Directoraat Milieu houdt seminar

Wereld Milieu Dag ofwel World Environment Day wordt jaarlijks op 5 juni herdacht. Deze dag is ingesteld vanwege het feit dat op die dag in het jaar 1972 een conferentie werd gehouden in Stockholm, Zweden. Deze conferentie staat bekend als de ‘United Nations Conference on the Human Environment’, die geresulteerd heeft in de eerste internationale beleidsverklaring over het milieu. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), is eveneens opgericht het VN Milieuprogramma, namelijk de United Nations Environment Programme (UNEP).
In het kader van deze dag heeft het directoraat Milieu van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) gekozen voor het houden van een seminar op 6 juni. Dit seminar zal in samenwerking met de studierichting Milieuwetenschappen van de Faculteit Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Universiteit van Suriname gehouden worden en heeft als doel om bekendheid te geven aan het directoraat Milieu onder de studenten van de studierichting Milieuwetenschappen. Tijdens dit seminar zal met name de taakstelling van het directoraat Milieu als organisatie alsook het milieubeleid, welke het directoraat heeft uitgezet en implementeert met relevante actoren, besproken worden.
Het directoraat Milieu heeft als voornaamste taak de formulering en coördinatie van het nationaal milieubeleid en de monitoring van de uitvoering daarvan. Verder heeft het directoraat Milieu eveneens als taak om in samenwerking met relevante organisaties en instituten de bevolking milieubewuster te maken, teneinde de gestelde beleidsdoelen, welke gekoppeld zijn aan de beleidsgebieden zoals opgenomen in het Ontwikkelingsplan 2012-2016, te kunnen realiseren.
Het doel van Wereld Milieu Dag is gericht op het bewust(er) maken van een ieder van het belang van het milieu en hoe het milieu te beschermen. Wereld Milieu Dag is daarom een dag waarop veel aandacht wordt geschonken aan het milieu in zijn algemeenheid en het belang daarvan voor het leven op aarde. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten, zoals conferenties, lezingen, bomen planten, persbericht en schoonmaakacties.

error: Kopiëren mag niet!