Stigmatisering VHP een doelbewuste geniepige daad

Dat de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), als gevolg van het onverwachte en verrassende succes bij de bewoners van Moengo een week geleden, door politieke tegenstanders zwaar getackeld zou worden, is een feit waarmee serieus rekening werd gehouden. Immers , persberichten spraken van een politiek-historische daad en de beelden van VHP voorzitter Santokhi met een Marron kleutertje op de arm, omringd door laaiend enthousiaste Moengonezen circuleerden dagenlang door het land en haalden zelfs buitenlandse nieuwssites. Begrijpelijk dus dat politieke opponenten zwaar geschokt uit hun lethargie overeind schoten en in paniek naar elkaar toe kropen om snode plannen te beramen.
Uiteraard niet bepaald iets om over te juichen, maar voor de VHP evenmin reden daar wakker van te liggen. De partij beschikt namelijk over, en dat moet als algemeen bekend worden verondersteld , een ontzagwekkend arsenaal aan intellectuelen afkomstig uit het hele spectrum van academische disciplines, die ,als het erop aankomt niet er voor schromen de discussie of het debat met wie dan ook aan te gaan . Kennis, kundigheid en eloquentie zijn trouwens van oudsher de voornaamste strijdmiddellen van de VHP en de partij zal van dat model niet afwijken. Dat op de talloze recente commentaren en analyses , ten dele resulterend uit het Moengo succes, nochtans enige respons is uitgebleven komt enkel dan ook omdat de VHP ,zoals het een professionele en fatsoenlijke politieke organisatie betaamt, iedere evenwichtige en objectieve mening,hetzij pro hetzij contra, respecteert en de inhoud van het gepubliceerde voor rekening van de betrokkenen laat.
Behalve dan in gevallen waarin een politieke tegenstander, vermoedelijk gedreven door gebrek aan een kritische hoeveelheid ratio of redeneervermogen, een dusdanige aanval op de Oranje partij onderneemt welke vergeleken zou kunnen worden met een onverwachte hypergemene “punch below the belt”. Want dat is precies de metafoor welke van toepassing is op het kwaadaardige cliché van de heer August Boldewijn wanneer hij, in een radioprogramma van een bekend station en waarover daags daarna berichtgeving in een ochtendblad volgde, de VHP schofferend etaleert als een etnische partij en voorzitter,Chandrikapersad Santokhi aanduidt als een leider van etnische politiekvoering. Voorts dat de VHP voorzitter geen kans maakt op het komende presidentschap vanwege diens, door hem (Boldewijn) gesignaleerd etnocentrisme. En als klap op de vuurpijl van zijn tirade Boldewijn nog een stevige verwensing slingert richting Brunswijk en het de Abop voorzitter kwalijk neemt dat die aanwezig heeft durven zijn op een VHP bijeenkomst. Snapt u de walgelijke subtiele boodschap?? En dat anno 21 ste eeuw , van een ‘kondremang’ met wie al 140 jaar dit moederland wordt samengedeeld ? En meer nog een persoon die er zo prat op gaat een geleerde op universitair niveau te zijn en prominent onder elk flut krantenstukje van hem jubelend zichzelf de hemel inprijst als doctorandus en bestuurskundige met de kennelijke bedoeling zijn vermeende autoriteit als intellectueel te bevestigen.
Het zou de doctorandus gesierd hebben indien hij z’n gemene bewering met onweerlegbare bewijzen had onderbouwd zoals van een wetenschapper wordt vereist. En dat uitleg was gegeven over methodologie, maatstaven en criteria aan de hand waarvan de bestuurskundige zijn conclusie van etnische politiekvoering op baseert.Want dan zouden wij terstond ook alle andere politieke partijen(de partij van Boldewijn incluis) en maatschappelijke organisaties in ons land volgens diezelfde methodiek aan een soort etnische toetsing kunnen onderwerpen. Maar daar wordt door Boldewijn wijselijk met geen woord over gerept. Wie weet of meneer de academicus dan niet steil achterover zou zijn gevallen van de uitkomst. Het zou voorts eveneens passend zijn geweest indien de wetenschapper Boldewijn een beschrijving had gegeven van de gehanteerde vergelijkingsmodellen van zijn empirisch onderzoek die geleid hebben tot zijn boosaardige vaststelling . Juist vanwege de afwezigheid van een autenthieke academische werkwijze komen wij tot het oordeel dat de heer Boldewijn opzettelijk te kwader trouw en gluiperig bezig is geweest. Wij spreken dan ook onze verfoeiing uit over diens gemene ,geniepige en hatelijke aantijging aan het adres van de VHP en haar leider. “Niets dan diepe schande over u als ‘srananman’ meneer Boldewijn. Gelukkig dat de gemeenschap en vooral de jongeren in ons land geen boodschap hebben gehad aan uw verdorven ideeën, gelet op de vele scheldkannonades en beschimpingen aan uw adres onder aan het artikel in dezelfde krant” .
Teneinde u enigszins van uw schandelijke dwaling af te helpen meneer Boldewijn raden wij u dringend aan de volgende punten aandachtig in beschouwing te nemen:
1. De afkorting VHP staat reeds bijkans een halve eeuw voor:Vooruitstrevende Hervormings Partij en staat even als iedere andere politieke partij open voor elke Surinamer. En ook al slooft u zich uit onze naam op slinkse wijze anders te interpreteren, het zal u niet lukken.
2. De VHP heeft,vanwege haar oprechte inborst en hoge beschavingsniveau,nooit andere politieke organisaties beticht van etnische politiekvoering ofschoon met gemak daar voldoende redenen voor gevonden zou kunnen worden , vooral voor de uwe. We zijn immers geen vreemden in Jeruzalem.
3. De VHP is recentelijk naar Moengo getogen op uitnodiging van de bewoners aldaar en zij is,of u dat nou leuk vindt of niet, met trots en genoegen er naar toe gegaan om de Marrongemeenschap aldaar die ondersteuning te bieden die zij van uw partijcombinatie heeft moeten ontberen.En nog even ter informatie: de volgende haltes zijn Brokopondo en Sipaliwini.
4. De huidige voorzitter van de VHP staat algemeen bekend om zijn oprechte streven naar harmonische natievorming en een grote meerderheid van de bevolking in ons land hoopt er daarom vurig op dat hij na de volgende verkiezingen de scepter van s’landsbestuur in handen kan nemen ter heil en welzijn van iedere landgenoot. En of dat u nou zint of niet, daar zult u, cum suis, helaas bitter weinig tegen kunnen doen.
5. Ten slotte meneer Boldewijn, wij VHPers zijn Surinamers in hart en nieren, weliswaar met een ander uiterlijk, omdat de natuur ons nu eenmaal zo heeft geschapen. Maar u verwacht om die reden toch niet van ons en onze voorzitter, dat wij, om door u als Surinamer te kunnen worden aangemerkt , terughuppelen naar onze Schepper met het verzoek ons te herscheppen naar beeld en gelijkenis van uzelf?? Nee toch meneer de intellectueel , want anders dwingt u ons de verklaring af te leggen dat met zulke intellectuelen er absoluut geen mongooltjes meer nodig zijn.
Tot slot : Kwade boodschappers en gifmengers zijn al sedert de Bijbelse tijd onder de mensen geweest en hebben er vermomd rondgedoold met het verderfelijke doel ongemerkt haat en verderf te zaaien in de harten van eenvoudige zielen. Wij van de VHP weigeren vooralsnog aan te nemen dat meneer Boldewijn tot deze categorie gerekend moet worden. Wij gaan er eerder van uit dat zijn snode uitspraken ingegeven zijn door een ongelukkige inborst, pure naïviteit,politieke onvolwassenheid en een schromelijk tekort aan oprecht nationalisme en naastenliefde. Hopelijk ziet meneer Boldewijn dat zelf ook zo gauw mogelijk in. Wel jammer dat hij ,om daarvan doordrongen te geraken waarschijnlijk nog enige tijd over moet doen, want dan hadden wij dit stuk niet hoeven te schrijven.
Bureau Woordvoerder VHP

error: Kopiëren mag niet!