Internationale Dag van het Meisjeskind: 11 oktober 2012

11 oktober is in 2011 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van het meisjes kind. Het doel van deze dag is een verhoogde bewustwording teweeg te brengen in verband met de nog steeds aanwezige discriminatie en geweld tegen meisjes evenals het vertrappen van hun mensenrechten. Deze dag biedt de ruimte extra aandacht te besteden aan de vele barriéres en belemmeringen welke meisjes wereldwijd nog ondergaan en ons te buigen over hoe hier een eind aan te brengen.
Hoewel er vooruitgang is geboekt op vele gebieden zijn wereldwijd nog steeds drie keer zoveel meisjes in vergelijking met jongens ondervoed, zijn van de dertig miljoen kinderen die niet naar school gaan 70% meisjes en worden jaarlijks twee miljoen meisjes in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar verhandeld of gedwongen geplaatst in de sex industrie. Kinderprostitutie, vroege en verplichte huwelijken evenals verminking van de vrouwelijke geslachtsdelen behoren tot de gruwelijke en schadelijke handelingen waar miljoenen meisjes nog dagelijks slachtoffer van worden.
Ook in Suriname is er nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering en uitbreiding van het bestaande beleid voor bescherming en garandering van de rechten van onze meisjes. Het is in het belang van alle Surinaamse kinderen en vooral onze Surinaamse meisjes dat er zo snel mogelijk degelijk beleid geformuleerd wordt ter voorkoming van kinderarbeid.
Wanneer wij als Surinamers streven naar duurzame ontwikkeling dan moeten alle elementen die hier invloed op hebben, dus ook cultuur en tradities, deze duurzame ontwikkeling ondersteunen. Beleid, cultuur en tradities worden door mensen gemaakt en alle rechtgeaarde Surinamers moeten in staat zijn waar deze aspecten belemmeringen opwerpen voor ontwikkeling, deze aan te passen en te veranderen, zodat ze verworden tot sterke bouwstenen in het fundament voor Suriname’s duurzame ontwikkeling. Cultuur en tradities mogen nooit als excuus gebruikt worden om meisjes te weerhouden van het rechtmatig gebruik maken van hun mensenrechten en aanspraak te maken op gelijke bescherming van hun rechten en kansen door de Staat. Het enige wat nodig is, is de erkenning van de noodzaak en de wil tot daadwerkelijke verandering bij de Staat Suriname en alle Surinamers. Elk Surinaams meisje waar zij zich ook bevindt op ons grondgebied maakt aanspraak op gelijke bescherming en gelijke kansen!
Voor daadwerkelijke duurzame ontwikkeling is het stimuleren van mondige Surinaamse meisjes en het investeren in de ontwikkeling van onze meisjes onontbeerlijk voor het realiseren van de gewenste en noodzakelijke economische groei. De cyclus van armoede en geweld/misbruik kan alleen doorbroken worden als wij meisjes in staat stellen volledig te participeren in besluitvormingsprocessen en volledig te genieten van hun mensenrechten.
Ouders, verzorgers, families, jongens en mannen spelen hierin een belangrijke rol. De Staat heeft een cruciale rol en de verplichting om zorg te dragen voor de actieve bescherming en garantie van de rechten van meisjes. Elke indicatie dat er sprake zou zijn van kinderarbeid, waaronder kinderprostitutie en andere erge vormen van kinderarbeid, moet een verantwoordelijke regering onmiddelijk tot actie doen overgaan om de bescherming van onze Surinaamse kinderen in het algemeen en in het bijzonder onze Surinaamse meisjes nog serieuzer ter hand te nemen. Deze actie dient niet afhankelijk gesteld te worden van aantallen, aangezien elk Surinaams meisje dat het slachtoffer is van kinderprostitutie of andere erge vormen van kinderarbeid, er één te veel is!
Wereldwijd is aangetoond dat ondersteuning voor meisjes en hun basismensenrechten de sleutel is tot een gezonde maatschappij. Het verbeteren van het leven van meisjes leidt tot een golf van positieve effecten, want wat goed is voor onze meisjes is goed voor ons allemaal!
DA91 is overtuigd van het cruciale karakter van gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes binnen het streven naar duurzame ontwikkeling en welvaart voor alle Surinamers. Het is noodzakelijk dat onze Surinaamse meisjes daadkrachtige burgers worden die de ruimte krijgen al hun ambities waar te maken en op gelijke voet kunnen participeren binnen alle geledingen van de Surinaamse samenleving, met als belangrijke basis een kwaliteits educatie.
Alleen als wij aan deze voorwaarden voldoen zijn we op weg naar daadwerkelijke duurzame ontwikkeling. De ontwikkelings visie van DA91 heeft daarom als haar eerste bouwsteen goed onderwijs en bescherming voor alle Surinaamse kinderen met als doel hen te doen groeien tot mondige Surinaamse burgers met gelijke ontwikkelingskansen en hierbij telt elk Surinaams meisje even hard mee!

Angelic Alihusain-del Castilho, MA.
Lid DA91 Presidium

error: Kopiëren mag niet!