Stop het beleid van verspilling en corruptie

nfbepDe samenwerkende politieke partijen, verenigd in het Nieuw Front en de politieke Partij Broederschap en Eenheid in de politiek (BEP), hebben kennis genomen van verontrustende signalen uit de gemeenschap en wensen het volgende onder uw aandacht te brengen:
Het Surinaamse volk gaat, 2 jaar en 10 maanden na het aantreden van de Regering-Bouterse, gebukt onder wurgende sociaal-economische omstandigheden, waardoor de kwaliteit van het leven aanzienlijk is aangetast. De regering is er niet in geslaagd om welvaart en welzijn te brengen, waardoor vele burgers onder een onaanvaardbaar bestaansminimum leven.
De Regering-Bouterse heeft een riante startpositie gehad vanwege de solide sociale- en macro-economische erfenis die de vorige regering haar naliet. Ondanks deze solide basis en de gunstige wereldmarktprijzen van onze minerale exportproducten olie en goud, is er thans sprake van structurele achteruitgang op vrijwel elk gebied. De vele beloften die de regering met fanfare (bombari) heeft gedaan, zijn niet gerealiseerd. Voor een deel is zulks te wijten aan de miskenning van de noden van grote delen van de gemeenschap. De fundamentele oorzaak voor het falend beleid van deze regering is gelegen in de omstreden attitude en het politiek-bestuurlijk onvermogen.
Dit blijkt o.a uit het volgende:
1. De staatsinkomsten zijn in de periode tussen 2010-2012 met SRD 1,2 miljard gestegen, zoals blijkt uit de gegevens van de financiele instituten. Dit is een toename van minstens 40%. Ondanks deze forse stijging van de staatsinkomsten is de regering niet in staat om sociaal-maatschappelijke progressie te brengen. De overheidsuitgaven zijn mede als gevolg van dubieuze en oneigenlijke bestedingen drastisch toegenomen. De overschrijdingen zijn structureel van aard en de regering geeft dus meer uit dan zij ontvangt. De regering koerst naar een situatie van toenemende voorschotten van de Centrale Bank van Suriname(CBvS) om aan haar verplichtingen te voldoen.
2. De staatsschuld is inmiddels fors opgelopen.
3. De monetaire reserve is een waarborging voor de dekking van onze Surinaamse munt. Uit rapportages van de Centrale Bank van Suriname blijkt dat de monetaire reserve wordt aangetast. In de periode december 2012 tot maart 2013 is onze monetaire reserve verminderd met bijna USD 140 miljoen. De goudvoorraad is geslonken met 10.000 troy ounces in maart en april 2013.
4. De USD valutakoers, die de vorige regering gedurende 7 jaren heeft geconsolideerd op SRD 2.80, kon deze regering nauwelijks een half jaar volhouden. De devaluatie van onze munteenheid (de SRD) in 2011 heeft de koopkracht van de burger aanzienlijk aangetast en dit heeft negatieve effecten gehad op de financiële armslag en het welbevinden van de burgers. Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is de koopkracht in 2011 verminderd met minstens 20%. De verhoging van de brandstofprijs, de zogenaamde Government Take, heeft de verarming van het volk vergroot.
Wat doet de Regering met de gelden van het Surinaamse Volk?
De verkeerde bestedingen, inefficiëntie en verspilling van staatsmiddelen zijn enorm.
Dit komt onder andere tot uiting in:
– het afkopen van het bruggencontract met Ballast Nedam voor de som van ongeveer EURO 595.000
de miskoop van een ambassadegebouw in Parijs;
de vele dubieuze onderhandse gunningen;
de peperdure reizen van de President en diens gevolg;
de bepantsering van het Presidentieel Paleis voor bijkans SRD 10 miljoen;
buitensporige aankoop van dure voertuigen enz.
De regering is niet in staat geweest om fundamentele vraagstukken aan te pakken en de ontwikkelingskansen van Suriname te vergroten. Er zijn geen noemenswaardige vorderingen geboekt op velerlei gebied. Er is bitter weinig gerealiseerd van:
het grondenrechtenvraagstuk, ordening van de goudsector, hervormingen in de onderwijssector, de kruistocht tegen corruptie, de effectieve aanpak van de criminaliteit , de bouw van voldoende woningen, creatie van duurzame werkgelegenheid.
Het aanbestedings – en gunningsbeleid is corruptievoelig, niet transparant en leidt daardoor tot oneerlijke concurrentie. Dit geeft geen impulsen tot kwaliteitsverbetering, ontwikkeling en groei. De formele controle instituten kunnen niet naar behoren functioneren. Onder deze omstandigheden kan er moeilijk gesproken worden van integer openbaar bestuur (Good Governance).
Aangezien de overheidsuitgaven groter zijn dan de ontvangsten, onstaan er structurele overheidstekorten. Het gevaar dreigt voor het aangaan van onverantwoordelijke leningen voor onder andere consumptieve doeleinden. De overheidstekorten leiden tot stagnaties in het betalingsregime en tasten de geloofwaardigheid van de regering aan. Lokale investeerders en producenten c.q. leveranciers van goederen en diensten kunnen niet op tijd worden betaald.
Het is onduidelijk welke prioriteiten de regering stelt.
De duurzame ontwikkeling die door de regering-Bouterse in het vooruitzicht was gesteld, blijft uit.
Er vinden geen investeringen plaats in alternatieve duurzaam productiegerichte sectoren om de werkgelegenheid te bevorderen en de verdiencapaciteit van ons land te vergroten.
Het Ontwikkelingsplan (OP) wordt verminkt uitgevoerd. Van de uitvoering van het Structureel Verbeteringsprogramma wordt niet veel gemerkt.
De ondernemingstimulerende initiatieven zijn beslist onvoldoende. De agrarische sector wordt geteisterd door overvloedig water en de ondergelopen productiearealen bieden weinig vooruitzichten op een redelijke oogst.
Uiteenlopende gebieden bevinden zich thans onder water. Het ongerief en schade aan bezitingen van burgers is aanzienlijk.
De onderwijsinnovaties verlopen stroef en de openlijke verdachtmakingen tussen het Minov en de voormalige voorzitter van de Task Force zijn ronduit beschamend.
De uitvoering van het Sociaal Akkoord laat op zich wachten.
De belofte voor de creatie van 20.000 banen is niet waargemaakt.
Het is zorgwekkend dat Suriname door gezaghebbende internationale organisaties wordt aangemerkt als een land, waar er achteruitgang is geconstateerd met betrekking tot democratie en rechtsstaat.
Terug op het juiste spoor
Een belangrijk resultaat van het door Nieuw Front en haar partners gevoerd beleid was een samenleving die nationaal en internationaal gerespecteerd werd. Zij hebben zorggedragen voor een transparant, kundig en voorspelbaar beleid, welke garanties bood voor een progressief sociaal-economische ontwikkeling van Suriname.
Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling en de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek nodigen alle positieve krachten in Suriname uit om in nationaal belang een bijdrage te leveren en initiatieven te ontplooien ter ombuiging van het huidige vernietigend
beleid naar een constructief beleid. Wij hebben de overtuiging dat wij dan wederom het pad van rust, orde, veiligheid, stabiliteit en duurzame ontwikkeling zullen opgaan. Het Surinaamse volk heeft het recht op een waardig en waardevol bestaan, waarbij burgers genoeg mogelijkheden hebben om op een behoorlijke wijze in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
De politieke Partijen van het Nieuw Front, de VHP, de NPS, de SPA en DA’91 en de BEP

error: Kopiëren mag niet!