Internationale dag tegen corruptie: Sluit gelederen in strijd tegen corruptie

Vanwege de terechte aandacht bij het heengaan van Nelson Mandela is er nauwelijks aandacht besteed aan wereld anti-corruptiedag op 09 december. DOE acht het van belang om hier toch nog bij stil te staan. Op de jaarlijkse corruptie perceptielijst van Transparency International (TI) staat Suriname dit jaar op de 94ste plaats met een score van 36. De score is dichter bij 1, de slechtste, dan 100, de minst corrupte natie. De Corruption Perceptions Index 2013 laat duidelijk zien dat het misbruik van macht, geheime contacten, fraude en omkoping een ramp is voor vele landen. Suriname heeft alszodanig geen vorderingen op dit vlak gemaakt in vergelijking met vorig jaar. De samenleving moet continue bewust gemaakt worden van dit verschijnsel met het doel hiermee af te rekenen. Inverband met wereld anticorruptiedag gebruikt de Partij voor Democratie en Ontwikkeling de slogan: “Je doet niets als je geen DOE zegt”. Op deze wijze wil de partij zich rechtstreeks richten tot de burgers van ons geliefd Suriname. Sinds haar oprichting in 1999 zet zet de partij zich in om corruptie terug te dringen. Het is echter gebleken dat opeenvolgende bestuurders hieraan niet hebben willen meewerken. Met een zekere mate van stelligheid mag gezegd worden, dat sinds de partij voorop loopt in de strijd om de anti corruptie wet te behandelen, goed te keuren en af te kondigen, door zowel bestuurders als prominente burgers naar het hoofd geslingerd krijgt dat de anti corruptiewet overbodig is en dat er bovendien al voldoende wetgeving is om corruptie te bestrijden. Als bovengenoemde argumenten waar zouden zijn, bevestigt dat alleen maar onze bewering dat bestuurders genoemde wetten niet hebben willen toepassen en zo de totale samenleving verder hebben verziekt. Een ander argument kan zijn dat delen uit de samenleving willen voorkomen dat de concept anti corruptie wet wordt ingevoerd, omdat het in het voordeel van de samenleving zal werken. Het gaat echter niet slechts om een anti corruptie wet maar een pakket van maatregelen. De klokkenluiders wet, de wet op de instelling van een ombudsbureau en de wet openbaarheid van bestuur, moeten ook nog worden behandeld. Deze wetten zullen er voor zorgen dat de anti corruptie wet echt zoals bedoeld kan functioneren. Corruptie is misbruik maken van toevertrouwde macht om er persoonlijk voordeel uit te halen. Het vernietigt een samenleving, omdat de burgers die afhankelijk zijn van mensen die integer behoren te zijn en aan wie ze regeermacht hebben toevertrouwd, hun recht niet optimaal kunnen beleven. De belangrijkste sleutel tot corruptie bestrijding is volgens DOE de integriteit van alle individuen die deel uit maken van een samenleving. Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat men zijn functie als burger, ambtenaar en opvoeder adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van goed burgerschap, ambtenaarschap en ouderschap. Kernbegrippen hierbij zijn: professionaliteit, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Iedereen moet altijd bereid zijn vanuit zijn of haar positie verantwoording af te leggen over gepleegde handelingen. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat wij niet kunnen volstaan met het verwijzen naar het corruptief gehalte van een vorige of huidige regering. Als burger, (ex) bestuurder en ouder moet eerst het eigen handelen geevaluerd en getoetst worden. Indien men tot de conclusie komt bewust of onbewust betrokken te zijn geweest of nog is bij corruptieve praktijken, dan is het tijd om terug te geven wat men zichzelf onrechtmatig heeft toegeëigend. Zo wordt een begin gemaakt om te werken aan de eigen integriteit. Degenen die integer handelen worden opgeroepen anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. De meest simpele wijze is het eigen verhaal met betrekking tot integer handelen aan een ander te vertellen. Als vanuit deze actie-gedachte gewerkt wordt komt er in onze samenleving meer energie en bewustwording vrij om oprecht de strijd aan te binden tegen hardnekkige corruptieve kernen. De gevolgen van corruptie zijn duidelijk: toenemende armoede, geen toegang tot grond, gezond drinkwater, gezondheidszorg, onderwijs, en adequate huisvesting, steeds meer aantasting van het recht op woongenot en vernietiging van ons milieu. Vandaar de oproep om zowel individueel als gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en de strijd aan te binden tegen elke vorm van corruptie. Als burgers, opvoeders en bestuurders kan gezamenlijk corruptie terug gedrongen worden.

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: