Klacht petitie indieners Jeugdparlementsverkiezing afgewezen

Naar aanleiding van de petitie ingediend door 16 ondertekenaars heeft de Kiescommissie heeft de indieners aangehoord. De indieners hadden geklaagd dat de verkiezingsuitslag te lang duurde, dat overheidsinfrastructuur was gebruikt om propaganda te maken voor bepaalde kandidaten, dat de stemopneming niet overal openbaar was en dat leden van de Organisatie Commissie zich als propagandisten van bepaalde kandidaten opstelden. Al deze zaken zijn onderzocht geworden door de Kiescommissie waarbij de rapportages van deleden van de Kiescommissie, de Organisatie Commissie en de toezichthouders in acht zijn genomen.
De Kiescommissie laat in een reactie weten dat het Staatsbesluit Verkiezing Leden Jeugdparlement, aangeeft dat de Kiescommissie eerst de geldig uitgebrachte stemmen op iedere kandidaat dient vast te stellen nadat alle processen-verbaal binnen zijn gekomen. Dit is binnen 72 uren gedaan door de Kiescommissie en het ICT team. Vermeldenswaard is dat het ook de eerste keer is dat de uitslag zo snel bekend was. Dit is een der verbeterpunten die is meegenomen door de huidige Kiescommissie. Ten aanzien het inzetten van overheidsinfrastructuur om propaganda te maken voor bepaalde kandidaten wordt gesteld dat door geen enkel Kiescommissie lid is aangegeven dat bestuursopzichters van commissariaten zich hebben opgesteld als propagandisten van kandidaten. Voor betreft de intimidatie op scholen om kandidaten in Wanica te ondersteunen, is er geen enkele melding gedaan bij het Kiescommissielid belast met het district Wanica.
Ter verhoging van het percentage kiezers is het volgend beleid gevoerd door de overheid:
– Alle kandidaten hebben promotie materiaal ontvangen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken (de eerste keer sinds er jeugdparlementsverkiezingen worden georganiseerd).
– Er zijn bussen en boten ingezet om kinderen in de gelegenheid te stellen naar een stembureau vervoerd te worden om hun stem uit te brengen.
De Kiescommissie heeft niet de taak om toezicht te houden op de wijze waarop er propaganda wordt gevoerd via televisieprogramma’s.
Ten aanzien van de klacht dat de stemopneming niet overal openbaar was gaf de toezichthouder van het stembureau op het Miranda Lyceum aan dat stembureau gehuisvest was in een gekoeld lokaal en daarom was de deur dicht, maar niet op slot. Een ieder die de stemming wenste mee te maken kon met gemak de deur open doen en het lokaal binnen komen. Tijdens de telling van de stemmen waren zowel de toezichthouder als de politieambtenaar aanwezig en een ieder was in de gelegenheid om de telling bij te wonen.
Dat leden van de Organisatie Commissie propagandisten waren van kandidaten is de Kiescommissie niet bekend en dient derhalve aan hier genoemde commissie te worden voorgelegd. Hiermede hoopt de Kiescommissie afdoende antwoord te hebben gegeven aan de indieners van de petitie.
De Kiescommissie geeft nog ten overvloede aan dat een ieder zich kandidaat heeft gesteld als individu en Surinaamse burger en niet als afgevaardigde van een politieke partij. Hiertoe biedt de wet geen ruimte.
Suriname is in de regio, zowel binnen Caricom als UNASUR, een voorbeeld voor wat betreft het instituut van Jeugdparticipatie. De Kiescommissie roept alle jeugdigen op om dit te koesteren en te professionaliseren, maar geen afbreuk doen hier aan door het in kampen te verdelen. “Gezamenlijk zijn jullie in staat om veel meer te bereiken voor onze jonge bevolking dan verdeeld. Wees een voorbeeld voor de Surinaamse jeugd door de ethiek in de communicatie en in het werk te doen prevaleren. Laat sportiviteit ook altijd prevaleren”, aldus de Kiescommissie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: