“Green paper” voor energiesector is basis voor wetgeving en energieautoriteit

‘Er is een groot verschil tussen de eenvoudige tijd van de privé “kokolampu” en de complexe moderne tijd met haar enorme electriciteitsgebruik. De overheid draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat energie en elektriciteit als drager van de sociaal economische ontwikkeling beschikbaar en toegankelijk zijn voor de samenleving.’ Dit zei minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bij de aanbieding van de final draft “Suriname Electrical Power Sector”op woensdag 14 november op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen .
 De energie “Green Paper” is tot stand gekomen in opdracht van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, op basis van eerdere concept beleidsdocumenten, recente gesprekken met belangrijke “stakeholders”, ruime stakeholders consultatie en een recent voorstel van een consultant van de Inter-American Development Bank (IDB). Dit document behelst het kader, de uitgangspunten en prioriteiten voor de Surinaamse electriciteits sector, om zodoende de regering van de Republiek Suriname voldoende armslag te geven om de Surinaamse energiezekerheid te garanderen op kort, midden en lang termijn. In dit kader moet er ook rekening gehouden worden met de duurzaamheid, beschikbaarheid, maatschappelijke acceptatie, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van energievoorziening.
Volgens ir. Idries Taus, voorzitter van de werkgroep, ontbreekt de adequate wetgeving in de energiesector. De realisatie van benodigde wetten en regels moet aandachtspunt nummer 1 zijn. Om de Surinaamse energiezekerheid structureel te kunnen garanderen, moet de Energieautoriteit met haar werkarm het ‘Energie-instituut’ ten spoedigste worden ingesteld. De behoefte hiervan is ook op de recent georganiseerde meeting door de stakeholders benadrukt.
Direct na de goedkeuring van dit basisbeleidsdocument door de regering zal het ministerie de werkzaamheden ter vaststelling van de wet- en regelgeving en de instelling van de autoriteit ter hand nemen. Voorts zal met deze goedkeuring formeel het traject worden ingezet naar de volgende fase van de beleidsformulering “The White Paper”.
Minister Hok benadrukte het belang van het instellen van de autoriteit die ons zal helpen om de energiesector in Suriname tot volwaardige ontwikkeling te brengen. Hij geeft verder aan te rekenen op de verdere ondersteuning van de commissieleden en de resource persons bij de vele werkzaamheden. De resource persons, een 6 man grote groep van energiedeskundigen, hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de greenpaper.
De resource persons die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de “Green Paper” zijn de heren ing. Ruben Yang, ir. Lothar Boksteen, de consultants Daniel Lachman MSc en ir. Michael Kopinsky en de docent ir. Ryan Nannan.
De minister deelde ook mede dat binnenkort een Bureau voor Energieaangelegenheden zal worden ingesteld op het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!