VSB reageert in kwestie gunning brandweerattributen

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft kennis genomen van de discussies die de afgelopen periode zijn gevoerd betreffende de gunning door de overheid na een openbare inschrijving voor het leveren van goederen ten behoeve van het Korps Brandweer van het Ministerie van Justitie en Politie. Door de ondernemer die voor de laagste prijs heeft ingeschreven en agent is van de producten, zijn feiten naar voren gebracht waaruit moge blijken dat gunning is verleend aan een ander bedrijf voor het leveren van de goederen bestemd van dezelfde kwaliteit, echter tegen een bijna tweemaal zo hoog bedrag. Hiermee zou de Staat Suriname ernstig worden benadeeld. In een kleinschalige economie als die van Suriname getuigt het van moed en vastberadenheid als een ondernemer de durf opbrengt om naar zijn mening niet toelaatbare handelingen van overheidsfunctionarissen en bestuurders aan de kaak te stellen. Veel ondernemingen immers zijn deels afhankelijk van de overheid bij het leveren van goederen, diensten of werken. Vanuit die wederzijdse afhankelijkheid zijn ondernemers die zich slachtoffer achten van oneerlijke handelingen, doorgaans niet geneigd om ruchtbaarheid te geven uit vrees voor rancune zijdens de overheid. Bij overheidsgunningen rust daarom bij uitstek de plicht op de schouders van overheidsfunctionarissen en bestuurders om de basisuitgangspunten van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Openbare aanbestedingen of algemene offerteaanvragen zijn zeer in het bijzonder een middel om een ‘level playing field’ te creëren en door een gezond en weloverwogen concurrentiebeding de meest gunstige prijs of meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding af te dwingen voor datgene dat door de private sector geleverd moet worden. In het bestek of het programma van eisen dienen dan ook uiterst zorgvuldig, gedetailleerd en op deskundige wijze de kwaliteits-, technische- en andere criteria te worden vastgelegd waaraan de te leveren producten moeten voldoen. Het moge dan ook verwondering wekken als de gunningadviescommissie het advies uitbrengt om de levering van Persoonlijke Standaards uitrusting en attributen voor de Brandweer te gunnen aan de hoogste inschrijver op basis van ‘moderne inzichten en nieuwe opvattingen’. De tien andere inschrijvers zouden onvoldoende hebben ingespeeld op de nieuwere uitvoering van de goederen. Verwacht mag echter worden dat bij een eerlijke en transparante aanbesteding, deze ‘moderne inzichten, nieuwe opvattingen en nieuwere goederen’ als zodanig vertaald zouden moeten zijn in de gunningcriteria. Het zich benadeeld voelend bedrijf heeft aangetoond dat met barcodes is aangegeven om welke te leveren goederen het gaat. Het is dan ook onduidelijk welke andere criteria er dan golden bij de beoordeling van de uitgebrachte offertes. Opmerkelijk is ook dat slechts vier van de zeven leden van de gunningcommissie, het gunningadvies voor akkoord hebben ondertekend. De VSB had verwacht dat de Regering, gelet op haar beleidsvoornemen voor goed bestuur en bestrijding van corruptie, een diepgaand onderzoek zou instellen naar de naar voren gebrachte feiten. Dit zou bij voorkeur dienen te geschieden door een deskundige en onafhankelijke commissie. Geschillen over aanbestedingen worden in ons land tot nog toe veelal berecht door de gewone rechter. De rechter is echter veelal niet uitgerust met specifieke kennis. Wat betreft de wettelijke regelingen voor overheidsaanbestedingen bestaat er een veelheid aan van regelingen. Gesteld kan worden dat de ondernemer die zijn recht wil zoeken, in een doolhof terecht kan komen. Dit vraagt om een resolute aanpak in het kader van de rechtszekerheid voor ondernemers. Ook moet er nu daadwerkelijk de anti-corruptiewet door De Nationale Assemblee behandeld worden. Tot slot is de VSB van mening dat niet transparante overheidshandelingen die zwemen naar onoorbare praktijken en oneerlijke concurrentie, niet alleen de ondernemers maar de gehele bevolking kunnen benadelen en het vertrouwen in het naar behoren functioneren van het overheidsapparaat, doen afnemen. Het is dan ook de plicht van een zichzelf respecterende overheid om vermeende onmaatschappelijke handelingen ten nadele van de Staat Suriname een halt toe te roepen en de nodige maatregelen te treffen tegen functionarissen en bestuurders die zich hieraan schuldig mochten hebben gemaakt.

error: Kopiëren mag niet!