Vrouwen: Trekkers van maatschappelijke verandering

Al meer dan honderd jaar wordt jaarlijks op 08 maart stilgestaan bij de sociale, politieke en economische vooruitgang van vrouwen. Het staat buiten kijf dat de mate en kwaliteit van participatie van vrouwen in besluitvorming hierbij van cruciaal belang is. In de hele wereld blijkt er een duidelijke noodzaak voor maatschappelijke verandering, verbetering van de levensstandaard gebaseerd op verbeterde educatie, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Het zijn precies deze gebieden waar de vrouw de potentie heeft een cruciale trekkersrol in te spelen.
Ook in Suriname is er dringend behoefte aan een drastische koerswijziging en verbetering binnen het totale regeerbeleid en in het bijzonder binnen de genoemde sectoren. DA91 is overtuigd dat om dit te bereiken er meer vrouwen zinvol moeten kunnen participeren binnen de politiek en besluitvorming.
Vergroting participatie
Vrouwen hun gelijke rechten en kansen voor participatie in de politiek zijn onlosmakelijk verbonden met harmonie, vooruitgang, menselijke ontwikkeling en democratie. Wereldwijd wordt 30% gezien als het kritieke percentage voor de representatie van vrouwen. Suriname behoort jammer genoeg niet tot die 35 landen van de wereld die dit hebben bereikt. Integendeel is bij de laatste verkiezingen van 2010 gebleken dat het aantal vrouwen in het parlement en binnen de regering drastisch is teruggevallen. In de voorbereidingen naar de verkiezingen van 2015 legt DA91 extra de nadruk op mogelijkheden voor vrouwen om vrij en volledig een openbare rol te vervullen in de politiek en beleid te beinvloeden.
Strategieën
Vrouwen ondervinden op hun weg naar volledige participatie zowel directe als indirecte barrieres. Het is van cruciaal belang om effectieve strategieën te ontwikkelen om deze barrieres als maatschappij te doorbreken. We moeten ervan doordrongen zijn dat het in het belang is van de totale samenleving om het enorme ongebruikte reservoir aan capaciteit en talent van vrouwen- vrouwelijk leiderschap- volledig in te zetten. De bijdrage van vrouwen aan een sterke en dynamische samenleving kan niet voldoende benadrukt worden. Een zinvolle participatie van de Surinaamse vrouw is noodzakelijk voor het versterken en verduurzamen van de Surinaamse democratie. Zonder een verhoogde participatie van vrouwen in de Surinaamse politiek zal een significante verandering in de maatschappij op het vlak van democratisering en armoedebestrijding uitblijven.
Participatie van vrouwen in besluitvorming heeft invloed op welke en hoe beleids issues worden overwogen evenals op de type oplossingen die worden aangedragen. Beleidsgebieden die diep ingrijpen in de kwaliteit van het leven zullen gebaat zijn bij een verhoogde participatie van vrouwen. De verhoogde aanwezigheid en participatie van vrouwen in de DNA zal ook bijdragen aan een toenemende perceptie van legitimiteit van een regering.
In haar streven naar welvaart en welzijn voor elke burger, ziet DA91 het als cruciaal om voldoende kansen te creëeren voor vrouwen voor groei en ontwikkeling binnen de politiek en besluitvorming. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenschap, de media en beleidsmakers veranderende en nieuwe opvattingen aangaande de genderrollen accepteren. Zaken zoals kinderopvang en huishouding zijn niet slechts de verantwoordelijkheid van de vrouw. Er moet structureel gewerkt worden aan de bewustwording bij jong en oud, van de nog steeds aanwezige ongelijkheid en de stereotypering van genderrollen. DA91 is overtuigd dat hoe wij de talenten en capaciteiten van vrouwen inzetten, in hoge mate onze economische, sociale en politieke ontwikkeling en vooruitgang zal bepalen.
DA91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!