Toespraak minister Sitaldin bij opening nieuw schooljaar

Leerlingen, studenten, leerkrachten, schoolleiders, ouders en verzorgers,
De vakantie zit erop. Wij staan nu aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2012/ 2013. Een schooljaar waar wij wederom heel hard ons best zullen doen om ook in dit nieuwe schooljaar goede prestaties te leveren. Laten we met z’n allen vol goede moed en vastberadenheid het nieuwe schooljaar ingaan.
Wij gaan een nieuw schooljaar tegemoet met veel uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van verbetering van leerprestaties en het kindvriendelijk maken van het leermilieu. Deze uitdagingen zijn bestemd voor alle kinderen en studenten van heel het land. Het ministerie zal alles in het werk stellen om elke lerende in de gelegenheid te stellen zijn of haar gestelde doelen te bereiken.
Om de gestelde doelen te bereiken zal het ministerie een goed leerklimaat moeten scheppen.
Ten eerste zal er volop aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van onderwijsgevenden. Het Minov heeft het startsein hiervoor reeds gegeven door in de afgelopen week een motivatieweek te houden voor pas aangestelde leerkrachten op alle onderwijsniveaus waarbij praktijkvaardigheden extra zijn belicht. Voor verdere begeleiding van deze nieuwbakken leerkrachten is er een team gevormd dat uit 5 leden bestaat bij wie deze leerkrachten terecht kunnen voor verdere ondersteuning en adviezen.
Het beleid is er ook op gericht om het leerkrachtenkorps verder te professionaliseren op basis van aangegeven behoeften en knelpunten. Het centrum voor nascholing zal zorg dragen voor continue van de professionalisering van leerkrachten.
Leerkrachten zullen ook getraind worden in het gebruik van de applicatie van het leerlingenvolgsysteem. Het systeem is gebaseerd is op het volgen van de leerprestaties van leerlingen. Een goed gebruik hiervan stelt leerkrachten en ouders in een vroeg stadium in de gelegenheid acties te ondernemen ter verbetering van de schoolprestaties. Dit moet leiden tot het minimaliseren van het aantal zittenblijvers en vroege schoolverlaters.
Ten tweede is er voor het scheppen van een goed leerklimaat ook gezorgd voor nieuwe leermiddelen. De distributie van nieuwe leerboeken voor zowel de basis-, voj- als vos- scholen is in volle gang. De trainingen voor gebruik van de nieuwe leermethoden beginnen midden oktober voor alle onderwijsniveaus.
Ook zullen er voor zover mogelijk instructiebijeenkomsten worden gehouden voor ouders over de inhoud en het gebruik en van de nieuwe leermethoden voor het derde leerjaar van de basisschool. Deze bijeenkomsten zullen in het jaar 2013 worden gehouden bij de implementatie van de vijf nieuwe leergebieden.
Ten derde is het beleid van het ministerie erop gericht om elk kind waar hij zich ook bevindt of het nou in stad, district of het verre binnenland is, gelijke ontplooiingskansen te bieden. Het streven is gericht op gelijkheid in onderwijs- aanbod. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is er in geslaagd om 90 bevoegde leerkrachten aan te trekken voor het binnenland. Met het oog op het bieden van onderwijs aan elke Surinamer zal het ministerie niet voorbij gaan aan de opvang van studenten afkomstig uit het binnenland voor verder onderwijs op voj en vos-niveau of hoger. In het jaar 2013 zal de internaatopvang voor studenten afkomstig uit het binnenland verruimd worden.
Om schoolprestaties in de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini te verbeteren zal er in samenwerking met de volksvertegenwoordigers van deze districten een platform worden opgericht waarin verder zitting zullen hebben leerkrachten en ouders. Dit platform zal erop moeten toezien dat er informatie uitgewisseld zal moeten worden tussen ouders, leerkrachten en leerlingen over leerprestaties.
Dit schooljaar staat in het teken van vernieuwingen binnen het onderwijs
De Pedagogische Instituten gaan van start met de opleiding ‘De Nieuwe Leerkracht’ waarbij vanaf het eerste jaar aandacht wordt besteed aan beroepsvorming , herstructurering van het Imeao dat volledig afgestemd is op de behoeftes van de arbeidsmarkt en het lager beroepsonderwijs niveau-A dat scholingsmogelijkheden biedt voor 15 jarigen en ouder, waarbij vakgericht onderwijs zal worden aangeboden na een voorbereidingsjaar.
De vernieuwing en verbetering van het onderwijs wordt voortgezet in leerjaar drie van het basisonderwijs waarbij de leerstof wordt aangeboden in vijf leergebieden. De vernieuwing manifesteert zich in het gebruik van nieuwe didactische werkvormen ter stimulering van het interactief onderwijs.
Naschoolse opvang
Het ministerie is in de afgelopen maand juni gestart met een pilot-project naschoolse opvang. Na evaluatie is gebleken dat er behoefte bestaat aan naschoolse opvang en naschoolse vorming. Vandaar dat wij in het komende schooljaar dit project zullen voortzetten en uitbreiden. Het doel is leerlingen in een veilige omgeving op te vangen na de reguliere schooltijd. Ouders en verzorgers, wij weten dat velen onder u vanwege uw werk niet voor vijf uur ’s middags thuis bent. De regering heeft daarom gemeend te zorgen voor een veilige opvang van uw kinderen. Tijdens deze uren worden de leerlingen op een aangename manier beziggehouden, waarbij zij onder andere de gelegenheid krijgen om onder deskundige begeleiding het huiswerk te maken, gezonde voeding tot zich te nemen en mee te doen aan bewegingsonderwijs.
Beste ouders en verzorgers,
U bent de verantwoordelijke van het eerste uur als het gaat om de prestaties van uw kind. Niemand hoeft u te zeggen hoe belangrijk het is om uw kind te stimuleren zijn best te doen. Ik vraag u iedere dag opnieuw te informeren naar het schoolwerk van uw kind, iedere dag opnieuw te vragen naar wat uw kind heeft beleefd op school. Luistert u alstublieft naar hetgeen ze vertellen aan u, zoekt u samen met hen naar gepaste oplossingen voor eventuele problemen. Let u alstublieft op waarmee uw kind bezig is.
Het ministerie vraagt u om meer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren van uw kind. In dit kader zal worden overgegaan tot reactivering van ouderparticipatie en het instellen van oudercommissies op met name de basisscholen. In het belang van de schoolprestaties van onze leerlingen en studenten vraag ik u om te participeren in deze activiteiten.
Jongens en meisjes, studenten,
Naar de televisie kijken, games spelen, met het mobieltje bezig zijn in je vrije tijd mag, maar laat je studie op de eerste plaats komen. Eerst het huiswerk afmaken, je lessen leren, je goed voorbereiden op de schoolactiviteiten vergt veel tijd en inzet van jou. Natuurlijk moet je ook ontspannen, naar de gym gaan of chillen met vrienden, maar wees bewust van de verantwoordelijkheid die jij zelf draagt: studeer en presteer!

error: Kopiëren mag niet!