CBB-directeur roept dc’s op tot samenwerking

In het kader van de voorbereidingen voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2015, heeft de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), de heer John Saharie, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Straatnamencommissie, onlangs een oproep gedaan aan de districtscommissarissen om een samenwerking aan te gaan op het gebied van straatnamen en huizennummering. Het adres van een burger, bestaande uit een straatnaam en huisnummer, vervult een niet te onderschatten rol in het verkiezingsgebeuren. Met een goed straatnamen- en huizennummeringsbeleid kan de burger tijdig beschikken over een oproepingskaart om naar de stembus te gaan. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is verantwoordelijk voor het plaatsen van straatnaamborden en het toekennen van huisnummers. Er is een zekere mate van groei in de woningbouwsector/verkavelingsprojecten. Dat brengt met zich mee dat er een grote vraag is naar nieuwe straatnamen. De Straatnamencommissie enerzijds en het CBB werken met grote intensiteit aan de naamgeving van de nieuwe straten en de huizennummering. Ook de renovatie van straatnaampalen, borden en huisnummers genieten grote prioriteit. Echter kan het CBB dit niet alleen. De CBB-directeur heeft de hulp ingeroepen van de burgervaders en burgermoeders om hun bijdrage te leveren in de vorm van logistiek en personeel. De kennis en ervaring van het districtsbestuur van de respectievelijke woongemeenschappen, zullen nodig zijn om dit landelijk project kans van slagen te geven. In dat verband is er een vergadering gehouden op vrijdag 4 april 2014 met de diverse districtscommissarissen en of hun vertegenwoordigers. Er zijn afspraken gemaakt en is er een plan van aanpak vastgesteld.
Niet benoemde straten in kaart brengen
Er is een model van samenwerking gepresenteerd door de dc van Commewijne, Ingrid Karta-Bink, dat door de CBB-directeur is voorgesteld. Alle straten in Commewijne die niet benoemd zijn, dus niet voorzien zijn van een officieel straatnaambord van het CBB, zijn in kaart gebracht. Er zijn manschappen beschikbaar gesteld aan het CBB om dit werk gezamenlijk te doen. De ontbrekende c.q. verouderde straatnaampalen zijn gerestaureerd, geschilderd en wederom geplaatst. Dit onder toezicht en medewerking van personeel van de afdeling Staatnamen en Huizennummering van het CBB. Het resultaat is zichtbaar in Commewijne. Dit project kan landelijk worden overgenomen, meent de CBB-directeur. Momenteel wordt dezelfde werkwijze gehanteerd in het district Nickerie en is men reeds in een fase van uitvoering.
Dc Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost gaf aan niet onwelwillend te staan tegenover het voorstel. Hij stelt voor dat vanuit het CBB bekendmakingen en waarschuwingen komen ten aanzien van de vernielingen en andere calamiteiten die er worden aangebracht aan borden en straatnaampalen. De sancties die de wet voorschrijft, moeten daadwerkelijk worden toegepast. Ook zal de Straatnamencommissie Openbaar Groen betrekken in het welslagen van dit plan.
Dc Armand Jurel van Kabalebo zegt zijn volledige medewerking toe. In het belang van de Staat zal hij alle hem ten dienste staande middelen aanwenden om te ondersteunen. Hij is voornemens de houtzagerijen binnen zijn ressort te benaderen voor materiaal. Zijdens het CBB zijn de instructies gegeven met betrekking tot opname van ontbrekende, te vervangen en te herstellen straatnaampalen en borden. Binnen twee weken rapporteren de commissariaten ten aanzien van een overzicht van de ontbrekende straatnamen, de nog te benoemen straatnamen, de woningbouwprojecten/verkavelingsprojecten binnen het district en de te herstellen straatnaampalen en borden en ontbrekende huisnummers.

error: Kopiëren mag niet!