Cyanidemanagement goed aanpakken

Er heeft zich enkele dagen geleden een incident voorgedaan, waartegen de vakbond gisteren in de krant in het geweer kwam. De opslag van het cyanide op het emplacement op en nabij de Rosebel Goldmines is tijdens de periode van milieuminister Clifford Marica aan de orde gebracht door de oppositie, toen de NDP. We kunnen ons heugen dat over lekkages naar het milieu toe er toen veel kritiek is geweest en dat er veel bezorgdheid is geuit door de NDP- parlementariërs. Er zou cyanide zijn gelekt naar een kreek. Het verhaal zou toen luiden dat die lekkages niet gevaarlijk zouden zijn voor het milieu. Er is altijd vrees bestaan voor het cyanide. Nu hebben twee personen in het hospitaal moeten liggen, omdat er iets met cyanide in hun buurt op de werkplek aan de hand zou zijn. Op het verweer van de bond komen wij zo terug. DNA- parlementariërs zouden het woord ‘verdoezelen’ in de mond hebben genomen. Maar wat is cyanide nu eenmaal? Het gebruik van cyanide is gestegen volgens de statistieken van  Iamgold. Met betrekking tot schadelijke stoffen zegt Iamgold dat het gebruik van cyanide nauwgezet gevolgd wordt door het bedrijf. Hetzelfde geldt voor explosieven, brandstof en andere chemicaliën. Al de sites van Iamgold kennen uitgebreide procedures die in werking zijn voor het veilig transporteren, opslaan, behandelen en wegdoen van cyanide en andere substanties, deelt het bedrijf mede. De toename van het gebruik van cyanide op Rosebel is volgens het goudbedrijf het gevolg van de gestegen productie van goud in de afgelopen jaren. Cyanide kwam eind jaren ’70 in het nieuws toen in buurland Guyana 900 sekteleden van de People’s Temple zelfmoord pleegden in de binnenlanden. Hoe reageert cyanide in het lichaam? Het cyanide-ion hecht zich aan celenzym van de ademhalingsketen (cytochroom A3) waardoor het de dissimilatie van het lichaam blokkeert. Dat leidt in korte tijd, binnen enkele minuten tot de dood. Acute blootstelling aan cyanide kan leiden tot algemene zwakte, hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, paniek, kortademigheid, misselijkheid en braken. Werknemers zouden zich nu niet veel meer herinneren van wat er bij het incident is gebeurd. Zou dat te maken hebben met de verwarring die door de incidentele blootstelling kan ontstaan? Door de kortademigheid kan degene die in contact komt met cyanide, in coma raken. Uiteindelijk kan dit tot de dood leiden. Bij grote doses blauwzuur raak je meteen buiten bewustzijn. Bij chronische blootstelling zijn de gevolgen ernstiger. Bij chronische blootstelling kan dit leiden tot dezelfde soort symptomen. Vooral zwakte, misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid kunnen dan voorkomen. Het kan leiden tot irritatie van de huid en neus. Er kunnen ook schildklierveranderingen optreden. Bij blootstelling aan een hogere dosis treedt binnen seconden tot minuten de dood door verstikking in.
Uit hoofde van de corporate social responsibility heeft de Rosebel Goldmines zich gecommitteerd aan bescherming van het milieu, voorkoming van schade en rehabilitatie waar schade onvermijdelijk is. Ook heeft het goudbedrijf zich gecommitteerd aan de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Deze beperking die het bedrijf aan zichzelf oplegt, gaat verder dan de minimale bescherming die uit onze wetgeving moet voortvloeien. Maar waarom wordt nu gesproken over een verdoezeling. Dat zou betekenen dat het bedrijf doet voorkomen dat er geen ongeval met cyanide is gebeurd. De parlementariër meent dat er wel degelijk iets ernstig aan de hand is. De volksvertegenwoordiger heeft zich over de onwel geworden arbeiders omstandig laten informeren door hun collega-medewerkers van de goudmijn die het gebeuren van nabij hebben meegemaakt. De twee slachtoffers die in contact kwamen met het gif, zouden erg aan toe zijn geworden. Daarom moesten ze met spoed worden afgevoerd naar AZP, wordt door de parlementariër gezegd. Eén van hen zou nauwelijks meer kunnen ademen, wordt verklaard door de parlementariër.
Er is onderzoek gedaan door het bedrijf en door regeringsautoriteiten gericht op de milieuverontreiniging. Het resultaat is dat er geen milieu is verontreinigd. Waar er rook is, is er vuur, moet gesteld worden. Er zou al eerder, als afgegaan wordt op de kritische vragen die door milieuminister Marica moesten worden beantwoord, cyanide in het milieu zijn gelekt. Er zijn geen zware maatregelen in dat geval getroffen. Nu is niet duidelijk of er wel sprake is van een milieuverontreiniging. Feit is wel dat de regering en ngo’s alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat er zich een ramp voordoet. Het bedrijf zou er ook goed aan doen om met cyanide heel voorzichtig om te gaan. Bedrijven die opdrachten krijgen om werkzaamheden te verrichten met betrekking tot cyanide en andere giftige stoffen moeten degelijk werk verrichten. Daarop moet streng opgelet worden door Iamgold zelf. Er zou volgens de parlementariër een vrees bestaan voor verontreiniging van de werkplaats en woongemeenschappen. Dat is een situatie die zeer te betreuren is. Het bedrijf moet bouwen aan het vertrouwen van de samenleving en de Staat moet het proces aanmoedigen. Het bedrijf zou er goed aan doen om, indien het voorval waar is, verbeteringen in het systeem te delen met de gemeenschap.
 

error: Kopiëren mag niet!