Is de mens godvrezend? Een interessante causerie in Tori-oso

Er was via de media bekend gemaakt dat er op 17 oktober een voordracht zou worden gehouden in de inmiddels welbekende Tori-oso. Men zou het hebben over de Afrikaanse cultuur als religie en de Bijbel in het teken van de godsdienst. Het was openbaar en iedereen was dus welkom. Ik ben er ook naar toe gegaan. Er bleek heel veel interesse te zijn voor die voordracht, vrijwel alle beschikbare zitplaatsen waren bezet. Na een inleiding begon de heer Koorndijk met zijn presentatie. De voordracht op zich was heel duidelijk, interessant en ook zeer leerrijk. Uit het betoog blijken er, met betrekking tot de interpretatie van de Afrikaanse cultuur die als religie moet worden beschouwd, nog veel vragen te zijn die nog beantwoord moeten worden. De heer Koorndijk gaf zelf aan dat er een gedegen evaluatie moet worden gemaakt teneinde te weten te komen hoe die betreffende cultuur is ontstaan. Het is helaas in de context van dit korte artikel niet mogelijk om zijn voorstel weer te geven op welke wijze de genoemde evaluatie eigenlijk dient te geschieden. Het is toch wel wenselijk dat het advies van de heer Koorndijk serieus in overweging wordt genomen door de desbetreffende doelgroepen binnen de samenleving. Tijdens de voordracht zijn enkele belangrijke delen uit bepaalde hoofdstukken van zowel het oude als het nieuwe testament behandeld welke hij op zijn eigen wijze duidelijk heeft toegelicht. De presentator heeft ook wel heel wijs gehandeld door het aan de aanwezigen over te laten hun eigen conclusie te trekken uit hetgeen naar voren was gebracht. Betrokkene heeft daarbij ook wel een zeer correcte opmerking gemaakt omtrent een belangrijke auteur uit het Nieuwe Testament nadat volgens het Oude Testament de Here God de mens had geschapen. Hij die niet is onderworpen aan andere goden. De mens hoeft dus geen onderdaan te worden van een of meerdere goden hier op aarde. Maar omdat andere goden waarschijnlijk ook aanbidding van de mens wensen, proberen zij, in tegenstelling tot de wil van de Schepper van hemel en aarde, die mens te leiden. Indien wij aandachtig de vele geschriften betreffende de godsdienst doornemen, valt op te merken dat er vaak onsamenhangende uitspraken zijn gedaan die bovendien veel twijfel wekken. En toch zijn er heel veel mensen op de wereld die deze religie als de juiste godsdienstleer aanvaarden. De mens is door zijn Schepper boven alles hier op aarde verheven. Man en vrouw hebben hun eigen verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen. Daarbij moet de man zich adequaat over de vrouw ontfermen, terwijl de vrouw de man moet volgen. Velen leven met de gedachte dat de Bijbel door de blanken is samengesteld en zij trekken op basis hiervan de juistheid van de inhoud in twijfel. Het is natuurlijk heel jammer dat deze stelling wordt gehanteerd. In de ogen van de Here God zijn alle rassen als mens aan elkaar gelijk. De verschillende rassen en culturen zijn waarschijnlijk ontstaan doordat de Here God de mensen geografisch over de gehele aarde had verspreid. En dit heeft zich in de loop der tijden, en tot heden toe, verder ontwikkeld. De Here Jezus heeft gezegd dat hij niet is gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Ook is hij niet gekomen om enige wet van God te veranderen. Hij is slechts leermeester, maar wij allen zijn gelijk benadrukte hij ook al. De ellende in de wereld vindt haar oorzaak in de godsdienstleer die niet in overeenstemming is met de wil van de Schepper. Is de mens dan wel godvrezend?
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: