoordigt de dovengemeenschap in Suriname en heeft als algemeen doel een brug te slaan tussen doven en ‘horenden’. Daarnaast stelt Sudobe zich als bijzonder doel op te komen voor de rechten en belangen van doven in Suriname. Sudobe consulteert, informeert en adviseert op het gebied van specifieke aangelegenheden die effect hebben op dove en slechthorende mensen. Deze stichting, waarvan het voltallig bestuur bestaat uit dove mensen, weet als geen ander tegen welke obstakels doven aanlopen.
Op het gebied van communicatie is de uitdaging om de natuurlijke moedertaal van de doven (de gebarentaal) gerespecteerd maar vooral erkend te krijgen. Daarnaast is hun streven en aanbeveling dat het onderwijs aan doven een tweetalige benadering moet krijgen. Dove kinderen leren namelijk het beste als de gebarentaal gebruikt wordt. Dat betekent dat alle vakken in de gebarentaal onderwezen moeten worden. Dit resulteert in een vergrote woordenschat wat de basis vormt voor succes in alle vakken.
De grootste barrière voor doven ligt op het gebied van toegang tot informatie. Interactie tussen dove en horende mensen die geen gebarentaal gebruiken, resulteert in een verstoorde informatiestroom evenzo in de media waar er geen gebarentolk beschikbaar is of waar ondertiteling ontbreekt. Officiële documenten blijven door het ontbreken van een gebarentolk onbegrijpelijk voor de dove. De beschikbaarheid van een gebarentolk is van essentieel belang en behoort tot één van de rechten van de doven. Bij beschikbaarheid van gebarentolken bestaat de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling door het volgen van vervolgopleidingen en /of trainingen. Doven wensen zich verder en breder te ontwikkelen waardoor zij dan ook kans kunnen maken op doorgroeimogelijkheden binnen hun werk.
Gebarentaal biedt doven de mogelijkheid tot toegang op elk gebied.
De vertegenwoordigers van de dovengemeenschap in Suriname zetten zich in voor gelijkwaardigheid in ruime zin dus ook voor maatschappelijke en sociale vraagstukken zoals het in aanmerking komen van een woning, alarmsystemen / lichtsignalen ter ondersteuning van de veiligheid in huis vanwege de gehoorbeperking, bereikbaarheid van brandweer en politie via beschikbaar stellen van speciale SMS-nummers voor doven en een eigen clubhuis als centrum van waaruit activiteiten ontplooid kunnen worden.
De basis voor gelijkwaardigheid en integratie tussen horenden en doven zal worden gelegd bij erkenning en respect voor de identiteit van de dove mens en zijn cultuur.
Binnen de taken van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met betrekking tot het sociaal-maatschappelijk beleid door de regering een kerndoelstelling gesteld. Deze doelstelling luidt: het (verder) vestigen van een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor een ieder, in het bijzonder de minderdraagkrachtigen en andere kwetsbare groepen. Vanuit het ministerie hebben doven, net zoals andere mensen met een beperking, recht op subsidie.

error: Kopiëren mag niet!