Suriname participeert aan REDD+conferentie in Panama

Suriname heeft eind oktober deelgenomen aan een REDD+conferentie voor landen met een REDD+ programma. In maart van dit jaar heeft Suriname haar REDD+ voorbereidend project goedgekeurd gekregen van de Wereldbank. De workshop in Panama was bedoeld om een strategie uit te werken hoe Inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen bewust en vrijwillig te betrekken bij het REDD+ programma van de Verenigde Naties (UN-REDD). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Free, Prior and Informed Consent (FPIC). REDD+ is een mechanisme om op een duurzame manier om te gaan met het milieu c.q. het bos. De plus achter REDD heeft te maken met onder andere de financiële compensatie die bosrijke landen, zoals Suriname, uit het programma kunnen krijgen, omdat zij hun bossen hebben laten staan. Het uitgangspunt voor de workshop in Panama is geweest dat het succes van REDD+ o.a. afhankelijk is van de actieve participatie van Inheemsen en de in stamverband levende gemeenschappen. Het overgrote deel van het bos op de planeet aarde bevindt zich in de woon- en leefgebieden van deze mensen; daar wonen zij en hebben met hun leefgewoonten een belangrijke bijdrage geleverd aan het duurzaam behoud van het bos. Het REDD+programma heeft als hoge prioriteit de participatie van deze belangrijke partners. In het programma is het de bedoeling de cruciale rol van deze gemeenschappen te herkennen voor een lang termijn duurzame investering van REDD+. FPIC staat voor vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen instemming. Het is een manier om Inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen te betrekken bij ontwikkelingsactiviteiten die in hun gebieden ontplooid zullen worden. Het principe houdt in dat de gemeenschappen voorafgaand aan de activiteiten de kans moeten krijgen hun mening te geven over het voorgenomen project. Ze mogen daarbij niet gedwongen worden en hun besluit moet weloverwogen zijn. De gemeenschappen zullen geïnformeerd worden en krijgen de kans om hun mening en bezorgdheden te uiten. Deze worden dan meegenomen in het projectvoorstel. Ingeval de invloed van het project dusdanig is dat het grote veranderingen teweegbrengt, is instemming nodig. Aan de workshop in Panama heeft Suriname samen met 7 andere landen, (Columbia, Paraguay, Costa Rica, Panama, Honduras, Peru en Equador) geparticipeerd. Gebruikmakend van het FPIC-principe wordt gewerkt aan een bewuste en doelgerichte participatie van de doelgroepen aan het REDD+programma, waar hun eigen inbreng prioriteit geniet voor het welslagen van het programma. Niet adequate beleidsmechanismen om deze gemeenschappen te betrekken bij landgebruik kan op lange termijn een averechtse uitwerking hebben bij de verdeling van nationale en internationale voordelen uit de duurzame REDD+investeringen. Suriname werd in Panama vertegenwoordigd door een medewerker van het Nimos, een vertegenwoordiger van het Grondenrechtenbureau bij het Kabinet van de President, een vertegenwoordiger van het Marron Vrouwen Netwerk, een vertegenwoordiger van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) als partner bij het REDD+ programma in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!