Revolutionaire visie noodzaak tot realisatie gendergedachte

De historie van de toenmalige koloniale mogendheden heeft de reële gebeurtenissen gedurende de koloniale periode van de landen niet juist weergegeven. Daarom zullen hierbij de genderontwikkelingen van ons land historisch niet benaderd worden. In dit artikel zullen onrechtvaardige maatschappelijke handelingen van de mannen onder de loep worden genomen.
De Surinaamse mannen moeten eindelijk gaan beseffen dat attitudeverandering, aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden ertoe hebben geleid dat onze vrouwen bijzondere eigenschappen bezitten. Levend onder zeer moeilijke omstandigheden weten zij heel vaak voor vrijwel alle gezinsproblemen een oplossing te vinden. Zulks terwijl aan de andere kant de mannen de problemen steeds ontwijken in stede van gezamenlijk oplossingen daarvoor te zoeken. Wanneer men bovendien de mannen op hun onbillijke handelingen wijst, worden er vaak drogredenen ter rechtvaardiging opgesomd. Vrijwel alle bepalingen die betrekking hebben op het geslacht en die de vrouwen in een minderheidspositie manoeuvreren zijn door de meerderheid van stemmen van de mannen aangenomen of verworpen en naar verder vaak ook blijkt door de mannen gesanctioneerd. Frappant is ook dat bepalingen die de vrouwen in een minderheidspositie brengen, door de overheid stilzwijgend worden getolereerd in stede van ze krachtig aan te pakken en de nodige correcties hierin aan te brengen. Jammer overigens dat bepaalde vrouwen die tot de categorie intellectuelen behoren en verder hoge functies bekleden, zich niet bekommeren over het armoedevraagstuk van hun seksgenoten, doch alleen, teneinde de hoge functie te kunnen behouden of in de toekomst in aanmerking gebracht kunnen worden in een hoge functie, de gendergedachte krachtig ondersteunen.
Het basisprincipe van de democratie is dat besluiten worden genomen of verworpen bij meerderheid van stemmen (dit uitgangspunt is zeer belangrijk!). Het instituut dat de hoogste macht van ons land heeft, is de DNA en deze wordt bemand door slechts 6 vrouwen (11.8%) en 45 mannen (88.2%) die rechtstreeks bij de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2010 werden gekozen. Wordt de intelligentie van de DNA-leden naar geslacht buiten beschouwing gelaten dan is de dominante wanverhouding tussen de mannen en de vrouwen 7.5 maal de vrouwen. Terwijl ons land meer vrouwen (271.009 vrouwen) dan mannen (270.629 mannen) telt en verder ook de omvang van de stemgerechtigden meer vrouwen (162.833 stemgerechtigden) dan de mannen omvat, vertegenwoordigen zoals eerder vermeld slechts 6 vrouwen het volk in het hoogste lichaam van ons land. Naar rato van de bevolking en grootte van het kiezerskorps, zouden er absoluut 26 vrouwelijke DNA-leden moeten zijn en de mannen zouden dan genoegen moeten nemen met de minderheidspositie omvattende 25 DNA- leden.
Wanneer er beweerd wordt dat wij in een rechtsstaat leven, hoe komt het dan dat er significante verschillen vallen waar te nemen tussen de gekozen mannelijke DNA-leden en het aantal gekozen vrouwen in het hoogste orgaan (DNA) van ons land, waar besluiten worden genomen, die bindend zijn voor de totale gemeenschap? De vraag waarom onze vrouwen vandaag in legio gevallen de minderheidspositie t.o.v. de mannen innemen, zal uit religieuze, etnische en sociaal-culturele overwegingen etc. hierbij niet beantwoord worden. Daar slechts het opgeven van motieven en het noemen van situaties geen oplossingen brengt in de onbillijke/onrechtvaardige besluiten van de overheid en de particuliere sector, zullen hier aanbevelingen worden gedaan, die onder bepaalde voorwaarden perspectieven bieden voor de vrouwen. Dat de mannen, overigens ten onrechte de meerderheidpositie hebben kunnen veroveren is te wijten aan de tolerantie van het vrouwelijk geslacht. We zien ook nog dat deze mannen door slinkse wijze van handelen, manipulaties en intriges, de huidige situaties willen continueren. Gelukkig dat vandaag de dag het bewustzijn bij vrouwen toeneemt en er verbetering wordt aangebracht in de minderheidspositie van de vrouwen. Het is noodzakelijk om het aantal, naar rato van de bevolking en hun omvang van stemgerechtigden vertegenwoordigd te zijn in het college dat de hoogste macht van ons land heeft. Daarom wordt aanbevolen dat bij de verkiezing van 25 mei 2015 de vrouwen moeten eisen dat de kandidaatstelling in volgorde van het geslacht moet gebeuren (b.v. Partij: x, 1= kandidaat V; 2= kandidaat M; 3=kandidaat V; 4= kandidaat M; 5=kandidaat V enz.)
Door deze methode toe te passen wordt er meer rechtvaardigheid in de verkiesbare positie van de kandidaten gebracht. Een enquête- niet wetenschappelijk overigens – onder een aantal mannen heeft als voorlopig resultaat uitgewezen dat de mannen zeer enthousiast zijn dat aan de vrouwen de totale verantwoordelijkheid van de staat wordt toegewezen. De mannen stellen dat indien het nu niet geheel mogelijk is, dat tenminste meer vrouwen deel moeten uitmaken van het kabinet. Dit zal zeer zeker leiden tot een trendmatige toename van welvaart en welzijn voor de gehele bevolking en dus ook voor ons .
D. Girdhari

error: Kopiëren mag niet!